Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 169 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 585/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

Data ogłoszenia:2010-07-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 169 POZ 1

3.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 169/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 585/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 144 ust. 1 i art. 148, w związku z art. 4,

w odniesieniu do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz ryb i produktów rybołówstwa, w sprawie zastąpienia protokołów 1 i 2 oraz załącz­ ników do nich, a także zmian do Układu eurośródziem­ nomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkow­ skimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony. Porozumienie to, zwane dalej „porozumieniem” zostało zatwierdzone decyzją Rady 2009/855/WE (5).

(3)

Porozumienie przewiduje nowe kontyngenty taryfowe na produkty rolne i przetworzone produkty rolne pocho­ dzące z Izraela.

a także mając na uwadze co następuje:

(4) (1)

W art. 19a rozporządzenia Komisji (WE) nr 2535/2001 (2) jest mowa o kontyngentach taryfowych zarządzanych zgodnie z art. 308a, 308b i 308c ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wyko­ nania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustana­ wiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (3). Kontyngenty te obejmują również kontyngenty przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 747/2001 z dnia 9 kwietnia 2001 r. ustalającym zarządzanie wspólnoto­ wymi kontyngentami taryfowymi oraz ilościami referen­ cyjnymi w odniesieniu do produktów kwalifikujących się do preferencji na podstawie umów z niektórymi krajami śródziemnomorskimi (4).

W związku z tym w rozporządzeniu (WE) nr 747/2001 zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2009 (6) przewidziano zwiększenie od dnia 1 stycznia 2010 r. kontyngentu na przetwór mleczny objęty kodem CN 0404 10.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2535/2001.

(6)

Proponowana zmiana powinna obowiązywać od dnia 1 stycznia 2010 r., czyli od dnia, w którym przedmio­ towe porozumienie weszło w życie, a stosowna zmiana rozporządzenia (WE) nr 747/2001 nabrała mocy.

(2)

W 2008 r. zawarto Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotyczące wzajemnych środków liberalizacyjnych

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 299 341 253 109 z z z z 16.11.2007, s. 1. 22.12.2001, s. 29. 11.10.1993, s. 1. 19.4.2001, s. 2.

(7)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

(5) Dz.U. L 313 z 28.11.2009, s. 81. (6) Dz.U. L 313 z 28.11.2009, s. 52.

L 169/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.7.2010

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku VIIa do rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2. Kontyngent taryfowy w ramach załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 747/2001 stosowany

w odniesieniu do niektórych produktów rolnych pochodzących z Izraela

Nr kontyngentu

Kod CN

Opis (1)

Stosowana stawka celna

Ilość roczna w tonach (podstawa = rok kalenda­ rzowy)

09.1302

0404 10

Serwatka i serwatka przetworzona

Zwolnione

1 300

(1) Pomimo zasad interpretacji Nomenklatury scalonej, brzmienie opisu produktów należy uznać za czysto indykatywne, ponieważ system preferencyjny, do którego odnosi się niniejszy załącznik, określany jest w oparciu o zakres poszczególnych kodów CN. Tam, gdzie istnieje odniesienie do kodów ex CN stosowalność systemu preferencyjnego określona jest w oparciu o brane razem kod CN oraz odpowiadający mu opis.”

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 2 lipca 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 169 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L169 - 24 z 20103.7.2010

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Konfederacją Szwajcarską oraz Księstwem Liechtensteinu w sprawie przepisów uzupełniających mających zastosowanie do Funduszu Granic Zewnętrznych na lata 2007–2013

 • Dz. U. L169 - 22 z 20103.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Konfederacją Szwajcarską oraz Księstwem Liechtensteinu w sprawie przepisów uzupełniających mających zastosowanie do Funduszu Granic Zewnętrznych na lata 2007–2013

 • Dz. U. L169 - 19 z 20103.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4385) (1)

 • Dz. U. L169 - 17 z 20103.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2010 r. dotycząca stosowania substancji kontrolowanych jako czynników ułatwiających procesy chemiczne na mocy art. 8 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3847)

 • Dz. U. L169 - 13 z 20103.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 6 czerwca 2010 r. w sprawie zakończenia konsultacji z Republiką Madagaskaru na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-UE

 • Dz. U. L169 - 7 z 20103.7.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/46/UE z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca dyrektywy 2003/90/WE i 2003/91/WE określające środki wykonawcze do celów odpowiednio art. 7 dyrektyw Rady 2002/53/WE i 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin uprawnych i gatunków warzyw (1)

 • Dz. U. L169 - 5 z 20103.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 587/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L169 - 3 z 20103.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 586/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające po raz 130. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.