Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 169 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 6 czerwca 2010 r. w sprawie zakończenia konsultacji z Republiką Madagaskaru na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-UE

Data ogłoszenia:2010-07-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 169 POZ 13

Strona 1 z 3
3.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 169/13

DECYZJE

DECYZJA RADY z dnia 6 czerwca 2010 r. w sprawie zakończenia konsultacji z Republiką Madagaskaru na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-UE (2010/371/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 217, uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z drugiej strony, podpisaną w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r. (1) i zmienioną w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. (2), zwaną dalej „Umową o partnerstwie AKP-UE”, w szczególności jej art. 96, uwzględniając Umowę wewnętrzną między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania Umowy o partnerstwie AKP-WE (3), w szczególności jej art. 3, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje: Elementy zasadnicze, o których mowa w art. 9 Umowy o partnerstwie AKP-UE, zostały naruszone.


(6)

Pod auspicjami wspólnego zespołu mediacyjnego, któremu przewodniczył pan Chissano, dnia 9 sierpnia 2009 r. w Maputo cztery ugrupowania polityczne Mada­ gaskaru podpisały porozumienia, zakładające między innymi powołanie instytucji przejściowych, które miałyby zarządzać procesem przemian, i zorganizowanie w ciągu piętnastu miesięcy wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Uzupełnieniem tych porozumień był akt dodatkowy do madagaskarskiej Karty okresu przej­ ściowego, podpisany w Addis Abebie dnia 6 listopada 2009 r.

(5)

Dotychczas czterem ugrupowaniom politycznym nie udało się porozumieć co do sposobów wprowadzenia w życie przyjętych porozumień. Obecnie rządząca krajem Wysoka Władza Przejściowa zobowiązała się jednak do jednostronnego przeprowadzenia procesu przemian, obejmującego mianowanie premiera i członków rządu oraz zorganizowanie wyborów w 2010 roku, co podważa założenia i postanowienia porozumień z Maputo i karty podpisanej w Addis Abebie.

Należy w związku z tym podjąć decyzję o zakończeniu konsultacji prowadzonych na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-UE i przyjąć właściwe środki,

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (2)

Zgodnie z art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-UE dnia 6 lipca 2009 r. rozpoczęto konsultacje z Madagaskarem, w których uczestniczyli przedstawiciele grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) i w czasie których przedstawiciele Wysokiej Władzy Przejściowej nie przed­ stawili zadowalających propozycji ani zobowiązań. Unia Europejska zaproponowała, by konsultacje pozos­ tały otwarte, aby zachęcić madagaskarską Wysoką Władzę Przejściową do kontynuowania prowadzonych pod auspicjami wspólnego zespołu mediacyjnego nego­ cjacji z ugrupowaniami politycznymi tego kraju, tak aby móc osiągnąć porozumienie oparte na konsensusie.

Artykuł 1 Konsultacje prowadzone z Republiką Madagaskaru zgodnie z art. 96 Umowy o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z drugiej strony, podpisanej w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r. i zmienionej w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r., zostają niniejszym zakończone.

(3)

Artykuł 2 Środki wyszczególnione w piśmie zamieszczonym w załączniku przyjmuje się niniejszym jako właściwe środki na mocy art. 96 ust. 2 lit. c) Umowy o partnerstwie AKP-UE.

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3. (2) Dz.U. L 287 z 28.10.2005, s. 1. (3) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 376.

L 169/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.7.2010

Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Decyzja pozostaje w mocy przez okres dwunastu miesięcy i jest ona regularnie poddawana przeglądowi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 169 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L169 - 24 z 20103.7.2010

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Konfederacją Szwajcarską oraz Księstwem Liechtensteinu w sprawie przepisów uzupełniających mających zastosowanie do Funduszu Granic Zewnętrznych na lata 2007–2013

 • Dz. U. L169 - 22 z 20103.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Konfederacją Szwajcarską oraz Księstwem Liechtensteinu w sprawie przepisów uzupełniających mających zastosowanie do Funduszu Granic Zewnętrznych na lata 2007–2013

 • Dz. U. L169 - 19 z 20103.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4385) (1)

 • Dz. U. L169 - 17 z 20103.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2010 r. dotycząca stosowania substancji kontrolowanych jako czynników ułatwiających procesy chemiczne na mocy art. 8 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3847)

 • Dz. U. L169 - 7 z 20103.7.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/46/UE z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca dyrektywy 2003/90/WE i 2003/91/WE określające środki wykonawcze do celów odpowiednio art. 7 dyrektyw Rady 2002/53/WE i 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin uprawnych i gatunków warzyw (1)

 • Dz. U. L169 - 5 z 20103.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 587/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L169 - 3 z 20103.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 586/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające po raz 130. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L169 - 1 z 20103.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 585/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.