Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 169 POZ 17 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2010 r. dotycząca stosowania substancji kontrolowanych jako czynników ułatwiających procesy chemiczne na mocy art. 8 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3847)

Data ogłoszenia:2010-07-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 169 POZ 17 - Strona 2

Strona 2 z 2
„Uzupełnianie instalacji” oznacza całkowitą ilość substancji kontrolowanej w tonach metrycznych, bez względu na to, czy jest ona substancją pierwotną, odzyskaną, czy zregenerowaną, która nie była wcześniej wykorzystywana w cyklu produkcji i jest na nowo do niego wprowadzana. 2. „Emisja” oznacza całkowitą ilość substancji kontrolowanej w tonach metrycznych uwolnioną do atmosfery, wody lub gleby podczas stosowania czynników ułatwiających procesy chemiczne oraz związanego z nim składowania i przemieszczania na terenie instalacji.


(4)

(1) Dz.U. L 286 z 31.10.2009, s. 1.

L 169/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.7.2010

Artykuł 2 Dozwolone zastosowania czynników ułatwiających procesy chemiczne oraz progi emisji i ilości 1. Załącznik do niniejszej decyzji ustala wykaz przedsię­ biorstw, którym zezwala się na stosowanie substancji kontrolo­ wanych jako czynników ułatwiających procesy chemiczne od dnia 1 stycznia 2010 r. 2. Każde przedsiębiorstwo może stosować substancje i procesy określone w załączniku. wyłącznie

powiadamiają o tym Komisję oraz właściwy organ państwa członkowskiego, w którym znajdowała się odnośna instalacja. Artykuł 5 Data złożenia wniosku Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r. Artykuł 6 Niniejsza decyzja skierowana jest do następujących przedsię­ biorstw:

Anwil SA ul. Torunska 222, 87-805 Wloclawek POLSKA Bayer Material Science AG CAS-PR-CKD, Gebäude B669, 41538 Dormhagen NIEMCY Potasse et Produits Chimiques SA 95 rue du General de Gaulle, 68802 Thann Cedex FRANCJA Solvay Solexis S.p.A. Viale Lombardia 20 20021 Bollate (MI) WŁOCHY Arkema France S.A. 420, rue d'Estienne D'Orves 92705 Colombes Cedex FRANCJA CUF Quimicos Industriais SA Quinta da Industria Beduidu 3860-680 Estarreja PORTUGALIA Perstorp France SAS Rue Lavoisier BP 21, 38801 Le Pont de Claix FRANCJA Teijin Twaron BV Oosterhorn 6, 9936 AD Farmsum NIDERLANDY

3. Nie wolno przekraczać ilości określonych w załączniku, które mogą być rocznie wykorzystywane do uzupełniania insta­ lacji i rocznie emitowane przez każde przedsiębiorstwo. Przy­ znane kwoty tracą swoją ważność z końcem roku, w którym instalacja, dla której zostały przyznane, zostanie ostatecznie zlikwidowana. Artykuł 3 Transfer przyznanych kwot Przedsiębiorstwo może całkowicie lub częściowo przenieść swoją kwotę przyznaną na uzupełnianie istniejącej instalacji wymienionej w załączniku, niezależnie od rodzaju substancji lub zastosowania, na które została przeznaczona, na inne przedsiębiorstwo wymienione w załączniku. Beneficjent może wykorzystać ilość przekazaną dla substancji lub zastosowania przyznaną beneficjentowi w załączniku. Transfer może zostać dokonany po powiadomieniu o nim Komisji i właściwych organów zainteresowanych państw członkowskich oraz po potwierdzeniu przez Komisję otrzymania tego powiadomienia. Artykuł 4 Zgłaszanie likwidacji W przypadku likwidacji przedmiotowych instalacji przedsiębior­ stwa wymienione w załączniku, w terminie trzech miesięcy,

Sporządzono w Brukseli dnia 18 czerwca 2010 r. W imieniu Komisji

Connie HEDEGAARD

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK [Załącznik nie jest publikowany, ponieważ zawiera poufne informacje handlowe.]

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 169 POZ 17 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L169 - 24 z 20103.7.2010

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Konfederacją Szwajcarską oraz Księstwem Liechtensteinu w sprawie przepisów uzupełniających mających zastosowanie do Funduszu Granic Zewnętrznych na lata 2007–2013

 • Dz. U. L169 - 22 z 20103.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Konfederacją Szwajcarską oraz Księstwem Liechtensteinu w sprawie przepisów uzupełniających mających zastosowanie do Funduszu Granic Zewnętrznych na lata 2007–2013

 • Dz. U. L169 - 19 z 20103.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4385) (1)

 • Dz. U. L169 - 13 z 20103.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 6 czerwca 2010 r. w sprawie zakończenia konsultacji z Republiką Madagaskaru na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-UE

 • Dz. U. L169 - 7 z 20103.7.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/46/UE z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca dyrektywy 2003/90/WE i 2003/91/WE określające środki wykonawcze do celów odpowiednio art. 7 dyrektyw Rady 2002/53/WE i 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin uprawnych i gatunków warzyw (1)

 • Dz. U. L169 - 5 z 20103.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 587/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L169 - 3 z 20103.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 586/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające po raz 130. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L169 - 1 z 20103.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 585/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.