Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 169 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 1 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4385) (1)

Data ogłoszenia:2010-07-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 169 POZ 19

3.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 169/19

DECYZJA KOMISJI z dnia 1 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4385)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/373/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie staty­ styki europejskiej (1), w szczególności jego art. 23, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

należy uznać za instytucje spełniające wymagane warunki i w związku z tym należy wpisać je do wykazu agencji, organizacji i instytucji, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 831/2002.

(4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycz­ nego (Komitet ESS),

W celu umożliwienia opracowywania wniosków staty­ stycznych do celów naukowych rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2002 z dnia 17 maja 2002 r. dotyczące dostępu do poufnych danych do celów naukowych (2), ustanawia warunki, na których można przyznawać dostęp do poufnych danych przekazywanych organom Wspólnoty, a także zasady współpracy pomiędzy Wspól­ notą a władzami krajowymi, służącej ułatwianiu takiego dostępu. Decyzją Komisji 2004/452/WE (3) określono wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych. Sabanci University Tuzla/Stambuł w Turcji, McGill University w Montrealu w Kanadzie oraz Dyrekcja Służby Gospodarcze i Reformy Strukturalne, Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych Komisji Europejskiej

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2004/452/WE zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

Sporządzono w Brukseli dnia 1 lipca 2010 r. W imieniu Komisji

Olli REHN

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164. (2) Dz.U. L 133 z 18.5.2002, s. 7. (3) Dz.U. L 156 z 30.4.2004, s. 1.

L 169/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.7.2010

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Instytucje, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych Europejski Bank Centralny Bank Centralny Hiszpanii Bank Centralny Włoch Uniwersytet Cornell (stan Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki) Department of Political Science, Baruch College, Uniwersytet Miejski Nowego Jorku (New York City University), stan Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki Bank Centralny Niemiec Dział »Analiza Zatrudnienia«, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans, Komisja Europejska Uniwersytet w Tel Awiwie (Izrael) Bank Światowy Center of Health and Wellbeing (CHW) of the Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Uniwersytet Princeton, stan New Jersey, Stany Zjednoczone Ameryki Uniwersytet Chicago (UofC), stan Illinois, Stany Zjednoczone Ameryki Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Family and Labour Studies Division of Statistics Canada, Ottawa, prowincja Ontario, Kanada Dział »Ekonometria i Wsparcie Statystyczne Zwalczania Nadużyć« (ESAF) Dyrekcji Generalnej »Wspólne Centrum Badawcze« Komisji Europejskiej Dział »Wsparcie dla Rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej« (SERA) Dyrekcji Generalnej »Wspólne Centrum Badawcze« Komisji Europejskiej Canada Research Chair of the School of Social Science in the Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies na Uniwersytecie York (York University), prowincja Ontario, Kanada Uniwersytet Illinois w Chicago (UIC), Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki Szkoła »Rady School of Management« na Uniwersytecie Kalifornijskim (University of California), San Diego, Stany Zjednoczone Ameryki Dyrekcja ds. Badań Naukowych, Studiów i Statystyk (Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques – DARES) Ministerstwa Pracy, Stosunków Społecznych i Solidarności, Paryż, Francja The Research Foundation of State University of New York (RFSUNY, Fundacja Badawcza Uniwersytetu Stanowego Nowego Jorku), Albany, Stany Zjednoczone Ameryki Fiński zakład rent i emerytur (Eläketurvakeskus – ETK), Finlandia Dyrekcja ds. Badań Naukowych, Studiów, Ocen i Statystyk (Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques – DREES) pod wspólnym zwierzchnictwem Ministerstwa Pracy, Stosunków Społecznych i Solidarności, Minis­ terstwa Zdrowia, Młodzieży i Sportu oraz Ministerstwa Budżetu, Finansów Publicznych i Służby Publicznej, Paryż, Francja Uniwersytet Duke (Duke University – DUKE), stan Północna Karolina, Stany Zjednoczone Ameryki Fiński Urząd ds. Ubezpieczeń Społecznych (Kansaneläkelaitos – KELA), Finlandia Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie (HUJI), Izrael Federalny Urząd ds. Zabezpieczeń Społecznych, Belgia

3.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 169/21

Sabanci University, Tuzla/Stambuł, Turcja McGill University, Montreal, Kanada Dyrekcja Służby Gospodarcze i Reformy Strukturalne, Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych Komisji Europejskiej”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 169 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L169 - 24 z 20103.7.2010

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Konfederacją Szwajcarską oraz Księstwem Liechtensteinu w sprawie przepisów uzupełniających mających zastosowanie do Funduszu Granic Zewnętrznych na lata 2007–2013

 • Dz. U. L169 - 22 z 20103.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Konfederacją Szwajcarską oraz Księstwem Liechtensteinu w sprawie przepisów uzupełniających mających zastosowanie do Funduszu Granic Zewnętrznych na lata 2007–2013

 • Dz. U. L169 - 17 z 20103.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2010 r. dotycząca stosowania substancji kontrolowanych jako czynników ułatwiających procesy chemiczne na mocy art. 8 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3847)

 • Dz. U. L169 - 13 z 20103.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 6 czerwca 2010 r. w sprawie zakończenia konsultacji z Republiką Madagaskaru na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-UE

 • Dz. U. L169 - 7 z 20103.7.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/46/UE z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca dyrektywy 2003/90/WE i 2003/91/WE określające środki wykonawcze do celów odpowiednio art. 7 dyrektyw Rady 2002/53/WE i 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin uprawnych i gatunków warzyw (1)

 • Dz. U. L169 - 5 z 20103.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 587/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L169 - 3 z 20103.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 586/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające po raz 130. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L169 - 1 z 20103.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 585/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.