Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 169 POZ 24

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Konfederacją Szwajcarską oraz Księstwem Liechtensteinu w sprawie przepisów uzupełniających mających zastosowanie do Funduszu Granic Zewnętrznych na lata 2007–2013

Data ogłoszenia:2010-07-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 169 POZ 24

Strona 1 z 7
L 169/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.7.2010

UMOWA między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Konfederacją Szwajcarską oraz Księstwem Liechtensteinu w sprawie przepisów uzupełniających mających zastosowanie do Funduszu Granic Zewnętrznych na lata 2007–2013

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, oraz REPUBLIKA ISLANDII, zwana dalej „Islandią”, KRÓLESTWO NORWEGII, zwane dalej „Norwegią”, KONFEDERACJA SZWAJCARSKA, zwana dalej „Szwajcarią” oraz KSIĘSTWO LIECHTENSTEINU, zwane dalej „Liechtensteinem”, zwane dalej „państwami włączonymi w dorobek Schengen” zwane dalej „Stronami”, UWZGLĘDNIAJĄC Umowę zawartą przez Radę Unii Europejskiej z Republiką Islandii i Królestwem Norwegii dotyczącą włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwijanie dorobku Schengen (zwaną dalej „umową o włączeniu Norwegii i Islandii w dorobek Schengen”), UWZGLĘDNIAJĄC Umowę zawartą między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (zwaną dalej „umową o włączeniu Szwajcarii w dorobek Schengen”), UWZGLĘDNIAJĄC Protokół podpisany między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (zwany dalej „protokołem o włączeniu Liechtensteinu w dorobek Schengen”), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Decyzją nr 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Wspólnota ustanowiła Fundusz Granic Zewnętrznych na lata 2007–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” (zwanego dalej „funduszem”). Ta decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu umowy o włączeniu Norwegii i Islandii w dorobek Schengen, umowy o włączeniu Szwajcarii w dorobek Schengen i protokołu o włączeniu Liechtensteinu w dorobek Schengen. Art. 11 tej decyzji stanowi, że państwa trzecie włączone we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen uczestniczą w funduszu zgodnie z przepisami tej decyzji oraz że ustalenia określające przepisy uzupeł­ niające niezbędne do uregulowania kwestii takiego uczestnictwa, w tym przepisy zapewniające ochronę interesów finansowych Wspólnoty oraz uprawnienia kontrolne Trybunału Obrachunkowego, mają zostać zawarte.

(2)

(3)

3.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 169/25

(4)

Fundusz stanowi szczególny instrument w kontekście dorobku prawnego Schengen, zaprojektowany w celu podziału obciążenia oraz zapewnienia wsparcia finansowego dla wprowadzania w życie dorobku Schengen w obszarze granic zewnętrznych oraz polityki wizowej w państwach członkowskich.

(5)

Aby ułatwić państwom uczestniczącym w funduszu obliczenie rocznego przydziału, a państwom włączonym w dorobek Schengen realizację wieloletniego programowania, niniejsza umowa określa roczny wkład finansowy państw włączonych w dorobek Schengen w stałych kwotach, które podlegają mechanizmowi korekty mającemu zastosowanie w ostatnim roku wieloletniego programu,

UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Zakres Niniejsza umowa określa przepisy uzupełniające niezbędne do uczestnictwa w funduszu państw włączonych w dorobek Schengen zgodnie z decyzją nr 574/2007/WE Parlamentu Euro­ pejskiego i Rady ustanawiającą Fundusz Granic Zewnętrznych na lata 2007–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” (zwaną dalej „decyzją”).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 169 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L169 - 22 z 20103.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Konfederacją Szwajcarską oraz Księstwem Liechtensteinu w sprawie przepisów uzupełniających mających zastosowanie do Funduszu Granic Zewnętrznych na lata 2007–2013

 • Dz. U. L169 - 19 z 20103.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4385) (1)

 • Dz. U. L169 - 17 z 20103.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2010 r. dotycząca stosowania substancji kontrolowanych jako czynników ułatwiających procesy chemiczne na mocy art. 8 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3847)

 • Dz. U. L169 - 13 z 20103.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 6 czerwca 2010 r. w sprawie zakończenia konsultacji z Republiką Madagaskaru na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-UE

 • Dz. U. L169 - 7 z 20103.7.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/46/UE z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca dyrektywy 2003/90/WE i 2003/91/WE określające środki wykonawcze do celów odpowiednio art. 7 dyrektyw Rady 2002/53/WE i 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin uprawnych i gatunków warzyw (1)

 • Dz. U. L169 - 5 z 20103.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 587/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L169 - 3 z 20103.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 586/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające po raz 130. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L169 - 1 z 20103.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 585/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.