Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 17 POZ 1 - Strona 11

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 54/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz etanoloamin pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Data ogłoszenia:2010-01-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 17 POZ 1 - Strona 11

Strona 11 z 22

(47)

Reasumując, dla dwóch współpracujących producentów eksportujących rynek amerykański w zasadzie pozostaje najważniejszym rynkiem sprzedaży. Unia i Kanada (przy czym w Kanadzie nie produkuje się etanoloaminy) są największymi odbiorcami danego produktu wywożonego z USA, a następne w kolejności są Brazylia i Meksyk. Wywóz w ODP objął około 20 % produkcji USA, a ceny były ogólnie wyższe od cen stosowanych na krajowym rynku USA. Sprzedaż w ODP do Unii oraz na inne rynki światowe odegrała zatem ważną rolę w ogólnym wykorzystaniu i rentowności uruchomionych mocy produkcyjnych. Chociaż po ODP ceny znacznie się zmieniły, to nie ulega wątpliwości, że rynki eksportowe nadal odgrywają ważną rolę w ogólnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych i ich rentowności. Nic nie wskazuje, że powyższe ustalenie nie dotyczy producentów z USA, którzy nie współpracowali w postępowaniu.


(1) PCI, wydanie z kwietnia 2009 r. (2) Wydania Tecnon OrbiChem z 17 marca 2009 r. oraz z 14 sierpnia 2009 r.

Dostępne dane z okresu po ODP wskazują na wzrost dumpingu w porównaniu z sytuacją w ODP. Jak już stwierdzono powyżej, w ODP występowała stosunkowo znaczna różnica w cenach na rynkach UE i USA, przy czym ceny na rynku UE były często wyższe od cen na rynku USA. Występowanie dumpingu stwierdzono zatem w stosunku do dwóch eksporterów z USA, natomiast nie stwierdzono go w przypadku trzeciego eksportera. Pod koniec ODP oraz w październiku 2008 r. odnotowano wyraźne przegrzanie rynku. Przede wszystkim znacznie wzrosły ceny w USA i zrównały się z cenami w UE w przypadku dwóch spośród trzech rodzajów produktu (MEA i DEA, które stanowiły 41 % eksportu USA), nato­ miast w przypadku TEA różnica znacznie się zmniej­ szyła. Pomimo znacznego spadku cen od października 2008 r., ostatnie dane wskazują, że ceny w USA nadal utrzymują się na poziomie wyższym niż ceny w Europie, zwłaszcza ceny MEA i DEA. Ujmując to inaczej, jeżeli ceny produktów przywożonych z USA do Europy mają być konkurencyjne w stosunku do cen produktów euro­ pejskich, przywóz taki musiałby odbywać się po cenach dumpingowych.

22.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 17/9

Wnioski dotyczące prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia dumpingu

(49)

kontynuacji lub

(52)

D. DEFINICJA PRZEMYSŁU UNIJNEGO Wniosek został złożony w imieniu czterech znanych producentów etanoloaminy w UE, reprezentujących znaczącą część, w tym przypadku ponad 95 %, łącznej unijnej produkcji produktu podobnego.

Należy przypomnieć, że występowanie dumpingu w ODP stwierdzono w przypadku jednego z dwóch współpracu­ jących producentów eksportujących, jednakże jego poziom był niższy niż w poprzednim dochodzeniu prze­ glądowym. Dumping miał miejsce również w przypadku producentów eksportujących, którzy jednak nie współ­ pracowali w postępowaniu.

(53)

(50)

W porównaniu z poprzednim dochodzeniem przeglą­ dowym udział przywozu z USA w rynku zmniejszył się z 16,7 % do 14 %. W USA nadal istnieją znaczne niewykorzystane moce produkcyjne rzędu około 60 000 ton, chociaż na niższym poziomie niż w poprzednim dochodzeniu przeglądowym. Należy zwrócić uwagę, że niski wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych w ODP był konsekwencją wydarzeń o charakterze tymczasowym, natomiast wykorzystania szacowanych 29 % uruchomionych amerykańskich mocy produkcyjnych nie można było zbadać ze względu na brak współpracy. Jednocześnie oczekuje się, że wzrost popytu na rynku amerykańskim będzie przebiegał nieco wolniej niż w Unii, a nadwyżka mocy produkcyjnych w USA zostanie wchłonięta najwcześniej w 2013 r. Ponadto w razie uchylenia środków amerykańscy produ­ cenci skłonni będą zwiększać sprzedaż na rynek unijny, ponieważ w wielu przypadkach stwierdzono, że ceny w Unii są wyższe od cen na krajowym rynku amerykań­ skim lub na innych rynkach eksportowych zaopatrywa­ nych w ODP przez producentów z USA.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 17 POZ 1 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L17 - 50 z 201022.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 20/08 (ex N 62/08), której Włochy zamierzają udzielić przez wprowadzenie zmian do programu pomocy N 59/04, dotyczącego tymczasowego mechanizmu obronnego dla przemysłu stoczniowego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6015) (1)

 • Dz. U. L17 - 43 z 201022.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie Europejskiego Roku Wolontariatu Propagującego Aktywność Obywatelską (rok 2011)

 • Dz. U. L17 - 41 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 65/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L17 - 39 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 64/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L17 - 37 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 63/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L17 - 33 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 62/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L17 - 32 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 61/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L17 - 30 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 60/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L17 - 28 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 59/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L17 - 27 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 58/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L17 - 25 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 57/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L17 - 23 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 56/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów rajowatych w wodach obszaru ICES IV i wodach WE obszaru IIa przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L17 - 21 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 55/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów witlinka w wodach obszaru ICES IV i wodach WE obszaru IIa przez statki pływające pod banderą Belgii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.