Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 17 POZ 1 - Strona 17

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 54/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz etanoloamin pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Data ogłoszenia:2010-01-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 17 POZ 1 - Strona 17

Strona 17 z 22

L 17/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.1.2010

Analiza prawdopodobieństwa w świetle faktów ustalonych dla ODP

(81)

(83)

Zgodnie z bardziej szczegółowym opisem w sekcji C, podczas dochodzenia ustalono szereg czynników wska­ zujących na prawdopodobieństwo znacznego wzrostu wielkości przywozu produktów po cenach dumpingo­ wych z USA w razie uchylenia środków. Są to w szczególności następujące fakty: — niewykorzystane moce produkcyjne producentów w USA w ilości 60 000 ton, których wchłonięcia nie można się spodziewać w najbliższej przyszłości, — spodziewana samowystarczalność tradycyjnych rynków eksportowych amerykańskiego przemysłu, zmuszająca producentów do skierowania wywozu do Unii. Dotyczy to przede wszystkim rynków eksportowych w Ameryce Łacińskiej i Azji (1). Należy przypomnieć, że rynki azjatyckie odgrywają ważną rolę, jeśli chodzi o możliwość rozdysponowania nadwyżek etanoloamin przez producentów z USA, — chińskie cła antydumpingowe nałożone na dwa spośród trzech rodzajów produktu w stosunku do wielu krajów, w tym do USA, — presja ze strony wzrostu produkcji spowodowanego przestawieniem produkcji z MEG na etanoloaminy. Wskutek nadwyżki mocy produkcyjnych oraz niskich cen w sektorze MEG, producenci będą się skłaniali raczej ku produkcji etanoloamin, a nie MEG, tworząc tym samym nowe moce produkcyjne dla etano­ loamin i wywierając presję na ceny, — w kwestii kształtowania się popytu na etanoloaminy, według prognoz w USA ma on być niższy niż w innych częściach świata, w tym w Unii, — oczekuje się, że średni wskaźnik wzrostu dla Unii będzie wyższy niż w USA, co dodatkowo zachęcać będzie eksportujących producentów w USA do wywozu do Unii, — z dostępnych informacji na temat jednego z niewspółpracujących producentów z USA wynika, że nawet przedsiębiorstwa, które nie współpracowały w dochodzeniu i zmniejszyły do minimum swój wywóz do Unii, nadal są zainteresowane pozosta­ niem na rynku UE i nasileniem swej działalności wywozowej.


(87) (84)

W ODP przemysł unijny pozostawał w dobrej kondycji. Przyczyny takiego stanu rzeczy można się dopatrywać w dużym popycie na produkt objęty postępowaniem, przerastającym podaż. Niemniej jednak, jakikolwiek wzrost przywozu etanoloamin pochodzących z USA i już przywożonych po cenach dumpingowych wywarłby dużą presję na przemysł unijny, osłabiając jego wyniki.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że etanoloaminy są towarem, tj. różne rodzaje produktu wytwarza się według określonych norm technicznych i produkty z jednego źródła można łatwo zastąpić produktami z innego źródła. Dlatego na rynku, który charakteryzuje nadwyżka podaży, konkurencja opierać się będzie przede wszystkim na cenach.

(85)

W tym kontekście połączenie opisanych wyżej czyn­ ników może stosunkowo szybko zagrozić dużemu popy­ towi na etanoloaminy, doprowadzając do nadwyżki podaży na rynku unijnym. Wzrost przywozu po cenach dumpingowych doprowadziłby do obniżenia poziomu cen sprzedaży, wpływając z kolei negatywnie na wskaź­ niki związane z wydajnością przemysłu unijnego, szcze­ gólnie na rentowność. Wzrost dumpingu pociągnąłby za sobą podcięcie cenowe.

Skutki aktualnego kryzysu gospodarczego

(86)

Prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia szkody opisane w poprzedniej sekcji zwiększają zmiany na rynku etanoloaminy spowodowane kryzysem gospodar­ czym, który pojawił się jesienią 2008 r. Zmieniło się wiele podstawowych parametrów, zarówno w zakresie wywozu, jak i sytuacji przemysłu unijnego. Stosownie do wyjaśnień zawartych powyżej, dostępne informacje wskazują na zdecydowany wzrost przywozu po cenach dumpingowych po ODP z uwagi na wyższe niż w Europie poziomy cen dwóch rodzajów produktu w USA i jednoczesne szybkie zanikanie różnicy cen w przypadku trzeciego rodzaju produktu. Potwierdzają to dane Eurostatu, według których przywóz z USA do Unii w drugim kwartale 2009 r. (15 052 tony) realizo­ wano po cenach o 20 % niższych niż w ODP.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 17 POZ 1 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L17 - 50 z 201022.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 20/08 (ex N 62/08), której Włochy zamierzają udzielić przez wprowadzenie zmian do programu pomocy N 59/04, dotyczącego tymczasowego mechanizmu obronnego dla przemysłu stoczniowego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6015) (1)

 • Dz. U. L17 - 43 z 201022.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie Europejskiego Roku Wolontariatu Propagującego Aktywność Obywatelską (rok 2011)

 • Dz. U. L17 - 41 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 65/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L17 - 39 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 64/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L17 - 37 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 63/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L17 - 33 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 62/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L17 - 32 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 61/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L17 - 30 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 60/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L17 - 28 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 59/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L17 - 27 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 58/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L17 - 25 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 57/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L17 - 23 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 56/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów rajowatych w wodach obszaru ICES IV i wodach WE obszaru IIa przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L17 - 21 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 55/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów witlinka w wodach obszaru ICES IV i wodach WE obszaru IIa przez statki pływające pod banderą Belgii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.