Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 17 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 54/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz etanoloamin pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Data ogłoszenia:2010-01-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 17 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 22

cego z USA do Unii w ODP stanowił 14 % konsumpcji unijnej.

2. Przywóz dumpingowy w okresie objętym docho­ dzeniem przeglądowym Wartość normalna

(20)

W przypadku dwóch współpracujących amerykańskich producentów eksportujących, wartość normalna została ustalona dla każdego rodzaju produktu objętego postę­ powaniem w oparciu o cenę płaconą przez niepowiąza­ nych klientów lub należną na rynku krajowym w USA, zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia podstawowego, ponieważ stwierdzono, że omawiana sprzedaż osiągała odpowiednią wielkość i odbywała się w zwykłym obrocie handlowym.


(16)

Podobnie jak w pierwotnym dochodzeniu przeglądowym oraz w poprzednich dochodzeniach przeglądowych wykazano, że produkt objęty postępowaniem wytwa­ rzany w USA i sprzedawany do Unii jest identyczny pod względem właściwości fizycznych i technicznych z produktem wytwarzanym i sprzedawanym w Unii przez producentów unijnych, i że między tymi produk­ tami nie ma różnic w ich stosowaniu. Ponadto stwier­ dzono, że produkt objęty postępowaniem wytwarzany w USA i sprzedawany do Unii jest identyczny z produktem sprzedawanym na krajowym rynku amery­ kańskim. Produkty te uznaje się zatem za produkty podobne w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. C. PRAWDOPODOBIEŃSTWO

Cena eksportowa

(21)

KONTYNUACJI PONOWNEGO WYSTĄPIENIA DUMPINGU

LUB

(17)

Zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego zbadano, czy ma miejsce dumping oraz, czy w takim przypadku wygaśnięcie środków prowadziłoby do konty­ nuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu. 1. Uwagi wstępne

Analogicznie, jak w pierwotnym dochodzeniu przeglą­ dowym i poprzednich dochodzeniach przeglądowych, niniejsze dochodzenie ponownie wykazało, że dwaj współpracujący amerykańscy producenci eksportujący dokonywali wywozu produktu objętego postępowaniem do Unii za pośrednictwem powiązanych z nimi przedsię­ biorstw. Z tego powodu i zgodnie z art. 2 ust. 9 rozpo­ rządzenia podstawowego, cenę eksportową skonstruo­ wano na podstawie ceny odsprzedaży przywiezionego produktu pierwszemu niepowiązanemu klientowi w Unii. Dokonano korekty w odniesieniu do wszystkich kosztów poniesionych między przywozem i odsprzedażą, w tym kosztów sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych oraz zysku osiągniętego w Unii przez przedsiębiorstwa dokonujące przywozu w ODP. W kwestii dotyczącej marży zysku, z uwagi na niepew­ ność cen wynikającą ze stosunków między eksportują­ cymi producentami a powiązanymi przedsiębiorstwami handlowymi nie można było przyjąć rzeczywistego zysku powiązanych przedsiębiorstw handlowych. Przy­ jęto zatem racjonalną wartość marży zysku, nieprzekra­ czającą rzeczywistej marży zysku uzyskanej przez powią­ zane przedsiębiorstwa handlowe oraz zgodną z marżami zysku, które z podobnych przyczyn zastosowano w poprzednim dochodzeniu przeglądowym.

(18)

Spośród czterech amerykańskich producentów eksportu­ jących wymienionych w skardze dwóch współpracowało w czasie dochodzenia, jeden nie współpracował i przedłożył tylko pisemne stanowisko, natomiast od czwartego wymienionego w skardze przedsiębiorstwa amerykańskiego nie wpłynęła odpowiedź ani żadne informacje. Dwóch współpracujących producentów eksportujących reprezentowało podczas ODP znaczącą część (tj. ponad 90 %, przy czym z uwagi na poufność informacji nie można podać dokładnej liczby) przywozu do Unii, który wyniósł 37 583 ton i jest o 8,5 % niższy od przy­ wozu w okresie objętym poprzednim dochodzeniem (od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2005 r.). Przywóz produktu objętego postępowaniem pochodzą­

Porównanie

(22)

(19)

Wartość normalna została porównana ze średnią ceną eksportową dla każdego rodzaju produktu objętego postępowaniem na podstawie ceny ex-works i na tym samym poziomie handlu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 17 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L17 - 50 z 201022.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 20/08 (ex N 62/08), której Włochy zamierzają udzielić przez wprowadzenie zmian do programu pomocy N 59/04, dotyczącego tymczasowego mechanizmu obronnego dla przemysłu stoczniowego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6015) (1)

 • Dz. U. L17 - 43 z 201022.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie Europejskiego Roku Wolontariatu Propagującego Aktywność Obywatelską (rok 2011)

 • Dz. U. L17 - 41 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 65/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L17 - 39 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 64/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L17 - 37 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 63/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L17 - 33 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 62/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L17 - 32 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 61/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L17 - 30 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 60/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L17 - 28 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 59/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L17 - 27 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 58/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L17 - 25 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 57/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L17 - 23 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 56/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów rajowatych w wodach obszaru ICES IV i wodach WE obszaru IIa przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L17 - 21 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 55/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów witlinka w wodach obszaru ICES IV i wodach WE obszaru IIa przez statki pływające pod banderą Belgii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.