Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 17 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 54/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz etanoloamin pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Data ogłoszenia:2010-01-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 17 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 22

Wymieniona liczba może wzrosnąć do 85 000 ton, jeśli producenci osiągną jeszcze wyższe wskaźniki tempa produkcji. W porównaniu z szacowanymi całkowitymi mocami nominalnymi w USA wynoszącymi 732 000 ton, szaco­ wany łączny popyt, włącznie z konsumpcją na potrzeby własne, wyniósł 588 000 ton. Stosunkowo niski wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych wynikał z wielu zdarzeń, które miały miejsce w ostatnich latach, a mianowicie z selektywnego zamykania zakładów przez producentów w USA w celu utrzymania niskiego stanu zapasów, ze zwiększenia mocy produkcyjnych (Dow Chemical zwiększył ostatnio swe moce o 45 000 ton, natomiast jeden z amerykańskich producentów eksportu­ jących, którzy nie współpracowali w postępowaniu – o 32 000 ton) oraz ze skutków huraganów Gustav i Ike dla niektórych zakładów produkcyjnych lub zakładów produkujących surowce. Niektóre skutki hura­ ganów Ike i Gustav były nadal odczuwalne w ODP, ale po tym okresie zostały wyeliminowane. Według szacunków PCI Consulting Group („PCI”) z 2008 r., wielkość utraconej produkcji wyniosła 39 000 ton (1). Niewykorzystane potencjalne moce produkcyjne w USA w 2007 i 2008 r., czyli w czasie objętym ODP, potwierdza także wiodąca coroczna publikacja z przeglądem rynku etanoloaminy (2). Według szacunków przytoczonych w tej publikacji nadwyżka podaży w 2007 r. na rynku w USA wyniosła 65 000 ton. Niewykorzystane moce produkcyjne w ilości około 60 000 ton należy porównać z wielkością przywozu z USA do Unii w ODP (37 583 tony) oraz z łączną konsumpcją unijną (268 000 ton). Powyższe informacje wskazują na możliwość zwiększenia wywozu z USA i częściowego przejęcia rynku unijnego.


(24)

W nawiązaniu do analizy występowania dumpingu w ODP zbadano również prawdopodobieństwo konty­ nuacji dumpingu. Poziom dumpingu w przypadku uchylenia środków

(25)

Zniesienie środków pozwoliłoby eksporterom obniżyć ceny eksportowe. Obniżenie cen eksportowych zwiększy­ łoby atrakcyjność amerykańskiego produktu na rynku unijnym. W przypadku obniżenia cen eksportowych w stosunku proporcjonalnym do poziomu ceł antydum­ pingowych, margines dumpingu stwierdzonego w ODP wyniósłby 12 % w przypadku INEOS Oxide LLC i stron, które nie współpracowały w postępowaniu (zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego), natomiast w przypadku Dow Chemical nadal utrzymałby się on

(1) Ethylene Oxide & Glycol Market Outlook, PCI Xylenes & Polyesters Ltd (dalej zwane „PCI”), wydanie z października 2008 r. (2) Chemical Economics Handbook Product Review-Ethanolamines-SRI Consul­ ting, styczeń 2009 r., 642.5000 A, s. 14–15.

22.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 17/5

Dalsze możliwości wywozu na rynek unijny z uwagi na słabe perspektywy na innych rynkach eksportowych USA

(27)

W kwestii wielu ważnych rynków eksportowych USA dochodzenie wykazało, że amerykańscy producenci będą się borykali z coraz większymi trudnościami z zaopatrzeniem tych rynków, ponieważ stały się one ostatnio samowystarczalne lub wkrótce takie się staną. W rzeczywistości zwiększenie mocy produkcyjnych obserwuje się na wielu rynkach państw trzecich, które zostały ostatnio urzeczywistnione lub są w trakcie kształ­ towania oraz które są zaopatrywane przez USA. Dotyczy to:

(i) ostatniego zwiększenia mocy w Brazylii (od 55 000 do 65 000 ton, zależnie od źródeł), która jest ważnym rynkiem eksportowym dla producentów z USA;

(ii) zwiększenia mocy o 180 000 ton w Chinach, czyli na rynku, na który niektórzy producenci amery­ kańscy eksportują za pośrednictwem wspólnych przedsiębiorców prowadzących działalność w innych krajach azjatyckich; oraz

jego sprzedaż produktu objętego postępowaniem w ODP była niewielka i ograniczała się do dwóch odbiorców niepowiązanych i jednej strony powiązanej w Unii.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 17 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L17 - 50 z 201022.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 20/08 (ex N 62/08), której Włochy zamierzają udzielić przez wprowadzenie zmian do programu pomocy N 59/04, dotyczącego tymczasowego mechanizmu obronnego dla przemysłu stoczniowego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6015) (1)

 • Dz. U. L17 - 43 z 201022.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie Europejskiego Roku Wolontariatu Propagującego Aktywność Obywatelską (rok 2011)

 • Dz. U. L17 - 41 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 65/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L17 - 39 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 64/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L17 - 37 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 63/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L17 - 33 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 62/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L17 - 32 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 61/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L17 - 30 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 60/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L17 - 28 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 59/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L17 - 27 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 58/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L17 - 25 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 57/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L17 - 23 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 56/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów rajowatych w wodach obszaru ICES IV i wodach WE obszaru IIa przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L17 - 21 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 55/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów witlinka w wodach obszaru ICES IV i wodach WE obszaru IIa przez statki pływające pod banderą Belgii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.