Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 17 POZ 1 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 54/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz etanoloamin pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Data ogłoszenia:2010-01-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 17 POZ 1 - Strona 8

Strona 8 z 22

Prawdopodobne kształtowanie się popytu w USA oraz na innych rynkach

(33)

Dokonano także przeglądu dostępnych informacji na temat prawdopodobnego kształtowania się popytu w USA oraz na innych rynkach światowych w okresie do 2013 r. Wszystkie liczby podane w kolejnych moty­ wach oparto na informacjach pochodzących od wniosko­ dawców – Dow Chemical, INEOS Oxide LLC, jak również z wiodących publikacji referencyjnych przemysłu chemicznego wydanych przez SRI Consulting, PCI oraz Tecnon OrbiChem Ltd. Dane nie odzwierciedlają jeszcze skutków obecnego kryzysu gospodarczego.


(37)

(34)

Na podstawie tych informacji prognozuje się, że średni wskaźnik wzrostu popytu w USA w skali roku powinien wynieść 3,1 %. Wskaźniki wzrostu na innych rynkach są wyższe. Prognozowany średni wskaźnik wzrostu dla Unii w skali roku nie osiągnie poziomu 4 %, natomiast

Ogólnie rzecz ujmując, do 2013 r. moce produkcyjne na świecie mogą wzrosnąć z około 1 764 000 do 2 423 000 ton (moce nominalne). Liczby te obejmują nowe moce, które pojawiły się w Unii (+119 000), w Rosji (+50 000), w Arabii Saudyjskiej (+100 000) i w Azji (+394 000) (3). Planowany wzrost mocy produk­ cyjnych w przypadku etanoloaminy w Chinach w latach 2009–2011 ma wynieść 344 000 ton. Mając na uwadze to, że jeden z amerykańskich producentów sprzedaje produkt objęty postępowaniem do Chin za pośrednic­ twem wspólnego przedsiębiorstwa w Malezji, należy z cała pewnością oczekiwać, iż jakikolwiek wzrost samo­ wystarczalności w Chinach poważnie ograniczy możli­ wości wywozu producentom z USA. W kwestii pozosta­ łych rynków azjatyckich, dostępne informacje potwier­ dzają, że również one stają się samowystarczalne, zmuszając tym samym producentów z USA do poszuki­ wania nowych rynków.

(1) Publikacja Tecnon OrbiChem, 17 marca 2009 r.

(2) Publikacja SRI, styczeń 2009 r. (3) Publikacja Tecnon OrbiChem, 17 marca 2009 r.

22.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 17/7

(38)

Jak wynika z prognozowanego wskaźnika wzrostu rzędu 3,5–4 %, światowy popyt wzrośnie do 2013 r. do poziomu 1 836 000 ton. Mając na uwadze, że przerwy konserwacyjne zawsze absorbują pewne nadwyżki mocy produkcyjnych oraz związaną z tym konieczność zapew­ nienia jakiegoś zabezpieczenia, w prognozach na 2013 r. uwzględniono jedynie równowagę w USA oraz nadwyżkę mocy w innych miejscach. Podsumowując, wzrost mocy produkcyjnych w różnych miejscach oraz prognozy dotyczące sytuacji na rynku do 2013 r. wska­ zują na prawdopodobieństwo wystąpienia dumpingu ze strony producentów z USA eksportujących na rynek unijny, gdyż zrównoważenie podaży i popytu na rynku amerykańskim prawdopodobnie nie będzie możliwie przed 2013 r. Przestawienie produkcji z glikolu monoetylenowego na etano­ loaminy

produkcję etanoloaminy. Sytuacja ta potwierdza poważny problem z nadwyżkami podaży w produkcji MEG na rynku światowym i wyjaśnia przyczyny spadku świato­ wych cen MEG.

(41)

Ponieważ rynek amerykański jest największym rynkiem etanoloamin na świecie, oczekuje się, że będzie też pierwszym rynkiem, który doświadczy skutków nadwyżek mocy w zakresie produkcji MEG, tj. spadku cen MEG oraz zmiany odpowiedniego surowca (TE), polegającej na przechodzeniu od produkcji MEG do produkcji etanoloamin. Nadwyżka mocy w zakresie produkcji MEG oraz jej skutki i stwierdzona już nadwyżka etanoloamin na rynku USA w oczywisty sposób będą wywierały presję na ceny etanoloaminy.

(39)

Należy zwrócić uwagę na fakt, że etanoloaminy wchodzą w zakres sektora działalności gospodarczej związanej z pochodnymi TE. Do sektora tego należy również glikol monoetylenowy (MEG). Istnieją przesłanki wskazujące, że z powodu poważnego osłabienia rynków glikolu, więk­ szość producentów pochodnych TE z Azji usiłuje skon­ centrować się na pochodnych tlenku etylenu innych niż MEG, wprowadzając tym samym do obrotu więcej etano­ loamin.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 17 POZ 1 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L17 - 50 z 201022.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 20/08 (ex N 62/08), której Włochy zamierzają udzielić przez wprowadzenie zmian do programu pomocy N 59/04, dotyczącego tymczasowego mechanizmu obronnego dla przemysłu stoczniowego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6015) (1)

 • Dz. U. L17 - 43 z 201022.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie Europejskiego Roku Wolontariatu Propagującego Aktywność Obywatelską (rok 2011)

 • Dz. U. L17 - 41 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 65/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L17 - 39 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 64/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L17 - 37 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 63/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L17 - 33 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 62/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L17 - 32 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 61/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L17 - 30 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 60/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L17 - 28 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 59/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L17 - 27 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 58/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L17 - 25 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 57/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L17 - 23 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 56/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów rajowatych w wodach obszaru ICES IV i wodach WE obszaru IIa przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L17 - 21 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 55/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów witlinka w wodach obszaru ICES IV i wodach WE obszaru IIa przez statki pływające pod banderą Belgii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.