Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 17 POZ 43 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie Europejskiego Roku Wolontariatu Propagującego Aktywność Obywatelską (rok 2011)

Data ogłoszenia:2010-01-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 17 POZ 43 - Strona 2

Strona 2 z 6

L 17/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.1.2010

(9)

W rezolucjach Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 27 czerwca 2002 r. i z dnia 16 listopada 2007 r. oraz w zaleceniu z dnia 20 listopada 2008 r. Rada i państwa członkowskie uznały wolontariat za kluczowy aspekt problematyki młodzieżowej, a także uzgodniły wspólne cele wolonta­ riatu młodzieżowego i przyjęły uzgodnienia w sprawie mobilności młodzieży w UE.


poczucie przynależności obywateli do społeczeństwa oraz ich zaangażowanie na rzecz społeczeństwa na wszystkich szczeblach – lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Rok Wolontariatu Propagujący Aktywność Obywatelską może również przyczynić się do podjęcia kwestii nierów­ ności płciowych w sektorze wolontariatu, np. kwestii tego, w jakich obszarach kobiety i mężczyźni są aktywni, w jakich działaniach uczestniczą i jak są reprezentowani na stanowiskach kierowniczych. W roku 2011 przypada 10. rocznica Międzynarodowego Roku Wolontariusza, który ogłoszono w 2001 roku z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Niniejsza decyzja określa pulę środków finansowych, która ma stanowić podstawowy punkt odniesienia dla władzy budżetowej w rozumieniu pkt 37 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finan­ sami (5). Cele proponowanego Roku Wolontariatu nie mogą zostać w pełni osiągnięte na szczeblu państw członkow­ skich z uwagi na potrzebę transnarodowej wymiany informacji i upowszechniania najlepszych wzorców w całej Wspólnocie, ale mogą, ze względu na skalę proponowanych działań, zostać lepiej zrealizowane na szczeblu Wspólnoty. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w art. 5 Traktatu niniejsza decyzja nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

(16)

(10)

W swojej opinii z dnia 13 grudnia 2006 r. „Działalność wolontariacka: jej rola w społeczeństwie europejskim i jej oddziaływanie” (1) Europejski Komitet EkonomicznoSpołeczny wezwał Komisję do „ogłoszenia Roku Wolon­ tariusza, a następnie do jak najszybszego opublikowania białej księgi na temat wolontariatu i aktywności obywa­ telskiej w Europie”.

(17)

(18) (11)

W marcu 2008 r. Parlament Europejski przyjął sprawozdanie w sprawie roli wolontariatu w kształtowaniu spój­ ności gospodarczej i społecznej, w którym zachęcił państwa członkowskie oraz władze regionalne i lokalne do uznania wagi wolontariatu w promowaniu spójności społecznej i gospodarczej.

(19)

(12)

W lipcu 2008 r. Parlament Europejski przyjął oświad­ czenie pisemne wzywające do ogłoszenia roku 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu.

(13)

Wolontariat stanowi przedmiot wielu programów wspól­ notowych i sieci promujących m.in. mobilność wolonta­ riuszy w każdym wieku, np. programu „Uczenie się przez całe życie” (2), programu „Europa dla obywateli” (3) oraz „wolontariatu europejskiego” z programu „Młodzież w działaniu” (4).

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(14)

W Europie prowadzi się bardzo wiele różnych działań wolontariackich, które należy podtrzymywać i rozwijać.

Przedmiot Rok 2011 ogłasza się Europejskim Rokiem Wolontariatu Propa­ gującym Aktywność Obywatelską (zwanym dalej Rokiem Wolontariatu). Artykuł 2 Cele Ogólnym celem Roku Wolontariatu jest zachęcanie Wspólnoty, państw członkowskich, władz lokalnych i regionalnych do podjęcia wysiłków na rzecz stworzenia warunków sprzyjających angażowaniu się społeczeństwa obywatelskiego w wolontariat w Unii Europejskiej (UE), wspieranie tych wysiłków – zwłaszcza poprzez wymianę doświadczeń i dobrych wzorców – a także do podjęcia wysiłków na rzecz większego wyeksponowania wolon­ tariatu w UE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 17 POZ 43 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L17 - 50 z 201022.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 20/08 (ex N 62/08), której Włochy zamierzają udzielić przez wprowadzenie zmian do programu pomocy N 59/04, dotyczącego tymczasowego mechanizmu obronnego dla przemysłu stoczniowego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6015) (1)

 • Dz. U. L17 - 41 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 65/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L17 - 39 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 64/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L17 - 37 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 63/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L17 - 33 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 62/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L17 - 32 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 61/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L17 - 30 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 60/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L17 - 28 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 59/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L17 - 27 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 58/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L17 - 25 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 57/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L17 - 23 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 56/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów rajowatych w wodach obszaru ICES IV i wodach WE obszaru IIa przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L17 - 21 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 55/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów witlinka w wodach obszaru ICES IV i wodach WE obszaru IIa przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L17 - 1 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 54/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz etanoloamin pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.