Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 170 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 589/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 53/2010 w odniesieniu do limitów połowowych dla połowów dobijaków w wodach UE obszaru IIIa oraz wodach UE obszarów IIa i IV

Data ogłoszenia:2010-07-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 170 POZ 7

6.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 170/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 589/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 53/2010 w odniesieniu do limitów połowowych dla połowów dobijaków w wodach UE obszaru IIIa oraz wodach UE obszarów IIa i IV

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 53/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2010 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach UE oraz w odniesieniu do statków UE na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (1), w szczególności jego art. 5 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

wspólnym zarządzaniem. Środki przewidziane w niniej­ szym rozporządzeniu są zgodne z konsultacjami prze­ prowadzonymi z Norwegią zgodnie z postanowieniami zawartymi w uzgodnionym protokole z dnia 26 stycznia 2010 r. na temat wniosków z konsultacji dotyczących połowów, przeprowadzonych przez Komisję Europejską i Norwegię. W związku z tym udział Unii Europejskiej w TAC w wodach UE obszarów ICES IIa i IV należy ustalić na poziomie 90 % z 400 000 ton.

(5)

W wyniku Norwegii w zwiększyć z uprawnienia Norwegii.

negocjacji z Norwegią ilość przyznaną ramach unijnego udziału w TAC należy 20 000 ton do 27 500 ton w zamian za do połowów innych gatunków w wodach

Limity połowowe dla połowów dobijaków w obszarach ICES IIa oraz IV określono w załączniku IA do rozpo­ rządzenia (UE) nr 53/2010. Zgodnie z pkt 6 załącznika IID do rozporządzenia (UE) nr 53/2010 całkowite dopuszczalne połowy (TAC) oraz kwoty dotyczące dobijaków w przedmiotowych obsza­ rach na 2010 r. są weryfikowane przez Komisję w oparciu o opinie Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) i Komitetu Naukowo-Technicznego i Gospodarczego ds. Rybołówstwa (STECF). STECF stwierdził, że wzór określony w pkt 6 załącznika IID do rozporządzenia (UE) nr 53/2010 wskazuje, iż TAC wynosi 400 000 ton. Stada dobijaków w Morzu Północnym są eksploatowane wspólnie z Norwegią, lecz w chwili obecnej nie są objęte

(6)

Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybo­ łówstwa zaleca zwiększenie TAC o 4,23 % w celu uwzględnienia wód UE obszaru ICES IIIa. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IA do rozporządzenia (UE) nr 53/2010,

(2)

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku IA do rozporządzenia (UE) nr 53/2010 wpro­ wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo­ rządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 5 lipca 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 21 z 26.1.2010, s. 1.

L 170/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.7.2010

ZAŁĄCZNIK W załączniku IA do rozporządzenia (UE) nr 53/2010 wprowadza się następujące zmiany: pozycja dotycząca gatunku dobijaki w wodach UE obszaru IIIa oraz w wodach UE obszarów IIa i IV otrzymuje brzmienie:

Gatunek: Dobijaki Ammodytidae Obszar: Wody UE obszarów IIIa, wody UE obszarów IIa oraz IV (1) SAN/2A3A4.

Dania Zjednoczone Królestwo Niemcy Szwecja UE Norwegia Wyspy Owcze TAC

327 250 (2) 7 153 (3) 500 (4) 12 017 (5) 346 920 (6) 27 500 (7) 2 500 376 920 TAC analityczny. Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

(1) Z wyjątkiem wód w odległości 6 mil od linii podstawowych Zjednoczonego Królestwa na Szetlandach, Fair Isle i Foula. (2) Z czego maksymalnie 311 289 ton można poławiać w wodach UE obszarów IIa i IV. Pozostałą ilość można poławiać jedynie w wodach UE obszaru ICES IIIa. (SAN/*03 A.). (3) Z czego maksymalnie 6 804 ton można poławiać w wodach UE obszarów IIa i IV. Pozostałą ilość można poławiać jedynie w wodach UE obszaru ICES IIIa. (SAN/*03 A.). (4) Z czego maksymalnie 476 ton można poławiać w wodach UE obszarów IIa i IV. Pozostałą ilość można poławiać jedynie w wodach UE obszaru ICES IIIa. (SAN/*03 A.). (5) Z czego maksymalnie 11 431 ton można poławiać w wodach UE obszarów IIa i IV. Pozostałą ilość można poławiać jedynie w wodach UE obszaru ICES IIIa. (SAN/*03 A.). (6) Z czego maksymalnie 330 000 ton można poławiać w wodach UE obszarów IIa i IV. Pozostałą ilość można poławiać jedynie w wodach UE obszaru ICES IIIa. (SAN/*03 A.). (7) Do wykorzystania w obszarze ICES IV.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 170 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L170 - 53 z 20106.7.2010

  Zmiany do instrukcji dla sekretarza sądu

 • Dz. U. L170 - 49 z 20106.7.2010

  Zmiany do praktycznych instrukcji dla stron

 • Dz. U. L170 - 39 z 20106.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące niektórych produktów w przestrzeni sypialnej dzieci zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. L170 - 35 z 20106.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie przyznania ilości substancji kontrolowanych innych niż wodorochlorofluorowęglowodory dopuszczonych do niezbędnych lub krytycznych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w Unii w 2010 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3850)

 • Dz. U. L170 - 33 z 20106.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 592/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L170 - 31 z 20106.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 591/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L170 - 9 z 20106.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 590/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L170 - 1 z 20106.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 588/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Soprèssa Vicentina (ChNP)]

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.