Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 172 POZ 5

Tytuł:

Sprostowanie do dyrektywy Rady 90/426/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich (  Dz.U. L 224 z 18.8.1990) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 10, s. 152)

Data ogłoszenia:2010-07-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 172 POZ 5

7.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

L 172/5

Sprostowanie do dyrektywy Rady 90/426/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich (Dz.U. L 224 z dnia 18 sierpnia 1990 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 10, s. 152) 1. Strona 152, motyw szósty: zamiast: powinno być: „należy również uregulować warunki przemieszczania na terytorium danego kraju koniowatych posia­ dających dokument identyfikacyjny;” „należy również uregulować warunki przemieszczania na terytorium danego kraju zarejestrowanych koniowatych posiadających dokument identyfikacyjny;”.


2. Strona 153, art. 3 akapit pierwszy: zamiast: powinno być: „Państwa Członkowskie zatwierdzą przemieszczanie koniowatych zarejestrowanych na ich terytorium …”, „Państwa członkowskie zatwierdzają przemieszczanie zarejestrowanych koniowatych na ich terytorium …”.

3. Strona 154, art. 4 ust. 5 lit. a) tiret czwarte: zamiast: powinno być: „— sześć miesięcy w przypadku pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej,”, „— sześć miesięcy od wystąpienia ostatniego notowanego przypadku pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej,”.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 358 z dnia 16 grudnia 2006 r.) Strona 8, art. 4 ust. 2: zamiast: powinno być: „Intensywność pomocy brutto nie może przekroczyć 15 % inwestycji kwalifikowanych:”, „Intensywność pomocy brutto nie może przekroczyć:”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 172 POZ 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L172 - 6 z 20107.7.2010

    Sprostowanie do decyzji Rady 2006/61/WE z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu EKG-ONZ w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń (  Dz.U. L 32 z 4.2.2006)

  • Dz. U. L172 - 3 z 20107.7.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 594/2010 z dnia 6 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L172 - 1 z 20107.7.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 593/2010 z dnia 6 lipca 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Montes de Toledo (ChNP)]

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.