Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 173 POZ 33 - Strona 6

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/47/UE z dnia 5 lipca 2010 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę 2000/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie drogowej kontroli przydatności do ruchu pojazdów użytkowych poruszających się we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2010-07-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 173 POZ 33 - Strona 6

Strona 6 z 9

a) Uszkodzona osłona izolacyjna lub szybkozłącze. b) Niepewne lub nieprawidłowe moco­ wanie osłony lub zaworu. c) Nadmierne wycieki. d) Wymagane połączenie wykonane nieprawidłowo lub brakujące. e) Nieprawidłowe działanie.

1.1.9.

Zbiornik sprężonego powietrza

Kontrola wzrokowa

a) Zbiornik uszkodzony, skorodowany lub nieszczelny. b) Urządzenie osuszające nie działa. c) Niepewne lub nieprawidłowe moco­ wanie zbiornika.

1.1.10. Urządzenia wspoma­ gające układ hamul­ cowy, pompa hamul­ cowa (układy hydrau­ liczne)


Kontrola wzrokowa elementów podczas pracy układu hamulcowego.

a) Urządzenie wspomagające jest uszko­ dzone lub nie działa. b) Uszkodzenie pompy hamulcowej lub wyciek.

8.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 173/41

Pozycja

Metoda

Nieprawidłowości

c) Niepewne mocowanie pompy hamul­ cowej. d) Zbyt niski poziom płynu hamulco­ wego. e) Brakująca nasadka zbiornika pompy hamulcowej. f) Świeci się wskaźnik ostrzegawczy płynu hamulcowego lub wskaźnik jest uszkodzony. g) Nieprawidłowe działanie wskaźnika ostrzegawczego poziomu płynu hamulcowego. 1.1.11. Sztywne przewody hamulcowe Kontrola wzrokowa elementów podczas pracy układu hamulcowego. a) Stan przewodów grozi awarią lub pęknięciem. b) Wycieki z przewodów lub połączeń. c) Przewody uszkodzone lub nadmiernie skorodowane. d) Przewody przemieszczone. 1.1.12. Elastyczne przewody hamulcowe Kontrola wzrokowa elementów podczas pracy układu hamulcowego. a) Stan przewodów grozi awarią lub pęknięciem. b) Przewody są uszkodzone, przecierają się, są poskręcane lub zbyt krótkie. c) Wycieki z przewodów lub połączeń. d) Przewody pęcznieją pod ciśnieniem. e) Porowatość. 1.1.13. Okładziny i klocki hamulcowe Kontrola wzrokowa a) Nadmierne zużycie klocków lub okła­ dzin. b) Zanieczyszczenia (olej, smar itp.). c) Brak okładziny lub klocka. 1.1.14. Bębny hamulcowe, tarcze hamulcowe Kontrola wzrokowa a) Nadmierne zużycie bębna lub tarczy; korozja, rysy lub pęknięcia na powierzchni; niepewne mocowanie lub widoczne pęknięcia. b) Zanieczyszczenie bębna lub tarczy (olej, smar itp.). c) Brak bębna lub tarczy. d) Niepewne mocowanie tylnej płyty hamulca. 1.1.15. Linki hamulcowe, drążki, mechanizm dźwigni, połączenia Kontrola wzrokowa elementów podczas pracy układu hamulcowego. a) Linka uszkodzona lub splątana. b) Nadmierne elementu. zużycie lub korozja

c) Niepewne mocowanie linki, drążka lub połączenia. d) Uszkodzenie koryta linki. e) Ograniczenie swobodnego ruchu elementów układu hamulcowego. f) Nieprawidłowy ruch dźwigni/połą­ czeń wskazujący na złe ustawienie lub nadmierne zużycie. 1.1.16. Urządzenia urucha­ miające hamulce (w tym hamulce spręży­ nowe lub cylindry hydrauliczne) Kontrola wzrokowa elementów podczas pracy układu hamulcowego. a) Pęknięcie lub uszkodzenie urządzenia uruchamiającego. b) Wyciek z urządzenia uruchamiają­ cego. c) Niepewne lub nieprawidłowe moco­ wanie urządzenia uruchamiającego. d) Nadmierna korozja uruchamiającego. urządzenia

L 173/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.7.2010

Pozycja

Metoda

Nieprawidłowości

e) Zbyt mały lub zbyt duży skok tłoka lub mechanizmu przeponowego. f) Brak osłony chroniącej przed brudem lub nadmierne jej uszkodzenie. 1.1.17. Korektor siły hamo­ wania Kontrola wzrokowa elementów podczas pracy układu hamulcowego. a) Uszkodzone połączenie. b) Nieprawidłowe ustawienie połączenia. c) Zawór zatarty lub nie działa. d) Brak korektora. e) Brak tabliczki znamionowej. f) Dane na tabliczce nieczytelne lub niezgodne z wymogami (a). 1.1.18. Korektory i wskaźniki luzu Kontrola wzrokowa a) Korektor uszkodzony, zatarty lub wykazujący nietypowy ruch, nadmierne zużycie lub nieprawidłowe ustawienie. b) Nieprawidłowa praca korektora. c) Nieprawidłowy montaż lub wymiana. 1.1.19. Układ hamowania długotrwałego (o ile jest wymagany lub zamontowany) 1.1.20. Automatyczne dzia­ łanie hamulców przyczepy 1.1.21. Kompletny hamulcowy układ Kontrola wzrokowa a) Niepewne połączenia lub mocowanie. b) Brak układu lub wyraźnie nieprawid­ łowe działanie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 173 POZ 33 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L173 - 97 z 20108.7.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie oceny ryzyka związanego z usterkami stwierdzonymi podczas kontroli drogowych (pojazdów użytkowych) zgodnie z dyrektywą 2000/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. L173 - 74 z 20108.7.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie oceny usterek w trakcie badań zdatności do ruchu drogowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/40/WE w sprawie badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep

 • Dz. U. L173 - 73 z 20108.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 lipca 2010 r. zwalniająca Estonię z niektórych obowiązków dotyczących stosowania dyrektyw Rady 66/402/EWG i 2002/57/WE w odniesieniu do Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch i Helianthus annuus L. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4526) (1)

 • Dz. U. L173 - 47 z 20108.7.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/48/UE z dnia 5 lipca 2010 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/40/WE w sprawie badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep (1)

 • Dz. U. L173 - 30 z 20108.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 598/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 576/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2010 r.

 • Dz. U. L173 - 28 z 20108.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 597/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L173 - 27 z 20108.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 596/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 1019/2002 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L173 - 1 z 20108.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 595/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające załączniki VIII, X i XI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.