Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 174 POZ 46

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/840/WE w odniesieniu do środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Unii organizmu Anoplophora chinensis (Forster) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4546)

Data ogłoszenia:2010-07-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 174 POZ 46

Strona 1 z 5
L 174/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.7.2010

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/840/WE w odniesieniu do środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Unii organizmu Anoplophora chinensis (Forster) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4546) (2010/380/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 16 ust. 3 zdanie czwarte,


określonych roślin przeznaczonych do wywozu do Unii. Chiny przeprowadziły przede wszystkim procedurę rejestracji miejsc produkcji przeznaczonej do wywozu do Unii. Chiny ograniczyły liczbę miejsc produkcji, skąd określone rośliny mogą być wywożone do Unii, do miejsc produkcji, które zostały zarejestrowane przez krajową organizację ochrony roślin zgodnie z załącznikiem I część I(B) pkt 1 lit. b) do decyzji 2008/840/WE wraz ze zmianami. Rejestr został przeka­ zany Komisji tego samego dnia. Chiny ogłosiły ponadto przyjęcie środków, gdyby organizm Anoplophora chinensis (Forster) został wykryty w jednym z miejsc produkcji, łącznie ze skreśleniem w pewnych okolicznościach takiego miejsca produkcji z rejestru. Komisja przekazała państwom członkowskim informacje otrzymane od Chin.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Decyzja Komisji 2008/840/WE z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiega­ jących wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie organizmu Anoplophora chinensis (Forster) (2) wymaga, aby państwa członkowskie przyjęły środki zapobiegające wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w Unii organizmu Anoplophora chinensis (Forster).

Dnia 23 grudnia 2009 r. Komisja poinformowała Chiny, że oczekuje, iż wykrycie organizmu Anoplophora chinensis (Forster) w miejscu produkcji doprowadzi do jego auto­ matycznego skreślenia z rejestru.

(6)

(2)

Kontrola przeprowadzona przez Komisję w Chinach w dniach 9–20 lutego 2009 r. wykazała, że stosowanie środków nadzwyczajnych przewidzianych w decyzji 2008/840/WE nie było w pełni satysfakcjonujące w odniesieniu do produkcji i kontroli roślin objętych zakresem tej decyzji, zwanych dalej „określonymi rośli­ nami”.

(7)

Do końca lutego 2010 r. nie zgłoszono dalszych przy­ padków wykrycia w odniesieniu do określonych roślin przywożonych z Chin. Jednakże dnia 1 i 3 marca 2010 r. Niderlandy zgłosiły wykrycie organizmu Anoplophora chinensis (Forster) na określonych roślinach pochodzących z dwóch miejsc produkcji ujętych w rejestrze.

(3)

Komisja skontaktowała się z Chinami dnia 3 lipca 2009 r. i wyjaśniła wnioski wyciągnięte z tej kontroli.

Dnia 25 marca 2010 r. Chiny poinformowały Komisję o podjęciu działań w celu aktualizacji rejestru, który przedstawiono Komisji dnia 29 września 2009 r., poprzez między innymi natychmiastowe skreślenie z rejestru dwóch wymienionych miejsc produkcji oraz udostępnienie Komisji jego zaktualizowanych wersji.

(4)

Dnia 29 września 2009 r. Chiny przedstawiły serię środków, które miały poprawić kontrolę organizmu Anoplophora chinensis (Forster) w odniesieniu do produkcji

(8)

(1 )

Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1. (2) Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 36.

W celu uwzględnienia tych zmian należy dostosować środki przewidziane w decyzji 2008/840/WE w odniesieniu do przywozu określonych roślin z Chin.

9.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/47

(9)

Ponieważ większość przypadków występowania na okre­ ślonych roślinach przywożonych z Chin dotyczy roślin z gatunku Acer spp., biorąc także pod uwagę cykl życia owada, właściwe jest zakazanie ich przywozu przez okres dwóch lat.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 174 POZ 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L174 - 51 z 20109.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie środków nadzwyczajnych mających zastosowanie do przesyłek produktów akwakultury przywożonych z Indii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4563) (1)

 • Dz. U. L174 - 44 z 20109.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 604/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L174 - 43 z 20109.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 603/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. nieustalające minimalnej ceny sprzedaży w ramach trzeciego indywidualnego zaproszenia do składania ofert na sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 447/2010

 • Dz. U. L174 - 42 z 20109.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 602/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła w ramach trzeciego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 446/2010

 • Dz. U. L174 - 40 z 20109.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L174 - 18 z 20109.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 600/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dodania i zmiany przykładów powiązanych odmian lub innych produktów, do których stosuje się te same NDP (1)

 • Dz. U. L174 - 1 z 20109.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 599/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1077/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1566/2007

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.