Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 175 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 605/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wydawania świadectw weterynaryjnych przy wprowadzaniu do Unii Europejskiej mleka surowego i przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 175 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 8

(4)

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1) ustanawia ogólne zasady w odniesieniu do żywności i pasz, w szczególności w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności i pasz na poziomie unijnym i krajowym.

(10)

(5)

Dyrektywa 2002/99/WE ustanawia zasady regulujące wprowadzanie z państw trzecich produktów pocho­ dzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Dyrektywa przewiduje, że produkty takie mogą być wprowadzane do Unii Europejskiej wyłącznie wtedy, gdy są zgodne z wymogami mającymi zastosowanie na każdym z etapów produkcji, przetwarzania i dystrybucji tych produktów w Unii Europejskiej lub jeżeli dają równoważne gwarancje zdrowia zwierząt.


W ramach dyrektywy Rady 92/46/EWG mleko surowe i jego przetwory mogą pochodzić wyłącznie od krów, owiec, kóz lub bawołów. Jednak definicje mleka i przetworów mlecznych określone w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 rozszerzają zakres przepisów dotyczących higieny mleka na wszystkie ssaki i określają mleko surowe jako mleko uzyskane z gruczołów mlecznych zwierząt hodowlanych, które nie zostało podgrzane do temperatury powyżej 40 °C ani nie zostało poddane żadnej innej obróbce o równoważnym skutku. Produkty mleczarskie zostały zdefiniowane w tym załączniku jako produkty przetwo­ rzone uzyskane w wyniku przetworzenia surowego mleka lub dalszego przetworzenia takich przetworzonych produktów. Mając na uwadze rozpoczęcie stosowania rozporządzeń (WE) nr 852/2004, (WE) nr 853/2004 i (WE) nr 854/2004 oraz aktów wykonawczych do tych rozporzą­ dzeń, należy zmienić i uaktualnić unijne warunki doty­ czące zdrowia zwierząt, zdrowia publicznego oraz świa­ dectw na potrzeby wprowadzania do Unii Europejskiej mleka surowego i przetworów mlecznych przeznaczo­ nych do spożycia przez ludzi. Mając na uwadze spójność prawodawstwa unijnego niniejsze rozporządzenie powinno także uwzględniać zasady ustanowione w rozporządzeniu Parlamentu Euro­ pejskiego i Rady (WE) nr 470/2009 z dnia 6 maja 2009 r. ustanawiającym wspólnotowe procedury okre­ ślania maksymalnych limitów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz uchylającym rozporzą­ dzenie Rady (EWG) nr 2377/90 oraz zmieniającym dyrektywę 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (3), jak również jego przepisy wyko­ nawcze ustanowione w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 37/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (4) oraz dyrektywę Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie środków monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości u żywych zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz uchylającą dyrektywy 85/358/EWG i 86/469/EWG oraz decyzje 89/187/EWG i 91/664/EWG (5). Dyrektywa Rady 96/93/WE z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie certyfikacji zwierząt i produktów zwierzę­ cych (6) ustanawia zasady, które należy uwzględnić przy wystawianiu świadectw wymaganych przez ustawodaw­ stwo weterynaryjne w celu zapobieżenia wystawianiu świadectw wprowadzających w błąd lub fałszowaniu świadectw. Należy zapewnić przestrzeganie przez właściwe władze eksportujących państw trzecich wymogów dotyczących świadectw odpowiadających przynajmniej wymogom ustanowionym w tej dyrektywie.

L L L L 152 z 16.6.2009, s. 11. 15 z 20.1.2010, s. 1. 125 z 23.5.1996, s. 10. 13 z 16.1.1997, s. 28.

(11)

(6)

Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 ustanawia ogólne zasady dotyczące higieny środków spożywczych na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego, w tym na podstawowym poziomie produkcji, obowiązujące podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 175 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L175 - 36 z 201010.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie liczby uprawnień w całej Wspólnocie, które mają być wydane na rok 2013 w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4658)

 • Dz. U. L175 - 34 z 201010.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 29 czerwca 2010 r. dotycząca stanowiska Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie zmiany protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (pozycje w budżecie)

 • Dz. U. L175 - 31 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 609/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 576/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2010 r.

 • Dz. U. L175 - 29 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 608/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L175 - 27 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 607/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1542/2007 w sprawie procedur wyładunku i ważenia śledzia, makreli oraz ostroboka

 • Dz. U. L175 - 25 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 606/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego narzędzia do szacowania zużycia paliwa przez operatorów statków powietrznych stanowiących niewielkie źródło emisji, opracowanego przez Europejską Organizację ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.