Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 175 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 605/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wydawania świadectw weterynaryjnych przy wprowadzaniu do Unii Europejskiej mleka surowego i przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 175 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 8

(12)

(7)

Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 ustanawia szczególne przepisy w dziedzinie produktów pochodzenia zwierzę­ cego obowiązujące podmioty prowadzące przedsiębior­ stwa spożywcze. Zgodnie z tym rozporządzeniem podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze produkujące mleko surowe i przetwory mleczne przezna­ czone do spożycia przez ludzi muszą przestrzegać odpo­ wiednich przepisów załącznika III do tego rozporzą­ dzenia.

(8)

Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 ustanawia szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego.


(9)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiolo­ gicznych dotyczących środków spożywczych (2) usta­ nawia kryteria mikrobiologiczne dotyczące niektórych mikroorganizmów oraz przepisy wykonawcze obowiązu­ jące podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze przy wdrażaniu ogólnych i szczególnych środków higieny, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 852/2004. Rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 prze­ widuje, że podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze są zobowiązane dopilnować, aby środki spożywcze były zgodne z odpowiednimi kryteriami mikrobiologicznymi określonymi w tym rozporządzeniu.

(13)

(1) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1. (2) Dz.U. L 338 z 22.12.2005, s. 1.

(3 ) (4 ) (5 ) (6 )

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

10.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 175/3

(14)

Ponadto dyrektywa Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotycząca kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzę­ tami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1) przewiduje stosowanie opracowanego w Unii Europejskiej skomputeryzowanego systemu umożliwiającego kontakt pomiędzy instytucjami wetery­ naryjnymi. Należy zmienić wzór wszystkich świadectw zdrowia w celu zapewnienia ich zgodności z elektronicznym systemem wydawania świadectw w ramach eksperckiego systemu kontroli handlu (TRACES) przewidzianego w dyrektywie 90/425/EWG. W związku z tym zasady ustanowione w niniejszym rozporządzeniu powinny uwzględniać TRACES. Dyrektywa Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiająca zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspól­ noty z państw trzecich (2) ustanawia przepisy dotyczące kontroli weterynaryjnych produktów pochodzenia zwie­ rzęcego wprowadzanych na terytorium Unii Europejskiej z państw trzecich w celu przywozu lub tranzytu tych produktów, włącznie z niektórymi wymogami dotyczą­ cymi świadectw. Przepisy te mają zastosowanie do towarów objętych zakresem niniejszego rozporządzenia. Ze względu na położenie geograficzne Kaliningradu należy określić szczególne warunki tranzytu przez tery­ torium Unii Europejskiej przesyłek do i z Rosji, co dotyczy jedynie Litwy, Łotwy i Polski. Mając na uwadze wymóg przejrzystości prawodawstwa unijnego, należy zatem uchylić decyzję Komisji 2004/438/WE i zastąpić ją niniejszym rozporządzeniem. W okresie przejściowym, w celu uniknięcia zakłóceń w handlu, należy zezwolić na stosowanie świadectw weterynaryjnych wydanych zgodnie z decyzją 2004/438/WE. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno­ ściowego i Zdrowia Zwierząt,

Artykuł 2 Przywóz mleka surowego i przetworów mlecznych z państw trzecich lub ich części wymienionych w kolumnie A załącznika I Państwa członkowskie zezwalają na przywóz przesyłek mleka surowego i przetworów mlecznych z państw trzecich lub ich części wymienionych w kolumnie A załącznika I. Artykuł 3 Przywóz niektórych przetworów mlecznych z państw trzecich lub ich części wymienionych w kolumnie B załącznika I Państwa członkowskie zezwalają na przywóz przesyłek prze­ tworów mlecznych uzyskanych z mleka surowego krów, owiec, kóz lub bawołów z państw trzecich lub ich części, w których nie zachodzi ryzyko wystąpienia pryszczycy, wymienionych w kolumnie B załącznika I, pod warunkiem że takie przetwory mleczne lub mleko surowe, z których zostały wyprodukowane, zostały poddane pasteryzacji obejmującej jedną obróbkę cieplną: a) wywołującą efekt cieplny co najmniej równoważny z efektem uzyskiwanym w procesie pasteryzacji w temperaturze co najmniej 72 °C w czasie nie krótszym niż 15 sekund; b) w stosownych przypadkach, wystarczającą do zapewnienia wyniku negatywnego w badaniu na obecność fosfatazy alka­ licznej przeprowadzonym bezpośrednio po obróbce cieplnej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 175 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L175 - 36 z 201010.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie liczby uprawnień w całej Wspólnocie, które mają być wydane na rok 2013 w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4658)

 • Dz. U. L175 - 34 z 201010.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 29 czerwca 2010 r. dotycząca stanowiska Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie zmiany protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (pozycje w budżecie)

 • Dz. U. L175 - 31 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 609/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 576/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2010 r.

 • Dz. U. L175 - 29 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 608/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L175 - 27 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 607/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1542/2007 w sprawie procedur wyładunku i ważenia śledzia, makreli oraz ostroboka

 • Dz. U. L175 - 25 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 606/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego narzędzia do szacowania zużycia paliwa przez operatorów statków powietrznych stanowiących niewielkie źródło emisji, opracowanego przez Europejską Organizację ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.