Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 175 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 605/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wydawania świadectw weterynaryjnych przy wprowadzaniu do Unii Europejskiej mleka surowego i przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 175 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 8

Artykuł 4 Przywóz niektórych przetworów mlecznych z państw trzecich lub ich części wymienionych w kolumnie C załącznika I 1. Państwa członkowskie zezwalają na przywóz przesyłek przetworów mlecznych uzyskanych z mleka surowego krów, owiec, kóz lub bawołów z państw trzecich lub ich części, w których zachodzi ryzyko wystąpienia pryszczycy, wymienio­ nych w kolumnie C załącznika I, pod warunkiem że takie przetwory mleczne lub mleko surowe, z których zostały wypro­ dukowane, zostały poddane obróbce cieplnej obejmującej: a) proces sterylizacji w celu osiągnięcia wartości F0 równej lub większej od 3; b) obróbkę poprzez ultrawysoką temperaturę (UHT) w temperaturze co najmniej 135 °C w połączeniu z odpowiednim czasem przetrzymywania; c) (i) krótkotrwały proces pasteryzacji w wysokiej tempera­ turze (HTST) w temperaturze 72°C przez 15 sekund, stosowany dwukrotnie do mleka o pH równym lub większym niż 7,0 osiągając, jeżeli jest to możliwe, wynik negatywny w badaniu na obecność fosfatazy alka­ licznej przeprowadzonym bezpośrednio po obróbce cieplnej; albo


(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Przedmiot i zakres zastosowania Niniejsze rozporządzenie ustanawia: a) warunki dotyczące zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt oraz wydawania świadectw weterynaryjnych do celów wpro­ wadzania do Unii Europejskiej przesyłek mleka surowego i przetworów mlecznych; b) wykaz państw trzecich, z których wprowadzanie takich przesyłek do Unii Europejskiej jest dozwolone.

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29. (2) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9.

L 175/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

(ii) obróbkę wywołującą efekt cieplny co najmniej równo­ ważny z efektem uzyskiwanym w procesie pasteryzacji, określonym w ppkt (i) osiągając, w stosownych przypad­ kach, wynik negatywny w badaniu na obecność fosfatazy alkalicznej przeprowadzonym bezpośrednio po obróbce cieplnej; d) obróbkę HTST mleka o pH o wartości poniżej 7,0; albo e) obróbkę HTST połączoną z innym procesem fizycznym polegającym na: (i) obniżaniu pH do 6 przez co najmniej godzinę, lub (ii) dodatkowym podgrzaniu w temperaturze co najmniej 72 °C w połączeniu z suszeniem. 2. Państwa członkowskie zezwalają na przywóz przesyłek przetworów mlecznych uzyskanych z mleka surowego zwierząt innych niż te, o których mowa w ust. 1, z państw trzecich lub ich części, w których zachodzi ryzyko pryszczycy, wymienio­ nych w kolumnie C załącznika I, pod warunkiem że takie przetwory mleczne lub mleko surowe, z których zostały wypro­ dukowane, zostały poddane obróbce cieplnej obejmującej: a) proces sterylizacji w celu osiągnięcia wartości F0 równej lub większej od 3; albo b) obróbkę poprzez ultrawysoką temperaturę (UHT) w temperaturze co najmniej 135 °C w połączeniu z odpowiednim czasem przetrzymywania. Artykuł 5 Świadectwa Przesyłkom dopuszczonym do przywozu zgodnie z art. 2, 3 i 4 towarzyszy świadectwo zdrowia sporządzone zgodnie z odpowiednim wzorem określonym w części 2 załącznika II dla danego towaru i wypełnione zgodnie z objaśnieniami zawartymi w części 1 tego załącznika. Wymogi ustanowione w niniejszym artykule nie wykluczają korzystania z elektronicznego systemu wydawania świadectw lub innych uzgodnionych systemów zharmonizowanych na poziomie Unii Europejskiej. Artykuł 6 Warunki tranzytu i przechowywania Wprowadzenie do Unii Europejskiej przesyłek zawierających mleko surowe i przetwory mleczne nieprzeznaczonych do przy­ wozu do Unii Europejskiej, lecz do państwa trzeciego w drodze bezpośredniego tranzytu lub po okresie przechowywania w Unii Europejskiej zgodnie z art. 11, 12 lub 13 dyrektywy 97/78/WE,

jest dozwolone tylko wówczas, gdy przesyłki te spełniają nastę­ pujące warunki: a) pochodzą z państwa trzeciego lub jego części, z którego dozwolony jest przywóz do Unii Europejskiej przesyłek mleka surowego lub przetworów mlecznych oraz są zgodne z odpowiednimi warunkami obróbki cieplnej dotyczącymi takich przesyłek, jak przewidziano w art. 2, 3 i 4; b) są zgodne ze specyficznymi warunkami dotyczącymi zdrowia zwierząt w odniesieniu do przywozu do Unii Euro­ pejskiej mleka surowego lub przetworów mlecznych, jak ustanowiono w poświadczeniu zdrowia zwierząt w części II.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 175 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L175 - 36 z 201010.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie liczby uprawnień w całej Wspólnocie, które mają być wydane na rok 2013 w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4658)

 • Dz. U. L175 - 34 z 201010.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 29 czerwca 2010 r. dotycząca stanowiska Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie zmiany protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (pozycje w budżecie)

 • Dz. U. L175 - 31 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 609/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 576/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2010 r.

 • Dz. U. L175 - 29 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 608/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L175 - 27 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 607/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1542/2007 w sprawie procedur wyładunku i ważenia śledzia, makreli oraz ostroboka

 • Dz. U. L175 - 25 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 606/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego narzędzia do szacowania zużycia paliwa przez operatorów statków powietrznych stanowiących niewielkie źródło emisji, opracowanego przez Europejską Organizację ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.