Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 175 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 605/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wydawania świadectw weterynaryjnych przy wprowadzaniu do Unii Europejskiej mleka surowego i przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 175 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 8

1 właściwego wzoru świadectwa zdrowia określonego w części 2 załącznika II; c) towarzyszy im świadectwo zdrowia sporządzone zgodnie z odpowiednim wzorem określonym w części 3 załącznika II dla danej przesyłki i wypełnione zgodnie z objaśnieniami zawartymi w części 1 tego załącznika; d) posiadają poświadczenie dopuszczenia do tranzytu i, w stosownych przypadkach, do przechowywania, znajdujące się na wspólnotowym świadectwie weterynaryjnym dla wwozu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 136/2004 (1), podpisanym przez urzędo­ wego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej przy wjeździe do Unii Europejskiej. Artykuł 7 Odstępstwo dotyczące warunków tranzytu i przechowywania 1. W drodze odstępstwa od przepisów art. 6, w Unii Euro­ pejskiej, w ruchu drogowym lub kolejowym między wyznaczo­ nymi punktami kontroli granicznej na Łotwie, Litwie i w Polsce wymienionymi w decyzji Komisji 2009/821/WE (2), zezwala się na tranzyt przesyłek pochodzących z Rosji i w drodze do Rosji, bezpośrednio lub przez terytorium innego państwa trzeciego z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków: a) przesyłka zaplombowana jest plombą oznaczoną numerem seryjnym w punkcie kontroli granicznej wejścia do Unii Europejskiej przez służby weterynaryjne właściwego organu; b) na każdej stronie dokumentów towarzyszących przesyłce, o których mowa w art. 7 dyrektywy 97/78/WE, urzędowy lekarz weterynarii właściwego organu odpowiedzialnego za punkt kontroli granicznej przy wjeździe do Unii Europejskiej umieszcza stempel „WYŁĄCZNIE TRANZYT DO ROSJI PRZEZ TERYTORIUM UE”; c) spełnione są wymogi proceduralne przewidziane w art. 11 dyrektywy 97/78/WE;


(1) Dz.U. L 21 z 28.1.2004, s. 11. (2) Dz.U. L 296 z 12.11.2009, s.1.

10.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 175/5

d) przesyłka posiada poświadczenie dopuszczenia do tranzytu znajdujące się na wspólnotowym świadectwie weteryna­ ryjnym dla wwozu, podpisanym przez urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej przy wjeździe do Unii Europejskiej. 2. Rozładunek lub składowanie takich przesyłek, przewi­ dziane w art. 12 ust. 4 lub art. 13 dyrektywy 97/78/WE, nie są dozwolone na terytorium Unii Europejskiej. 3. Regularne kontrole przeprowadzane są przez właściwy organ w celu dopilnowania, aby liczba przesyłek oraz ilość produktów opuszczających terytorium Unii Europejskiej zgadzała się z liczbą i ilością, które zostały wprowadzone. Artykuł 8 Szczególne traktowanie Przesyłki przetworów mlecznych, których wprowadzenie do Unii Europejskiej jest dozwolone zgodnie z art. 2, 3, 4, 6 lub 7, z państw trzecich lub ich części, w których wystąpiło ognisko pryszczycy w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę wystawienia świadectwa zdrowia lub które przeprowadziły szczepienie przeciwko tej chorobie w tym okresie, mogą być wprowadzane do Unii Europejskiej tylko jeżeli produkty te zostały poddane jednej z obróbek wymienionych w art. 4.

Artykuł 9 Uchylenie Uchyla się decyzję 2004/438/WE. Odniesienia do decyzji 2004/438/WE należy traktować jako odniesienia do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 10 Przepisy przejściowe W okresie przejściowym do 30 listopada 2010 r. przesyłki mleka surowego i produktów na bazie mleka, jak określono w decyzji 2004/438/WE, dla których właściwe świadectwa zdrowia zostały wydane zgodnie z decyzją 2004/438/WE, mogą być nadal wprowadzane do Unii Europejskiej. Artykuł 11 Wejście w życie i stosowanie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 sierpnia 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 lipca 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

L 175/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 175 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L175 - 36 z 201010.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie liczby uprawnień w całej Wspólnocie, które mają być wydane na rok 2013 w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4658)

 • Dz. U. L175 - 34 z 201010.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 29 czerwca 2010 r. dotycząca stanowiska Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie zmiany protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (pozycje w budżecie)

 • Dz. U. L175 - 31 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 609/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 576/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2010 r.

 • Dz. U. L175 - 29 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 608/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L175 - 27 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 607/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1542/2007 w sprawie procedur wyładunku i ważenia śledzia, makreli oraz ostroboka

 • Dz. U. L175 - 25 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 606/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego narzędzia do szacowania zużycia paliwa przez operatorów statków powietrznych stanowiących niewielkie źródło emisji, opracowanego przez Europejską Organizację ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.