Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 175 POZ 1 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 605/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wydawania świadectw weterynaryjnych przy wprowadzaniu do Unii Europejskiej mleka surowego i przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 175 POZ 1 - Strona 7

Strona 7 z 8

Zawierają one, w kolejności uporządkowanej według wzoru, poświadczenia wymagane dla każdego państwa trzeciego oraz, jeśli to konieczne, dodatkowe gwarancje wymagane dla państwa trzeciego wywozu. b) Oryginał świadectwa zdrowia składa się z jednego arkusza drukowanego dwustronnie lub, gdy konieczne jest umiesz­ czenie obszerniejszego tekstu, przygotowany jest w taki sposób, aby wszystkie arkusze tworzyły całość i aby nie można ich było rozdzielić. c) Dla każdej przesyłki przedmiotowego towaru wywożonego do tego samego miejsca docelowego z państwa trzeciego figurującego w kolumnie 2 tabeli w załączniku I i przewożonej tym samym wagonem kolejowym, pojazdem drogowym, samolotem lub statkiem należy przedstawić pojedyncze oddzielne świadectwo zdrowia. d) Oryginał świadectwa zdrowia i etykiety określone we wzorze świadectwa należy wystawić przynajmniej w jednym języku urzędowym państwa członkowskiego, w którym odbywa się kontrola graniczna oraz w języku urzędowym docelowego państwa członkowskiego. Jednak państwa członkowskie mogą zezwolić na sporządzenie świadectwa w innym języku urzędowym Unii Europejskiej niż ich własny; w razie konieczności świadectwu towarzyszy wówczas urzędowe tłumaczenie. e) Jeśli do celów identyfikacji poszczególnych towarów wchodzących w skład przesyłki do świadectwa zdrowia dołą­ czone zostaną dodatkowe kartki, traktuje się je jako stanowiące część oryginału tego świadectwa pod warunkiem złożenia na każdej stronie podpisu i pieczęci przez urzędowego lekarza weterynarii. f) Jeżeli świadectwo zdrowia składa się z więcej niż jednej strony, każda ze stron musi zostać opatrzona w dolnej części numerem „–x (numer strony) z y (całkowita liczba stron)–” oraz w górnej części numerem referencyjnym danego świadectwa nadanym przez właściwy organ. g) Oryginał świadectwa zdrowia musi być wypełniony i podpisany przez przedstawiciela właściwego organu odpowie­ dzialnego za sprawdzenie i poświadczenie, czy mleko surowe lub przetwory mleczne spełniają kryteria zdrowotne ustalone w rozdziale I sekcji IX załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz dyrektywy 2002/99/WE. h) Właściwe władze państwa trzeciego wywozu zapewniają przestrzeganie zasad wystawiania świadectwa odpowiadają­ cych zasadom ustanowionym w dyrektywie 96/93/WE (1). i) Kolor podpisu urzędowego lekarza weterynarii musi różnić się od koloru druku na świadectwie zdrowia. Ta sama zasada dotyczy także pieczęci innych niż pieczęci tłoczone lub znaki wodne. j) Oryginał świadectwa zdrowia musi towarzyszyć przesyłce do momentu dotarcia do punktu kontroli granicznej przy przekroczeniu granicy Unii Europejskiej. k) Jeżeli zgodnie ze wzorem świadectwa niektóre oświadczenia powinny zostać zachowane, oświadczenia, które nie są właściwe, mogą zostać skreślone i opatrzone inicjałami i pieczęcią przez urzędnika poświadczającego albo całkowicie usunięte ze świadectwa.


(1) Dz.U. L 13 z 16.1.1997, s. 28.

10.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 175/9

CZĘŚĆ 2 Wzór Mleko-RM Świadectwo zdrowia dla mleka surowego z państw trzecich lub ich części, z których dozwolony jest przywóz zgodnie z kolumną A załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 605/2010, przeznaczonego do dalszej obróbki w Unii Europejskiej przed spożyciem przez ludzi

L 175/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

10.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 175/11

L 175/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

Wzór Mleko-RMP Świadectwo zdrowia dla przetworów mlecznych uzyskanych z mleka surowego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, z państw trzecich lub ich części, z których dozwolony jest przywóz zgodnie z kolumną A załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 605/2010, przeznaczonych do przywozu do Unii Europejskiej

10.7.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 175 POZ 1 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L175 - 36 z 201010.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie liczby uprawnień w całej Wspólnocie, które mają być wydane na rok 2013 w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4658)

 • Dz. U. L175 - 34 z 201010.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 29 czerwca 2010 r. dotycząca stanowiska Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie zmiany protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (pozycje w budżecie)

 • Dz. U. L175 - 31 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 609/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 576/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2010 r.

 • Dz. U. L175 - 29 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 608/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L175 - 27 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 607/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1542/2007 w sprawie procedur wyładunku i ważenia śledzia, makreli oraz ostroboka

 • Dz. U. L175 - 25 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 606/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego narzędzia do szacowania zużycia paliwa przez operatorów statków powietrznych stanowiących niewielkie źródło emisji, opracowanego przez Europejską Organizację ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.