Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 175 POZ 25 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 606/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego narzędzia do szacowania zużycia paliwa przez operatorów statków powietrznych stanowiących niewielkie źródło emisji, opracowanego przez Europejską Organizację ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) (1)

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 175 POZ 25 - Strona 2

Strona 2 z 2
Artykuł 14 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE stanowi, że od dnia 1 stycznia 2010 r. operator statków powietrznych zobowiązany jest monitorować i raportować, dla każdego roku kalendarzowego, ilość dwutlenku węgla wyemito­ wanego w wyniku obsługiwanych przez niego lotów, zgodnie z wytycznymi ustanowionymi decyzją 2007/589/WE. Każdy operator statków powietrznych powinien przygo­ tować i przedłożyć plan monitorowania administrują­ cemu państwu członkowskiemu, w którym podaje środki, jakie zamierza zastosować w zakresie monitoro­ wania i raportowania swoich emisji, a właściwy organ administrującego państwa członkowskiego powinien zatwierdzić taki plan zgodnie z wytycznymi ustanowio­ nymi decyzją 2007/589/WE. Część 4 załącznika XIV do decyzji 2007/589/WE ogra­ nicza formalności administracyjne dla niektórych opera­ torów statków powietrznych wykonujących ograniczoną liczbę lotów w roku lub stanowiących niewielkie źródło emisji, ustanawiając uproszczoną procedurę szacowania zużycia paliwa przez eksploatowane przez nich statki powietrzne, wykorzystując narzędzie wdrożone przez Europejską Organizację ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) lub inne właściwe organizacje,


(6)

(2)

(3)

(7)

(4)

(8)

(1) Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32. (2) Dz.U. L 229 z 31.8.2007, s. 1.

L 175/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Zmian Klimatu,

rowania i raportowania, wynikających z art. 14 ust. 3 dyrek­ tywy 2003/87/WE i części 4 załącznika XIV do decyzji 2007/589/WE; 2) wszystkich operatorów zgodnie z częścią 5 załącznika XIV do decyzji 2007/589/WE w celu oszacowania zużycia paliwa w określonych lotach, objętych załącznikiem I do dyrektywy 2003/87/WE, w przypadku braku danych niezbędnych do celów monitorowania emisji dwutlenku węgla, będącego skutkiem okoliczności niezależnych od operatora statków powietrznych i których nie można ustalić alternatywną metodą określoną w planie monitorowania przedstawionym przez operatora. Artykuł 2

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Zatwierdza się stosowanie narzędzia do szacowania zużycia paliwa, opracowanego i oferowanego przez Europejską Organi­ zację ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) (1), przez:

1) operatorów stanowiących niewielkie źródło emisji, aby umożliwić im wypełnienie obowiązków w zakresie monito­

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 9 lipca 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) www.eurocontrol.int/ets/small_emitters

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 175 POZ 25 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L175 - 36 z 201010.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie liczby uprawnień w całej Wspólnocie, które mają być wydane na rok 2013 w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4658)

 • Dz. U. L175 - 34 z 201010.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 29 czerwca 2010 r. dotycząca stanowiska Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie zmiany protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (pozycje w budżecie)

 • Dz. U. L175 - 31 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 609/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 576/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2010 r.

 • Dz. U. L175 - 29 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 608/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L175 - 27 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 607/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1542/2007 w sprawie procedur wyładunku i ważenia śledzia, makreli oraz ostroboka

 • Dz. U. L175 - 1 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 605/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wydawania świadectw weterynaryjnych przy wprowadzaniu do Unii Europejskiej mleka surowego i przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.