Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 175 POZ 27 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 607/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1542/2007 w sprawie procedur wyładunku i ważenia śledzia, makreli oraz ostroboka

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 175 POZ 27 - Strona 2

Strona 2 z 2
w sprawie przekazywania przez państwa człon­ kowskie prowadzące połowy na północno-wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 70). (**) Obszary CECAF (Środkowy i Wschodni Atlantyk lub główny obszar połowowy FAO 34) są zdefiniowane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na określonych obszarach, innych niż Północny Atlantyk, danych statystycznych o połowach nominalnych (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 1).”;


(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Dz.U. L 261 z 20.10.1993, s. 1. (2) Dz.U. L 337 z 21.12.2007, s. 56. (3) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

L 175/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

2) art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Dla każdego systemu ważenia strona ważąca ryby prowadzi oprawiony dziennik ważenia z numeracją stron (»dziennik ważenia«). Jest on wypełniany natychmiast po zakończeniu ważenia pojedynczego wyładunku, nie później jednak niż o godz. 23.59 czasu lokalnego w dniu zakoń­ czenia ważenia. W dzienniku ważenia wskazane są: a) nazwa i numer rejestracyjny statku, z którego ryby zostały wyładowane; b) numery rejestracyjne pojazdów do transportu ryb, w przypadkach gdy ryby były przed ważeniem transpor­ towane z portu wyładunku zgodnie z art. 7. Każdy

ładunek pojazdu do transportu ryb jest ważony i rejestrowany oddzielnie. Aczkolwiek całkowita masa wszystkich ładunków pojazdów z tego samego statku może być zarejestrowana w całości, pod warunkiem że pojazdy te były ważone jeden po drugim i bez przerw; c) gatunki ryb; d) masa każdego wyładunku; e) data i godzina początku i końca ważenia.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 lipca 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 175 POZ 27 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L175 - 36 z 201010.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie liczby uprawnień w całej Wspólnocie, które mają być wydane na rok 2013 w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4658)

 • Dz. U. L175 - 34 z 201010.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 29 czerwca 2010 r. dotycząca stanowiska Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie zmiany protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (pozycje w budżecie)

 • Dz. U. L175 - 31 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 609/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 576/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2010 r.

 • Dz. U. L175 - 29 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 608/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L175 - 25 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 606/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego narzędzia do szacowania zużycia paliwa przez operatorów statków powietrznych stanowiących niewielkie źródło emisji, opracowanego przez Europejską Organizację ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) (1)

 • Dz. U. L175 - 1 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 605/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wydawania świadectw weterynaryjnych przy wprowadzaniu do Unii Europejskiej mleka surowego i przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.