Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 176 POZ 42

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/43/UE z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie wymogów organizacyjnych, konfliktów interesów, prowadzenia działalności, zarządzania ryzykiem i treści umowy pomiędzy depozytariuszem a spółką zarządzającą (1)

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 176 POZ 42

Strona 1 z 26
L 176/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

DYREKTYWA KOMISJI 2010/43/UE z dnia 1  lipca 2010  r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady 2009/65/WE w  zakresie wymogów organizacyjnych, konfliktów interesów, prowadzenia działalności, zarządzania ryzykiem i treści umowy pomiędzy depozytariuszem a  spółką zarządzającą

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,


uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i  Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji prze­ pisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszą­ cych się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (1), w szczególności jej art.  12 ust.  3, art.  14 ust.  2, art.  23 ust.  6, art.  33 ust.  6 oraz art. 51 ust. 4,

(4)

Mimo iż przepisy niniejszej dyrektywy ogólnie dotyczą wszystkich spółek zarządzających, są one wystarczająco elastyczne, by zagwarantować, że ich stosowanie oraz nad­ zór właściwych organów nad ich stosowaniem jest propor­ cjonalny i uwzględnia charakter, skalę i stopień złożoności działalności spółki zarządzającej oraz różnorodność spółek objętych zakresem stosowania dyrektywy 2009/65/WE, a także zróżnicowany charakter poszczegól­ nych UCITS, którymi może zarządzać spółka zarządzająca.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przepisy i terminologia w zakresie wymogów organizacyj­ nych, konfliktów interesów i prowadzenia działalności po­ winny zostać w jak największym stopniu dostosowane do norm wprowadzonych w obszarze usług finansowych dy­ rektywą 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumen­ tów finansowych zmieniającą dyrektywy Rady 85/611/EWG i  93/6/EWG i  dyrektywę 2000/12/WE Par­ lamentu Europejskiego i  Rady oraz uchylającą dyrektywę Rady 93/22/EWG (2) oraz dyrektywą Komisji 2006/73/WE z  dnia 10  sierpnia 2006  r. wprowadzającą środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamen­ tu Europejskiego i  Rady w  odniesieniu do wymogów or­ ganizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (3). Dostosowanie to, należy­ cie uwzględniające specyfikę branży zarządzania zbioro­ wym portfelem, pozwoliłoby jednocześnie na wypracowanie jednolitych norm nie tylko w różnych sek­ torach usług finansowych, ale także w  szerzej pojmowa­ nej branży zarządzania aktywami, w  przypadku której pewnymi wymogami dyrektywy 2006/73/WE zostały już objęte spółki zarządzające UCITS w niektórych państwach członkowskich. Przepisy te należy przyjąć w formie dyrektywy, by możli­ we było dostosowanie przepisów wykonawczych do spe­ cyfiki rynków i  systemów prawnych w  każdym państwie członkowskim. Dyrektywa zapewni również maksymalny poziom spójności z  systemem utworzonym na mocy dy­ rektywy 2006/73/WE.

(5)

O ile jest to dozwolone przez prawo krajowe, spółkom zarządzającym powinno być wolno dokonywać ustaleń dotyczących prowadzenia niektórych działań przez osoby trzecie. Przepisy wykonawcze powinno się interpretować odpowiednio do tego założenia. Spółka zarządzająca po­ winna w szczególności przeprowadzić badanie due diligen­ ce w  celu stwierdzenia, czy uwzględniając charakter obowiązków, które mają wykonywać osoby trzecie, przed­ siębiorstwo je wykonujące można uznać za mające kwali­ fikacje i  zdolne do przejęcia danych obowiązków. Osoba trzecia powinna zatem spełniać wszystkie wymogi organi­ zacyjne i wymogi dotyczące konfliktów interesów związa­ ne z  działalnością, która ma być wykonywana. Wynika z  tego również, że spółka zarządzająca powinna spraw­ dzić, czy osoba trzecia podjęła odpowiednie środki w celu spełnienia wymienionych wymogów, a  także skutecznie monitorować spełnianie tych wymogów przez osobę trze­ cią.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 176 POZ 42 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L176 - 28 z 201010.7.2010

    Dyrektywa Komisji 2010/42/UE z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie niektórych przepisów dotyczących łączenia funduszy, modeli funduszy podstawowych i powiązanych oraz procedury powiadamiania (1)

  • Dz. U. L176 - 16 z 201010.7.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 584/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie formatu i treści standardowego powiadomienia w formie pisemnej i zaświadczenia dotyczącego UCITS, wykorzystania łączności elektronicznej przez właściwe organy do celów powiadamiania oraz w zakresie procedur dotyczących kontroli na miejscu i dochodzeń oraz wymiany informacji między właściwymi organami (1)

  • Dz. U. L176 - 1 z 201010.7.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 583/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie kluczowych informacji dla inwestorów i warunków, które należy spełnić w przypadku dostarczania kluczowych informacji dla inwestorów lub prospektu emisyjnego na trwałym nośniku innym niż papier lub za pośrednictwem strony internetowej (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.