Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 1 - Strona 10

Tytuł:

Regulamin nr 1 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami kategorii R2 lub HS1

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 1 - Strona 10

Strona 10 z 24

ZMIANA TYPU ŚWIATŁA GŁÓWNEGO I ROZSZERZENIE HOMOLOGACJI

10.2.

11.  11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.2.

Każdą zmianę typu światła głównego zgłasza się do organu administracji, który udzielił homolo­ gacji typu światła głównego. Organ taki może wówczas: uznać za mało prawdopodobne, aby dokonane zmiany miały istotne negatywne skutki, i uznać, że dane światło główne spełnia dalej odpowiednie wymagania; albo zażądać dodatkowego sprawozdania z badań od placówki technicznej upoważnionej do przepro­ wadzania badań. Umawiające się Strony Porozumienia stosujące niniejszy regulamin są powiadamiane o potwier­ dzeniu lub odmowie homologacji, z  podaniem zmiany, w  trybie określonym w  powyższym pkt 4.1.4. Właściwy organ udzielający rozszerzenia homologacji przydziela numer seryjny dla takiego roz­ szerzenia oraz informuje o  nim, za pomocą formularza powiadomienia zgodnego ze wzorem w załączniku 1 do niniejszego regulaminu, pozostałe Strony Porozumienia z 1958 r. stosujące ni­ niejszy regulamin. Homologacje udzielone przed dniem 18 marca 1986 r. pozostają w mocy.


11.3.

11.4.

L 177/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

OSTATECZNE ZANIECHANIE PRODUKCJI

10.7.2010

12. 

Jeżeli posiadacz homologacji całkowicie zaniecha produkcji światła głównego homologowanego zgodnie z niniejszym regulaminem, musi poinformować o tym organ, który udzielił homologa­ cji. Po otrzymaniu właściwego powiadomienia organ ten informuje o tym pozostałe Strony Poro­ zumienia z  1958  r. stosujące niniejszy regulamin, za pomocą formularza powiadomienia zgodnego ze wzorem przedstawionym w załączniku 1 do niniejszego regulaminu. 13. 

NAZWY I ADRESY PLACÓWEK TECHNICZNYCH UPOWAŻNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ HOMOLOGACYJNYCH ORAZ NAZWY I ADRESY ORGANÓW ADMINISTRACJI

Umawiające się Strony Porozumienia z 1958 r. stosujące niniejszy regulamin przekazują Sekre­ tariatowi Organizacji Narodów Zjednoczonych nazwy i adresy placówek technicznych upoważ­ nionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz organów administracji udzielających homologacji, którym należy przesyłać wydane w  innych państwach formularze poświadczające udzielenie, rozszerzenie, odmowę udzielenia lub cofnięcie homologacji albo ostateczne zaniecha­ nie produkcji. 14.  14.1. 14.2.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

Po upływie 6 miesięcy od daty wejścia w życie regulaminu nr 112 Umawiające się Strony stosu­ jące niniejszy regulamin przestają udzielać homologacji EKG na mocy niniejszego regulaminu. Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin nie mogą odmówić rozszerzenia homolo­ gacji na podstawie niniejszego regulaminu oraz wcześniejszych serii poprawek do niniejszego regulaminu. Homologacje udzielone na podstawie niniejszego regulaminu przed datą wejścia w życie regula­ minu nr 112 oraz wszystkie rozszerzenia homologacji, w tym udzielone w dalszej kolejności na podstawie wcześniejszych serii poprawek do niniejszego regulaminu, pozostają w mocy na czas nieokreślony. Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin nadal udzielają homologacji świateł głów­ nych na podstawie niniejszej i  wcześniejszych serii poprawek do niniejszego regulaminu, o  ile światła te mają być stosowane jako części zamienne do montażu w  pojazdach będących w użytkowaniu. Począwszy od daty wejścia w życie regulaminu nr 112 Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin nie mogą zakazać montażu w  nowych pojazdach typu światła głównego homologo­ wanego zgodnie z regulaminem nr 112. Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin w dalszym ciągu zezwalają na montaż w ty­ pie pojazdu lub w  pojazdach świateł głównych homologowanych na podstawie niniejszego regulaminu. Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin w dalszym ciągu zezwalają na montaż lub stosowanie w pojazdach świateł głównych homologowanych na podstawie niniejszego regulami­ nu zmienionego wcześniejszymi seriami poprawek, pod warunkiem że światła te stanowią części zamienne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 1 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 290 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 121 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia i oznaczenia ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników

 • Dz. U. L177 - 263 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych

 • Dz. U. L177 - 211 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania dotyczące homologacji urządzeń widzenia pośredniego oraz homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do instalacji tych urządzeń

 • Dz. U. L177 - 170 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 20 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami halogenowymi (żarówkami H4)

 • Dz. U. L177 - 113 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 19 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym

 • Dz. U. L177 - 71 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 8 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i z żarówkami halogenowymi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11)

 • Dz. U. L177 - 40 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 6 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.