Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 1 - Strona 12

Tytuł:

Regulamin nr 1 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami kategorii R2 lub HS1

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 1 - Strona 12

Strona 12 z 24

L 177/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

15. Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Wykaz dokumentów przedłożonych organowi administracji, który udzielił homologacji, stanowi załącznik do niniej­ szego powiadomienia i jest dostępny na żądanie.


(1) Numer wskazujący kraj, który udzielił/rozszerzył/odmówił udzielenia/cofnął homologację (zob. przepisy dotyczące homologacji zawarte w regulaminie). (2) Niepotrzebne skreślić. (3) Wskazać właściwe oznakowanie wybrane z poniższej listy:

10.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/15

ZAŁĄCZNIK 2 Światła główne specjalne przeznaczone dla ciągników rolniczych lub leśnych i  do innych pojazdów o ograniczonej prędkości Przepisy niniejszego regulaminu stosuje się również do homologacji świateł głównych specjalnych przeznaczonych dla cią­ gników rolniczych lub leśnych bądź do innych pojazdów o ograniczonej prędkości; tego typu światła główne, o średnicy D mniejszej niż 160 mm (1), są zaprojektowane tak, aby dostarczały zarówno światła drogowego, jak i światła mijania, przy następujących zmianach:

 

a)

minimalne wymagane wartości natężenia oświetlenia podane w pkt 6.3 są obniżone w następującym stosunku:

(

3 luksy w pkt 75 R lub 75 L, 5 luksów w pkt 50 R lub 50 L, 1,5 luksa w strefie IV; b)

D – 45 160 – 45

)

2

z zastrzeżeniem następujących bezwzględnych dolnych wartości granicznych:

zamiast symbolu CR wskazanego w  pkt 4.2.2.5 regulaminu światło główne jest oznakowane literą M  umieszczoną w trójkącie skierowanym ku dołowi; w powiadomieniu dotyczącym homologacji w pozycji 9 załącznika 1 zamieszcza się następującą adnotację: „Światło główne przeznaczone wyłącznie dla pojazdów o ograniczonej prędkości”.

c)

(1) Jeśli widoczna powierzchnia odbłyśnika nie jest okrągła, średnica jest średnicą koła o takiej samej powierzchni, co widoczna powierzch­ nia użytkowa odbłyśnika.

L 177/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

ZAŁĄCZNIK  3 Minimalne wymagania dotyczące procedur kontroli zgodności produkcji

1.  1.1.

INFORMACJE OGÓLNE Wymagania dotyczące zgodności uważa się za spełnione pod względem mechanicznym i geometrycznym, jeżeli różnice nie przekraczają nieuniknionych odchyleń produkcyjnych w granicach wymagań niniejszego regulaminu. Pod względem parametrów fotometrycznych zgodność produkowanych seryjnie świateł głównych nie jest kwestio­ nowana, jeżeli, przy badaniu parametrów fotometrycznych dowolnego światła głównego wybranego losowo i wyposażonego w żarówkę wzorcową: żadna ze zmierzonych wartości nie odbiega niekorzystnie o  więcej niż 20 % od wartości określonych w  niniej­ szym regulaminie. Dla wartości B  50  L  (lub  R) i  strefy  III maksymalne niekorzystne odchylenie może wynosić, odpowiednio: B 50 L (lub R): strefa III 0,2 luksa, co odpowiada 20 % 0,3 luksa, co odpowiada 30 % 0,3 luksa, co odpowiada 20 % 0,45 luksa, co odpowiada 30 %

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

lub jeżeli

1.2.2.1. dla światła mijania, wartości określone w  niniejszym regulaminie są spełnione w  HV (z tolerancją + 0,2 lx) oraz w odniesionym do tego ustawienia co najmniej jednym punkcie każdego pola ograniczonego na ekranie pomia­ rowym (w odległości 25 m) okręgiem o promieniu 15 cm wokół punktów B 50 L (lub R) (1) (z tolerancją + 0,1 lx­ ), 75  R  (lub  L), 25  R, 25  L, oraz w  całym polu strefy IV, która znajduje się nie więcej niż 22,5 cm powyżej linii 25 R i 25 L; 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 1 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 290 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 121 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia i oznaczenia ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników

 • Dz. U. L177 - 263 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych

 • Dz. U. L177 - 211 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania dotyczące homologacji urządzeń widzenia pośredniego oraz homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do instalacji tych urządzeń

 • Dz. U. L177 - 170 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 20 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami halogenowymi (żarówkami H4)

 • Dz. U. L177 - 113 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 19 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym

 • Dz. U. L177 - 71 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 8 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i z żarówkami halogenowymi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11)

 • Dz. U. L177 - 40 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 6 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.