Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 1 - Strona 16

Tytuł:

Regulamin nr 1 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami kategorii R2 lub HS1

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 1 - Strona 16

Strona 16 z 24

Czynność tę powtarza się dotąd, aż wartość oświetlenia spadnie do 15–20 % wartości zmierzonych dla każdego następującego punktu w  warunkach opisanych w  niniejszym załączniku: Emax w rozsyle fotometrycznym wiązki światła drogowego dla światła drogowego/mijania, Emax w rozsyle fotometrycznym wiązki światła drogowego wyłącznie dla światła drogowego, 50 R i 50 V (5) tyl­   ko dla światła mijania przeznaczonego dla ruchu prawostronnego, 50 L i 50 V tylko dla światła mijania przeznaczonego dla ruchu lewostronnego.


10.7.2010

1.2.1.3. 

Urządzenia pomiarowe Urządzenia pomiarowe są analogiczne do używanych podczas badań homologacyjnych światła głównego. Do pomiarów fotometrycznych stosuje się żarówkę wzorcową (referencyjną).

2. 

BADANIE ZMIANY POŁOŻENIA PIONOWEGO GRANICY ŚWIATŁA I CIENIA POD WPŁYWEM CIEPŁA Badanie to polega na zweryfikowaniu, czy przesunięcie pionowe granicy światła i  cienia pod wpływem ciepła w przypadku światła mijania podczas pracy nie przekracza określonej wartości. Światło główne badane zgodnie z  pkt 1 niniejszego załącznika poddaje się badaniu opisanemu w  pkt 2.1 ni­ niejszego załącznika bez wyjmowania go z uchwytu mocującego lub zmiany jego położenia w stosunku do tego przyrządu.

2.1. 

Badanie Badanie przeprowadza się w suchej i nieruchomej atmosferze w temperaturze otoczenia 23 °C ± 5 °C. Używając pochodzącej z  produkcji seryjnej żarówki, która była poddawana starzeniu przez co najmniej jedną godzinę, włącza się światło główne z działającym światłem mijania bez demontowania go lub zmiany jego po­ łożenia względem przyrządu mocującego. (Dla potrzeb tego badania napięcie reguluje się, jak określono w pkt 1.1.1.2 niniejszego załącznika). Położenie poziomej części granicy (pomiędzy prostą vv a prostą pionową przechodzącą przez punkt B 50 L dla ruchu prawostronnego lub B 50 R dla ruchu lewostronnego) sprawdza się po upływie odpowiednio 3 minut (r3) i 60 minut (r60) od włączenia. Pomiar zmian położenia granicy światła i cienia, opisany powyżej, przeprowadza się przy zastosowaniu dowol­ nej metody o zadawalającej dokładności i dającej powtarzalne wyniki.

2.2.  2.2.1. 2.2.2.

Wyniki badań Wynik w  miliradianach (mrad) uważa się za zadowalający wtedy, gdy wartość bezwzględna Δ rI = r3 – r60 odczytana na świetle głównym nie jest wyższa niż 1,0 mrad (Δ rI ≤ 1,0 mrad). Jeżeli jednak wartość ta jest wyższa niż 1,0 mrad, ale nie przekracza 1,5 mrad (1,0 mrad < Δ rI ≤ 1,5 mrad), ba­ dane jest drugie światło główne zgodnie z pkt 2.1 niniejszego załącznika, po trzykrotnym poddaniu go opisa­ nemu poniżej cyklowi, w  celu ustabilizowania pozycji części mechanicznych światła głównego na podstawie odpowiadającej prawidłowemu montażowi w pojeździe: światło mijania włączone przez jedną godzinę (napięcie należy ustawić zgodnie z powyższym pkt 1.1.1.2), światło wyłączone przez 1 godzinę. Typ światła głównego uznaje się za zadowalający, jeśli średnia wartość wartości bezwzględnych Δ rI zmierzona na pierwszej próbce i Δ rII zmierzona na drugiej próbce nie przekracza 1,0 mrad.

(Δ rI + Δ rII)

2

≤ 1,0 mrad

(5) Punkt 50V znajduje się 375 mm poniżej HV na pionowej linii v-v na ekranie umieszczonym w odległości 25 m.

10.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/21

ZAŁĄCZNIK  5 PRZYKŁADY UKŁADÓW ZNAKÓW HOMOLOGACJI (zob. pkt 4 niniejszego regulaminu)

Rysunek 1  

a = min. 12 mm

Światło główne oznakowane powyższym znakiem homologacji spełnia wymagania niniejszego regulaminu zarówno w od­ niesieniu do światła drogowego, jak i światła mijania, i jest przeznaczone wyłącznie dla ruchu prawostronnego. Uwaga: Numer homologacji i dodatkowe symbole umieszcza się w pobliżu okręgu i powyżej lub poniżej litery „E”, albo z prawej lub z lewej strony tej litery. Cyfry numeru homologacji muszą znajdować się po tej samej stronie litery „E” i być zwrócone w tym samym kierunku. Należy unikać stosowania cyfr rzymskich jako numerów homologacji, aby zapobiec pomyleniu ich z innymi symbolami. Rysunek 2 Rysunek 3a

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 1 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 290 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 121 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia i oznaczenia ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników

 • Dz. U. L177 - 263 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych

 • Dz. U. L177 - 211 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania dotyczące homologacji urządzeń widzenia pośredniego oraz homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do instalacji tych urządzeń

 • Dz. U. L177 - 170 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 20 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami halogenowymi (żarówkami H4)

 • Dz. U. L177 - 113 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 19 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym

 • Dz. U. L177 - 71 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 8 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i z żarówkami halogenowymi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11)

 • Dz. U. L177 - 40 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 6 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.