Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 1 - Strona 20

Tytuł:

Regulamin nr 1 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami kategorii R2 lub HS1

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 1 - Strona 20

Strona 20 z 24

2.3.2. 

Odporność na węglowodory Zewnętrzną stronę tych trzech próbek następnie lekko pociera się przez 1 minutę przy pomocy ściereczki baweł­ nianej nasączonej mieszaniną składającą się z 70 % n-heptanu i 30 % toluenu (procenty objętościowe), a następnie osusza na wolnym powietrzu.

2.3.3. 

Wyniki , mierzona T2 tych na trzech próbkach zgodnie z procedurą opisaną w dodatku 2 do niniejszego załącznika, nie może przekra­ czać 0,010 (Δ tm ≤ 0,010). Po zakończeniu tych dwu badań średnia wartość zmiany stopnia przepuszczania światła Δt =


T2 – T3

2.4.  2.4.1. 

Odporność na niszczenie mechaniczne Metoda niszczenia mechanicznego Zewnętrzną stronę trzech nowych próbek (szyb) należy poddać jednakowemu badaniu metodą niszczenia mecha­ nicznego opisaną w dodatku 3 do niniejszego załącznika.

2.4.2. 

Wyniki Po tym badaniu zmiany: stopnia przepuszczania światła: Δt =

T2 – T3 T2

i rozpraszania: Δd =

T5 – T4 T2

mierzy się zgodnie z  procedurą opisaną w  dodatku  2 w  miejscu określonym w  powyższym pkt 2.2.4. Wartość średnia dla trzech próbek musi być taka, aby: (Δ tm ± 0,100); (Δdm ± 0,050);

2.5.  2.5.1. 

Badanie przyczepności powłok, jeżeli takie występują. Przygotowanie próbki Na powłoce szyby na powierzchni 20 mm × 20 mm za pomocą żyletki lub igły nacina się siatkę złożoną z kwa­ dratów o boku około 2 mm × 2 mm. Nacisk wywierany na żyletkę lub igłę musi być wystarczający do przecięcia co najmniej powłoki.

L 177/30

2.5.2. 

PL Opis badania

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

Należy użyć taśmy klejącej o przyczepności 2 N/(cm szerokości) ± 20 % mierzonej w znormalizowanych warun­ kach opisanych w dodatku 4 do niniejszego załącznika. Taśmę tę, o minimalnej szerokości 25 mm, należy docis­ kać do powierzchni przygotowanej zgodnie z zaleceniami w pkt 2.5.1 przez co najmniej 5 minut. Następnie koniec taśmy klejącej obciąża się w taki sposób, aby siła przyczepności do badanej powierzchni została zrównoważona siłą prostopadłą do tej powierzchni. W  tym momencie taśmę odrywa się ze stałą prędkością 1,5 m/s ± 0,2 m/s. 2.5.3.  Wyniki Powierzchnia, na której nacięto siatkę, nie może zostać znacznie zniekształcona. Uszkodzenia w punktach prze­ cięcia kwadratów i krawędzi nacięć są dopuszczalne, o ile uszkodzona powierzchnia nie jest większa niż 15 % ob­ szaru pokrytego siatką. 2.6.  2.6.1.  Badania kompletnego światła wyposażonego w szybę z tworzywa sztucznego Odporność na niszczenie mechaniczne powierzchni szyby

2.6.1.1.  Badania Szybę próbki świateł nr 1 należy poddać badaniu opisanemu w powyższym pkt 2.4.1 2.6.1.2.  Wyniki Po zakończeniu badania wyniki pomiarów fotometrycznych wykonanych dla światła głównego zgodnie z niniej­ szym regulaminem nie mogą być większe od wartości maksymalnych określonych dla punktów B 50 L i HV o wię­ cej niż 30 % i nie mogą być mniejsze od wartości minimalnych określonych dla punktu 75 R o więcej niż 10 % (w przypadku świateł głównych przeznaczonych dla ruchu lewostronnego rozpatruje się punkty B 50 R, HV i 75 L) 2.6.2.  Badanie przyczepności powłok, jeżeli takie występują Szybę próbki świateł nr 2 poddaje się badaniu opisanemu w powyższym pkt 2.5

3.  3.1.

KONTROLA ZGODNOŚCI PRODUKCJI Pod względem materiałów użytych do produkcji szyb światła serii uznaje się za zgodne z  niniejszym regulami­ nem, jeżeli: po zakończeniu badania odporności na działanie czynników chemicznych oraz badania odporności na działanie detergentów i węglowodorów zewnętrzna strona próbek nie wykazuje dostrzegalnych gołym okiem pęknięć, od­ prysków ani zniekształceń (zob. pkt 2.2.2, 2.3.1 i 2.3.2); Po przeprowadzeniu badania opisanego w pkt 2.6.1.1 wartości fotometryczne w punktach pomiaru wziętych pod uwagę w pkt 2.6.1.2 mieszczą się w granicach określonych w niniejszym regulaminie dla zgodności produkcji. Jeżeli wyniki badań nie spełniają wymagań, badania powtarza się na innej wybranej losowo próbce świateł głównych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 1 - Strona 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 290 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 121 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia i oznaczenia ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników

 • Dz. U. L177 - 263 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych

 • Dz. U. L177 - 211 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania dotyczące homologacji urządzeń widzenia pośredniego oraz homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do instalacji tych urządzeń

 • Dz. U. L177 - 170 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 20 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami halogenowymi (żarówkami H4)

 • Dz. U. L177 - 113 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 19 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym

 • Dz. U. L177 - 71 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 8 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i z żarówkami halogenowymi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11)

 • Dz. U. L177 - 40 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 6 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.