Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Regulamin nr 1 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami kategorii R2 lub HS1

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 24

w  stronę jezdni, po której odbywa się ruch; na światłach głównych przystosowanych do spełniania wymagań obydwu systemów ruchu po­ przez odpowiednią regulację ustawienia zespołu optycznego lub żarówki, poziomej strzałki z gro­ tem na obydwu końcach, przy czym groty zwrócone są, odpowiednio, w lewo i w prawo; na światłach głównych spełniających wymagania niniejszego regulaminu tylko w odniesieniu do światła mijania – litery „C”; na światłach głównych spełniających wymagania niniejszego regulaminu tylko w odniesieniu do światła drogowego – litery „R”; na światłach głównych spełniających wymagania niniejszego regulaminu zarówno w odniesieniu do światła mijania, jak i drogowego – liter „CR”; na światłach głównych z szybą z tworzywa sztucznego, grupy liter „PL” umieszczonej w pobliżu symboli określonych w powyższych pkt 4.2.2.3–4.2.2.5; W każdym przypadku właściwy tryb pracy zastosowany podczas procedury badania zgodnie z  pkt 1.1.1.1 załącznika  4 oraz dopuszczalne napięcie(-a) zgodnie z  pkt 1.1.1.2 załącznika  4 określa się na świadectwie homologacji i na formularzu powiadomienia przesyłanego państwom, które są Umawiającymi się Stronami Porozumienia i które stosują niniejszy regulamin. W odpowiednich przypadkach urządzenie znakuje się następująco: na światłach głównych, które spełniają wymagania niniejszego regulaminu i które są tak zapro­ jektowane, że żarnik światła mijania nie jest zapalany jednocześnie z  żarnikiem lampy o  jakiej­ kolwiek innej funkcji oświetlającej, z którą to światło może być wzajemnie sprzężone: w znaku homologacji za symbolem światła mijania należy umieścić ukośnik (/). Na światłach głównych spełniających wymagania załącznika 4 do niniejszego regulaminu, jedy­ nie w  przypadku zasilania napięciem 6V lub  12V, w  pobliżu oprawki żarówki należy umieścić symbol składający się z liczby 24 przekreślonej za pomocą krzyżyka (X).


4.2.2.2.

4.2.2.3. 4.2.2.4. 4.2.2.5. 4.2.2.6. 4.2.2.7.

4.2.2.8.

W pobliżu wyżej wymienionych symboli dodatkowych można umieścić dwie cyfry numeru ho­ mologacji oznaczające serię poprawek obowiązujących w chwili udzielania homologacji oraz, je­ śli to konieczne, wymaganą strzałkę. Znaki i symbole podane w powyższych pkt 4.2.1 i 4.2.2 muszą być czytelne i nieusuwalne, rów­ nież po zamontowaniu urządzenia w pojeździe. Układ znaku homologacji Światła niezależne W załączniku 5 do niniejszego regulaminu, rysunki 1–9, podano przykłady układów znaków ho­ mologacji z wyżej wymienionymi dodatkowymi symbolami.

4.2.2.9.

4.3.  4.3.1. 

4.3.2.  4.3.2.1.

Światła zespolone, połączone lub wzajemnie sprzężone W przypadku stwierdzenia, że światła zespolone, połączone lub wzajemnie sprzężone spełniają wymagania kilku regulaminów, wystarczy umieścić jeden międzynarodowy znak homologacji składający się z okręgu otaczającego literę „E”, po której następuje numer wskazujący kraj, który udzielił homologacji, oraz numer homologacji. Ten znak homologacji może być umieszczony w dowolnym miejscu na zespolonych, połączonych lub wzajemnie sprzężonych światłach, pod warunkiem że: jest widoczny po ich zamontowaniu;

4.3.2.1.1.

L 177/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

4.3.2.1.2.

żadna część zespolonych, połączonych lub wzajemnie sprzężonych świateł, która przepuszcza światło, nie może być usunięta bez jednoczesnego usunięcia znaku homologacji. Należy nanieść: symbol identyfikacyjny dla każdego światła, właściwy dla regulaminu, na podsta­ wie którego udzielono homologacji, wraz z  odpowiednią serią poprawek odpowiadającą ostat­ nim istotnym zmianom technicznym wprowadzonym do regulaminu (na dzień udzielenia homologacji) oraz, jeżeli to niezbędne, wymaganą strzałkę: na odpowiedniej powierzchni świetlnej lub w grupie, w taki sposób, aby każde z zespolonych, połączonych lub wzajemnie sprzężonych świateł mogło zostać jednoznacznie zidentyfikowane (zob.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 290 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 121 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia i oznaczenia ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników

 • Dz. U. L177 - 263 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych

 • Dz. U. L177 - 211 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania dotyczące homologacji urządzeń widzenia pośredniego oraz homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do instalacji tych urządzeń

 • Dz. U. L177 - 170 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 20 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami halogenowymi (żarówkami H4)

 • Dz. U. L177 - 113 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 19 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym

 • Dz. U. L177 - 71 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 8 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i z żarówkami halogenowymi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11)

 • Dz. U. L177 - 40 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 6 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.