Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 12

Tytuł:

Regulamin nr 8 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i z żarówkami halogenowymi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11)

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 12

Strona 12 z 26

OSTATECZNE ZAPRZESTANIE PRODUKCJI

13.2.

14. 

Jeżeli posiadacz homologacji całkowicie zaprzestanie produkcji światła głównego homologowa­ nego zgodnie z  niniejszym regulaminem, zobowiązany jest poinformować o  tym organ, który udzielił homologacji. Po otrzymaniu właściwego zawiadomienia organ ten poinformuje o tym po­ zostałe Strony Porozumienia z  1958  r. stosujące niniejszy regulamin za pomocą formularza za­ wiadomienia zgodnego ze wzorem przedstawionym w załączniku 1 do niniejszego regulaminu. 15. 


NAZWY I  ADRESY UPOWAŻNIONYCH PLACÓWEK TECHNICZNYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRZEPROWADZANIE BADAŃ HOMOLOGACYJNYCH ORAZ NAZWY I  ADRESY SŁUŻB ADMINISTRACYJNYCH

Strony Porozumienia z  1958  r. stosujące niniejszy regulamin zobowiązane są do przekazania Sekretariatowi Organizacji Narodów Zjednoczonych nazw i  adresów upoważnionych placówek technicznych przeprowadzających badania homologacyjne oraz nazw i adresów służb administra­ cyjnych udzielających homologacji, którym należy przesłać wydane w innych krajach formularze poświadczające udzielenie homologacji, rozszerzenie, odmowę lub cofnięcie homologacji, lub osta­ teczne zaniechanie produkcji. 16.  16.1.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

Po upływie 6 miesięcy od daty wejścia w życie regulaminu nr 112 Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin przestają udzielać homologacji EKG na mocy niniejszego regulaminu. Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin nie mogą odmówić rozszerzenia homologa­ cji na podstawie niniejszego regulaminu oraz wcześniejszych serii poprawek do niniejszego regulaminu. Homologacje udzielone na podstawie niniejszego regulaminu przed datą wejścia w  życie regula­ minu nr  112 oraz wszystkie rozszerzenia homologacji, w  tym udzielone w  dalszej kolejności na podstawie wcześniejszych serii poprawek do niniejszego regulaminu, pozostają ważne na czas nieokreślony.

16.2.

16.3.

10.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/85

16.4.

Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin nadal udzielają homologacji świateł głów­ nych na podstawie niniejszej i wcześniejszych serii poprawek do niniejszego regulaminu, o ile świa­ tła te mają być stosowane jako części zamienne do montażu w pojazdach będących w użytkowaniu. Począwszy od daty wejścia w życie regulaminu nr 112 Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin nie mogą zabronić montażu w  nowych pojazdach typu światła głównego homologo­ wanego zgodnie z regulaminem nr 112. Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin w dalszym ciągu zezwalają na montaż w ty­ pie pojazdu lub w pojazdach świateł głównych, które otrzymały homologację na podstawie niniej­ szego regulaminu. Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin w dalszym ciągu zezwalają na montaż lub sto­ sowanie w  pojazdach świateł głównych homologowanych na podstawie niniejszego regulaminu zmienionego wcześniejszymi seriami poprawek, pod warunkiem że światła te stanowią części zamienne.

16.5.

16.6.

16.7.

L 177/86

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

ZAŁĄCZNIK  1 ZAWIADOMIENIE (maksymalny format: A4 (210 ×  297)

wydane przez:

Nazwa organu administracji ........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................

  dotyczące (2) UDZIELENIA HOMOLOGACJI ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI ODMOWY HOMOLOGACJI COFNIĘCIA HOMOLOGACJI OSTATECZNEGO ZANIECHANIA PRODUKCJI

typu światła głównego na mocy regulaminu nr 8 Nr homologacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 290 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 121 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia i oznaczenia ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników

 • Dz. U. L177 - 263 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych

 • Dz. U. L177 - 211 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania dotyczące homologacji urządzeń widzenia pośredniego oraz homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do instalacji tych urządzeń

 • Dz. U. L177 - 170 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 20 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami halogenowymi (żarówkami H4)

 • Dz. U. L177 - 113 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 19 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym

 • Dz. U. L177 - 40 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 6 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

 • Dz. U. L177 - 1 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 1 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami kategorii R2 lub HS1

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.