Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 14

Tytuł:

Regulamin nr 8 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i z żarówkami halogenowymi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11)

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 14

Strona 14 z 26

(1) Numer wskazujący kraj, który udzielił/odmówił homologacji/rozszerzył/cofnął homologację (zob. przepisy dotyczące homologacji za­ warte w regulaminie). (2) Niepotrzebne skreślić. (3) Podać odpowiednie oznakowanie z poniższego wykazu:

L 177/88

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

ZAŁĄCZNIK  2 KONTROLA ZGODNOŚCI PRODUKCJI ŚWIATEŁ GŁÓWNYCH WYPOSAŻONYCH W  ŻARÓWKI H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 LUB  H11

1.  1.1.


PRZEPISY OGÓLNE Wymagania dotyczące zgodności uważa się za spełnione pod względem mechanicznym i geometrycznym, jeżeli różnice nie przekraczają nieuniknionych odchyłek produkcyjnych i mieszczą się w granicach wymagań niniejsze­ go regulaminu. W odniesieniu do charakterystyki fotometrycznej zgodności seryjnie produkowanych świateł głównych nie pod­ waża się, jeżeli w badaniu charakterystyki fotometrycznej dowolnego losowo wybranego światła głównego wypo­ sażonego w żarówkę wzorcową: zmierzone wartości nie różnią się na niekorzyść o więcej niż 20 % w stosunku do wartości określonych w niniej­ szym regulaminie. Dla wartości B  50 L  (lub R) i  strefy III maksymalne niekorzystne odchylenie może wynosić odpowiednio: B 50 L (lub R): Strefa III: 0,2 lx, co odpowiada 20 % 0,3 lx, co odpowiada 30 % 0,3 lx, co odpowiada 20 % 0,45 lx, co odpowiada 30 %

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

lub jeżeli:

1.2.2.1. w odniesieniu do światła mijania wymogi określone w niniejszym regulaminie są spełnione w punkcie HV (z to­ lerancją + 0,2 lx) i, w odniesieniu do takiego ustawienia, w co najmniej w jednym punkcie na każdej powierzchni ograniczonej na ekranie pomiarowym (w odległości 25  m) okręgiem o  promieniu 15 cm wokół punktów B 50 L (lub R) (1) (z tolerancją + 0,1 lx), 75 R (lub L), 50 V, 25 R, oraz na całej powierzchni strefy IV leżącej nie wyżej niż 22,5 cm powyżej linii 25 R i 25 L; 1.2.2.2. i jeżeli, w odniesieniu do świateł drogowych, przy punkcie HV położonym wewnątrz izoluksy 0,75 Emax, zmie­ rzone wartości fotometryczne w każdym punkcie pomiarowym określonym w pkt 6.3.2 niniejszego regulaminu są nie większe od wartości maksymalnych o więcej niż 20 % ani nie mniejsze od wartości minimalnych o więcej niż 20 %. 1.2.3. Jeżeli wyniki opisanych powyżej badań są niezgodne z wymogami, można zmienić ustawienie światła głównego, pod warunkiem że oś wiązki nie ulegnie przemieszczeniu bocznemu o więcej niż 1° w prawo lub w lewo (2). Jeżeli wyniki opisanych powyżej badań nie spełniają wymagań, to badania na świetle głównym należy powtórzyć z użyciem innej żarówki wzorcowej. Do sprawdzania zmiany pionowego położenia granicy światła i  cienia pod wpływem ciepła stosuje się następu­ jącą procedurę: Jedno ze świateł głównych z próbki poddaje się badaniom zgodnie z procedurą opisaną w pkt 2.1 załącznika 5, po poddaniu go trzykrotnie cyklowi opisanemu w pkt 2.2.2 załącznika 5. Światło główne spełnia kryteria dopuszczalności, jeżeli Δr nie przekracza 1,5 mrad. Jeżeli wartość ta jest większa niż 1,5 mrad, ale nie większa niż 2,0 mrad, to badaniu poddaje się drugie światło główne. Średnia z odnotowanych wartości bezwzględnych dla obydwu próbek nie może być większa niż 1,5 mrad. 1.4. Wymagana jest zgodność ze współrzędnymi chromatyczności dla świateł głównych wyposażonych w  żarówki o temperaturze barwowej zgodnej ze źródłem normalnym A. W odniesieniu do parametrów fotometrycznych światła głównego wysyłającego światło barwy żółtej selektywnej przy użyciu bezbarwnej żarówki stosuje się wartości określone w niniejszym regulaminie pomnożone przez 0,84.

(1) Litery w nawiasach dotyczą świateł głównych do ruchu lewostronnego. (2) Zobacz odpowiedni przypis w tekście regulaminu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 290 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 121 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia i oznaczenia ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników

 • Dz. U. L177 - 263 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych

 • Dz. U. L177 - 211 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania dotyczące homologacji urządzeń widzenia pośredniego oraz homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do instalacji tych urządzeń

 • Dz. U. L177 - 170 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 20 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami halogenowymi (żarówkami H4)

 • Dz. U. L177 - 113 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 19 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym

 • Dz. U. L177 - 40 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 6 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

 • Dz. U. L177 - 1 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 1 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami kategorii R2 lub HS1

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.