Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 15

Tytuł:

Regulamin nr 8 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i z żarówkami halogenowymi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11)

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 15

Strona 15 z 26

1.2.4.

1.3.

10.7.2010

2. 

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/89

MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRAWDZANIA ZGODNOŚCI PRZEZ PRODUCENTA Dla każdego typu światła głównego posiadacz znaku homologacji przeprowadza badania co najmniej w zakresie określonym poniżej, w  odpowiednich odstępach czasu. Badania przeprowadza się zgodnie z  przepisami niniej­ szego regulaminu. Jeżeli pobranie próbek wykaże niezgodność w odniesieniu do rodzaju danego badania, to pobiera się i bada ko­ lejne próbki. Producent podejmuje kroki w celu zapewnienia zgodności danej produkcji.


2.1. 

Charakter badań Badania zgodności określone w  niniejszym regulaminie obejmują charakterystykę fotometryczną i  sprawdzenie zmiany położenia pionowego granicy światła i cienia pod wpływem ciepła.

2.2.  2.2.1. 2.2.2.

Metody stosowane w badaniach Zasadniczo badania wykonuje się zgodnie z metodami określonymi w niniejszym regulaminie. Za zgodą właściwego organu odpowiedzialnego za badania homologacyjne producent może zastosować do ba­ dań zgodności metody równoważne. Obowiązkiem producenta jest udowodnienie, że zastosowane metody są równoważne w stosunku do metod określonych w niniejszym regulaminie. Zastosowanie punktów 2.2.1 i 2.2.2 wymaga regularnego wzorcowania aparatury badawczej i jej korelacji z po­ miarami przeprowadzanymi przez właściwy organ. We wszystkich przypadkach metodami odniesienia są metody określone w  niniejszym regulaminie, w  szczegól­ ności do celów kontroli administracyjnej i pobrania próbek. Charakter pobrania próbek Próbki świateł głównych wybiera się losowo z  jednorodnej partii produkcji. Jednorodna partia oznacza zestaw świateł głównych tego samego typu określony zgodnie z metodami produkcyjnymi producenta. Ocena obejmuje zasadniczo produkcję seryjną z  poszczególnych zakładów. Producent może jednak zgrupować zapisy dotyczące tego samego typu z kilku zakładów, pod warunkiem że zakłady te działają według tego samego systemu jakości i zarządzania jakością.

2.2.3. 2.2.4.

2.3. 

2.4. 

Zmierzone i zarejestrowane charakterystyki fotometryczne Pobrane próbki świateł głównych poddaje się pomiarom fotometrycznym w punktach określonych w niniejszym regulaminie, przy czym odczyt jest ograniczony do punktów Emax, HV (3), HL, HR (4) w przypadku światła dro­ gowego i do punktów B 50 L (lub R), HV, 50V, 75 R (lub L) i 25 L (lub R) w przypadku światła mijania (zob. ry­ sunek w załączniku 4).

2.5. 

Kryteria dopuszczalności Producent jest odpowiedzialny za statystyczne opracowanie wyników badań i  za określenie, w  porozumieniu z właściwym organem, kryteriów dopuszczalności swoich produktów, aby spełnić wymogi dotyczące sprawdza­ nia zgodności produktów określone w pkt 12.1 niniejszego regulaminu. Kryteria dopuszczalności muszą być takie, aby przy poziomie ufności 95 % minimalne prawdopodobieństwo pozytywnego wyniku kontroli na miejscu zgodnie z załącznikiem 7 (pierwsze pobranie próbek) wynosiło 0,95.

(3) W przypadku gdy światło drogowe i światło mijania są wzajemnie sprzężone, punkt pomiarowy HV dla światła drogowego jest taki sam, jak dla światła mijania. (4) HL i HR: punkty na prostej hh położone w odległości 1,125 m odpowiednio na lewo i na prawo od punktu HV.

L 177/90

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

ZAŁĄCZNIK  3 PRZYKŁADOWE UKŁADY ZNAKÓW HOMOLOGACJI Rysunek 1

Urządzenie opatrzone powyższym znakiem homologacji jest światłem homologowanym w Niderlandach (E4) pod nume­ rem homologacji 2439, które spełnia wymogi niniejszego regulaminu zmienionego serią poprawek 04 (04) w odniesieniu do światła mijania i światła drogowego (HCR) i jest przeznaczone tylko do ruchu prawostronnego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 290 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 121 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia i oznaczenia ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników

 • Dz. U. L177 - 263 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych

 • Dz. U. L177 - 211 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania dotyczące homologacji urządzeń widzenia pośredniego oraz homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do instalacji tych urządzeń

 • Dz. U. L177 - 170 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 20 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami halogenowymi (żarówkami H4)

 • Dz. U. L177 - 113 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 19 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym

 • Dz. U. L177 - 40 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 6 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

 • Dz. U. L177 - 1 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 1 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami kategorii R2 lub HS1

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.