Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 20

Tytuł:

Regulamin nr 8 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i z żarówkami halogenowymi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11)

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 20

Strona 20 z 26

2.2.2.

  ��

(

ΔrI + ΔrII 2

≤ 1,0 mrad

)

L 177/100

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

ZAŁĄCZNIK  6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚWIATEŁ Z SZYBĄ Z  TWORZYWA SZTUCZNEGO – BADANIE SZYBY LUB PRÓBEK MATERIAŁU ORAZ KOMPLETNYCH ŚWIATEŁ

1.  1.1. 1.2.

SPECYFIKACJE OGÓLNE Próbki dostarczone zgodnie z pkt 2.2.4 niniejszego regulaminu muszą spełniać wymogi określone w pkt 2.1–2.5 poniżej. Dwie próbki kompletnych świateł dostarczone zgodnie z  pkt 2.2.3 niniejszego regulaminu i  zawierające szyby z tworzywa sztucznego muszą spełniać wymogi określone w pkt 2.6 poniżej odnośnie do materiału, z jakiego wy­ konane są szyby. Próbki szyb z tworzywa sztucznego lub próbki materiału wraz z odbłyśnikiem, do którego mają być przymoco­ wane (w stosownych przypadkach), poddaje się badaniom homologacyjnym w kolejności określonej w tabeli A w dodatku 1 do niniejszego załącznika. Jeżeli jednak producent świateł wykaże, że produkt przeszedł już badania określone w pkt od 2.1 do 2.5 poniżej lub badania równoważne zgodnie z innym regulaminem, to badań tych nie trzeba powtarzać; w takim przypadku obowiązkowe są tylko badania określone w tabeli B w dodatku 1.


1.3.

1.4.

2.  2.1.  2.1.1. 

BADANIA Odporność na zmiany temperatury Badania Trzy nowe próbki (szyby) poddaje się pięciu cyklom zmiany temperatury i wilgotności (RH = wilgotność względ­ na) według następującego programu: 3 godziny w warunkach 40 °C ± 2 °C i RH 85–95 %; 1 godzina w warunkach 23 °C ± 5 °C i RH 60–75 %; 15 godzin w temp. – 30 °C ± 2 °C; 1 godzina w warunkach 23 °C ± 5 °C i RH 60–75 %; 3 godziny w temp. 80 °C ± 2 °C; 1 godzina w warunkach 23 °C ± 5 °C i RH 60–75 %; Przed wykonaniem badania próbki kondycjonuje się przez co najmniej 4 godziny w  temperaturze 23 °C ±  5 °C i wilgotności 60–75 %. Uwaga: Okresy jednogodzinne w temperaturze 23 °C ± 5 °C uwzględniają czas na przejście od jednej temperatury do drugiej, niezbędny w celu uniknięcia szoku termicznego.

2.1.2. 

Pomiary fotometryczne

2.1.2.1.  Metoda Próbki poddaje się pomiarom fotometrycznym przed i po badaniu. Pomiary te wykonuje się przy użyciu światła wzorcowego w następujących punktach: B 50 L  i  50 R  dla wiązki światła mijania wytwarzanej przez światło główne tylko z  funkcją światła mijania lub światło główne z funkcją światła mijania i światła drogowego (B 50 R i 50 L w przypadku świateł głównych prze­ znaczonych do ruchu lewostronnego); Emax dla wiązki światła drogowego wytwarzanej przez światło główne tylko z funkcją światła drogowego lub świa­ tło główne z funkcją światła mijania i światła drogowego.

10.7.2010

PL 2.1.2.2.  Wyniki

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/101

Różnice między wartościami fotometrycznymi zmierzonymi dla każdej próbki przed i po badaniu nie mogą być większe niż 10 %, wliczając tolerancje procedury fotometrycznej.

2.2.  2.2.1. 

Odporność na czynniki atmosferyczne i chemiczne Odporność na czynniki atmosferyczne Trzy nowe próbki (szyby lub próbki materiału) wystawia się na działanie promieniowania źródła mającego roz­ kład widmowy energii podobny do rozkładu widmowego energii ciała czarnego w temperaturze od 5 500 K do 6 000 K. Pomiędzy źródłem a próbkami umieszcza się odpowiednie filtry w celu maksymalnego ograniczenia pro­ mieniowania o  długościach fali mniejszych od 295 nm i  większych od 2 500 nm. Natężenie napromieniowania   próbek musi wynosić 1 200 W/m2 ± 200 W/m2 przez taki okres, by otrzymana przez nie energia świetlna była równa 4 500 MJ/m2 ± 200 MJ/m2. Temperatura komory mierzona na czarnej płycie umieszczonej na poziomie próbek musi wynosić 50 ± 5 °C. W celu zapewnienia regularnej ekspozycji próbki muszą obracać się wokół źród­ ła promieniowania z prędkością od 1 do 5 obrotów na minutę. Próbki natryskuje się wodą destylowaną o  przewodności właściwej mniejszej niż 1  mS/m w  temperaturze 23 °C ± 5 °C według następującego cyklu: natryskiwanie: 5 minut; suszenie: 25 minut.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 290 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 121 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia i oznaczenia ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników

 • Dz. U. L177 - 263 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych

 • Dz. U. L177 - 211 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania dotyczące homologacji urządzeń widzenia pośredniego oraz homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do instalacji tych urządzeń

 • Dz. U. L177 - 170 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 20 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami halogenowymi (żarówkami H4)

 • Dz. U. L177 - 113 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 19 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym

 • Dz. U. L177 - 40 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 6 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

 • Dz. U. L177 - 1 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 1 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami kategorii R2 lub HS1

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.