Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 3

Tytuł:

Regulamin nr 8 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i z żarówkami halogenowymi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11)

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 3

Strona 3 z 26

2.4.

(4) Wniosek o udzielenie homologacji żarówki: zob. regulamin nr 37.

L 177/74

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

OZNAKOWANIA (5)

10.7.2010

3.  3.1.

Światła główne zgłoszone do homologacji są opatrzone nazwą handlową lub znakiem towaro­ wym wnioskodawcy. Na szybie i na obudowie głównej światła głównego (6) musi być odpowiednio duże miejsce na znak homologacji i dodatkowe symbole określone w pkt 4; miejsce to należy zaznaczyć na rysunkach, o których mowa w pkt 2.2.1 powyżej. Światła główne spełniające wymogi zarówno ruchu prawo-, jak i lewostronnego mają oznakowa­ nie określające dwa możliwe ustawienia zespołu optycznego na pojeździe lub żarówki na odbły­ śniku; oznakowanie to składa się z liter „R/D” dla położenia do ruchu prawostronnego lub „L/G” dla położenia do ruchu lewostronnego.


3.2.

3.3.

4.  4.1.  4.1.1.

HOMOLOGACJA

Przepisy ogólne Homologacji udziela się, jeżeli wszystkie próbki typu światła głównego zgłoszone do homologacji zgodnie z pkt 2 powyżej spełniają wymogi niniejszego regulaminu. W przypadku świateł zespolonych, połączonych lub wzajemnie sprzężonych, które spełniają wy­ mogi kilku różnych regulaminów, można zastosować pojedynczy międzynarodowy znak homo­ logacji, pod warunkiem że każde światło wchodzące w skład świateł zespolonych, połączonych lub wzajemnie sprzężonych spełnia odpowiednie wymogi dla danego światła. Niniejszego wymogu nie stosuje się do świateł głównych wyposażonych w żarówki dwuwłókno­ we, jeżeli homologacja dotyczy tylko jednego rodzaju światła.

4.1.2.

4.1.3.

Każdy typ, któremu udzielono homologacji, otrzymuje numer homologacji. Dwie pierwsze cyfry takiego numeru (obecnie 04) oznaczają serię poprawek obejmujących ostatnie główne zmiany techniczne wprowadzone do regulaminu do chwili udzielenia homologacji. Ta sama Umawiająca się Strona nie może przydzielić tego samego numeru innemu typowi światła głównego objętemu niniejszym regulaminem, z  wyjątkiem rozszerzenia homologacji na urządzenie różniące się od urządzenia homologowanego wyłącznie barwą wysyłanego światła. Zawiadomienie o udzieleniu, rozszerzeniu, odmowie lub cofnięciu homologacji, lub ostatecznym zaniechaniu produkcji danego typu światła głównego na mocy niniejszego regulaminu, zostaje przekazane Stronom Porozumienia z 1958 r. stosującym niniejszy regulamin w postaci formula­ rza zgodnego ze wzorem przedstawionym w załączniku 1 do niniejszego regulaminu, z uwzględ­ nieniem informacji wymaganych na podstawie pkt 2.2.1.1. Na każdym świetle głównym zgodnym z typem homologowanym na mocy niniejszego regulami­ nu, oprócz znaku określonego w  pkt 3.1, umieszcza się w  miejscach określonych w  pkt 3.2 po­ wyżej znak homologacji opisany w pkt 4.2 i 4.3 poniżej. Elementy znaku homologacji Znak homologacji składa się z:

4.1.4.

4.1.5.

4.2. 

(5) W przypadku świateł głównych skonstruowanych w taki sposób, aby spełniać wymagania ruchu tylko po jednej stro­ nie drogi (prawej lub lewej), zaleca się ponadto, aby powierzchnia, którą można zasłonić, aby zapobiec uciążliwości dla użytkowników w krajach, w których ruch odbywa się po stronie przeciwnej niż właściwa dla danego światła, była za­ znaczona w sposób nieusuwalny na szybach. Oznaczenie to nie jest jednak niezbędne, gdy powierzchnia ta wynika jed­ noznacznie z budowy światła. (6) Jeżeli szyby nie można odłączyć od obudowy światła głównego, to wystarczy miejsce na szybie.

10.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/75

4.2.1. 4.2.1.1. 4.2.1.2. 4.2.2. 4.2.2.1.

międzynarodowego znaku homologacji, składającego się z: okręgu zawierającego literę „E” i numer wskazujący kraj, który udzielił homologacji (7); numeru homologacji określonego w pkt 4.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 290 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 121 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia i oznaczenia ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników

 • Dz. U. L177 - 263 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych

 • Dz. U. L177 - 211 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania dotyczące homologacji urządzeń widzenia pośredniego oraz homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do instalacji tych urządzeń

 • Dz. U. L177 - 170 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 20 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami halogenowymi (żarówkami H4)

 • Dz. U. L177 - 113 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 19 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym

 • Dz. U. L177 - 40 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 6 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

 • Dz. U. L177 - 1 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 1 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami kategorii R2 lub HS1

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.