Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 5

Tytuł:

Regulamin nr 8 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i z żarówkami halogenowymi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11)

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 5

Strona 5 z 26

L 177/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

4.2.4.

Dwie pierwsze cyfry numeru homologacji (obecnie 04), oznaczające serię poprawek obejmujących ostatnie główne zmiany techniczne wprowadzone do regulaminu do chwili udzielenia homologa­ cji, oraz, w  razie potrzeby, wymagana strzałka mogą być umieszczone w  pobliżu ww. symboli dodatkowych. Znaki i symbole, o których mowa w pkt 4.2.1 i 4.2.2 powyżej, muszą być nieusuwalne i łatwe do odczytania nawet po zamontowaniu światła głównego na pojeździe. Układ znaku homologacji Światła niezależne Przykładowe układy znaków homologacji, zawierające dodatkowe symbole, o których mowa po­ wyżej, znajdują się na rysunkach 1–9 w załączniku 3 do niniejszego regulaminu.


4.2.5. 4.3.  4.3.1.

4.3.2. 4.3.2.1.

Światła zespolone, połączone lub wzajemnie sprzężone W przypadku świateł zespolonych, połączonych lub wzajemnie sprzężonych, które spełniają wy­ mogi kilku różnych regulaminów, można zastosować pojedynczy międzynarodowy znak homo­ logacji, na który składa się okręg otaczający literę „E” i  następujący po niej numer kraju, który udzielił homologacji, oraz numer homologacji. Taki znak homologacji może być umieszczony w  dowolnym miejscu na światłach zespolonych, połączonych lub wzajemnie sprzężonych, o  ile spełnione są następujące warunki:

4.3.2.1.1. znak homologacji pozostaje widoczny po zamontowaniu świateł; 4.3.2.1.2. usunięcie dowolnej części świateł zespolonych, połączonych lub wzajemnie sprzężonych, która przepuszcza światło, powoduje jednoczesne usunięcie znaku homologacji. 4.3.2.2. Symbole identyfikacyjne poszczególnych świateł, dotyczące wszystkich regulaminów, na podsta­ wie których udzielono homologacji, wraz z  odpowiednimi seriami poprawek uwzględniających najnowsze główne zmiany techniczne wprowadzone do regulaminów w chwili udzielenia homo­ logacji oraz, w razie konieczności, wymaganą strzałkę umieszcza się w sposób następujący: albo 4.3.2.2.1. na odpowiedniej powierzchni emitującej światło, albo 4.3.2.2.2. w grupie, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację każdego światła zespolonego, połą­ czonego lub wzajemnie sprzężonego (zob. cztery przykłady przedstawione w załączniku 3). 4.3.2.3. Wymiary elementów pojedynczego znaku homologacji nie mogą być mniejsze niż minimalne wy­ miary najmniejszego z poszczególnych znaków wymagane w regulaminie, na którego podstawie udzielono homologacji. Każdy typ, któremu udzielono homologacji, otrzymuje numer homologacji. Ta sama Umawiająca się Strona nie może przydzielić tego samego numeru innemu typowi świateł zespolonych, połą­ czonych lub wzajemnie sprzężonych objętemu niniejszym regulaminem. Na rysunku 10 w załączniku 3 do niniejszego regulaminu podano przykładowe układy znaków ho­ mologacji dla świateł zespolonych, połączonych lub wzajemnie sprzężonych zawierające wszyst­ kie dodatkowe symbole, o których mowa powyżej. Światła, które zawierają szybę stosowaną w różnych typach świateł głównych i mogą być wzajem­ nie sprzężone lub zespolone z innymi światłami Stosuje się przepisy określone w pkt 4.3.2 powyżej. 4.3.3.1. W przypadku stosowania tej samej szyby można na nim umieścić kilka znaków homologacji od­ powiadających różnym typom świateł głównych lub zespołów świateł, o ile na głównej obudowie światła głównego, nawet na stałe połączonej z szybą, znajduje się miejsce określone w pkt 3.2 po­ wyżej i znaki homologacji odpowiadające rzeczywistym funkcjom urządzenia.

4.3.2.4.

4.3.2.5.

4.3.3.

10.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/77

Jeżeli w różnych typach świateł głównych stosowana jest ta sama obudowa, to kilka różnych zna­ ków homologacji można umieścić na takiej obudowie. 4.3.3.2. Na rysunku 11 w załączniku 3 do niniejszego regulaminu podano przykładowe układy znaków ho­ mologacji dla powyższego przypadku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 290 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 121 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia i oznaczenia ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników

 • Dz. U. L177 - 263 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych

 • Dz. U. L177 - 211 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania dotyczące homologacji urządzeń widzenia pośredniego oraz homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do instalacji tych urządzeń

 • Dz. U. L177 - 170 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 20 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami halogenowymi (żarówkami H4)

 • Dz. U. L177 - 113 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 19 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym

 • Dz. U. L177 - 40 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 6 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

 • Dz. U. L177 - 1 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 1 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami kategorii R2 lub HS1

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.