Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 9

Tytuł:

Regulamin nr 8 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i z żarówkami halogenowymi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11)

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 9

Strona 9 z 26

2.5–6.2.7 powyżej; w przypadku światła głów­ nego pełniącego funkcję tylko światła drogowego światło musi być tak ustawione, aby środek ob­ szaru maksymalnego natężenia oświetlenia znajdował się w  punkcie przecięcia prostych hh i  vv; takie światło główne musi spełniać tylko wymogi określone w pkt 6.3. Natężenie oświetlenia ekranu światłem drogowym musi spełniać następujące wymogi: punkt przecięcia (HV) prostych hh i vv musi znajdować się wewnątrz obszaru ograniczonego izo­ luksą odpowiadającą 80 % maksymalnego natężenia oświetlenia. Ta maksymalna wartość natęże­ nia oświetlenia (EM) nie może być mniejsza niż 48 lx i nie może w żadnym przypadku być większa niż 240 lx; ponadto w  przypadku światła głównego z  połączonym światłem mijania i  światłem drogowym wartość maksymalna natężenia oświetlenia nie może być większa niż 16-krotność na­ tężenia oświetlenia zmierzonego dla światła mijania w punkcie 75 R (lub odpowiednio 75 L);


6.3.  6.3.1.

6.3.2. 6.3.2.1.

(16) Wartość natężenia oświetlenia w dowolnym punkcie strefy A i B leżącym jednocześnie w strefie III nie może przekra­ czać 0,7 lx.

10.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/81

6.3.2.1.1. światłość maksymalną (IM) światła drogowego wyrażoną w tysiącach kandeli oblicza się z nastę­ pującego wzoru:

IM = 0,625 EM

6.3.2.1.2. wartość referencyjną (I’M), o  której mowa w  pkt 4.2.2.7 powyżej, oznaczającą światłość maksy­ malną, oblicza się z następującego wzoru:

I′M =

IM 3

= 0,208 EM

Wartość tę zaokrągla się do najbliższej z następujących wartości: 7,5; 10; 12,5; 17,5; 20; 25; 27,5; 30; 37,5; 40; 45; 50. 6.3.2.2. Od punktu HV poziomo w prawo i w lewo natężenie oświetlenia nie może być mniejsze niż 24 lx do odległości 1,125 m i nie mniejsze niż 6 lx do odległości 2,25 m. W przypadku świateł głównych z regulowanym odbłyśnikiem wymogi pkt 6.2 i 6.3 stosuje się do każdej pozycji montażowej określonej zgodnie z pkt 2.1.3. Zgodność z wymogami sprawdza się następująco: każdą zastosowaną pozycję montażową odtwarza się na goniometrze pomiarowym w odniesieniu do prostej łączącej środek źródła światła z punktem HV na oświetlanym ekranie. Regulowany od­ błyśnik ustawia się następnie w takim położeniu, aby rozkład światła na ekranie odpowiadał prze­ pisom dotyczącym ustawienia światła z pkt 6.2.1–6.2.2.3 lub pkt 6.3.1; światło główne z  odbłyśnikiem w  ustawieniu początkowym zgodnym z  pkt 6.4.1 musi spełniać odpowiednie wymogi fotometryczne określone w pkt 6.2 i 6.3; dodatkowe badania przeprowadza się po odchyleniu odbłyśnika w pionie o kąt +/– 2° lub do po­ łożenia maksymalnego odchylenia, jeżeli jest mniejsze, przy użyciu urządzenia do regulacji usta­ wienia świateł głównych. Po ponownym ustawieniu całego światła głównego w  odpowiednim kierunku przeciwnym, na przykład za pomocą goniometru, sprawdza się zgodność strumienia świetlnego z wymogami fotometrycznymi w następujących punktach: światło mijania: punkty HV i 75R (lub odpowiednio 75L); światło drogowe: IM i punkt HV (w procentach IM); 6.4.4. jeżeli wnioskodawca wskazał kilka możliwych pozycji montażowych, to procedurę określoną w pkt 6.4.1–6.4.3 powtarza się dla wszystkich takich pozycji; jeżeli wnioskodawca nie określił szczególnych pozycji montażowych, to światło główne ustawia się do pomiarów z pkt 6.2 i 6.3 z urządzeniem do regulacji świateł głównych w jego średnim po­ łożeniu. Badania dodatkowe zgodnie z pkt 6.4.3 wykonuje się z odbłyśnikiem ustawionym w po­ łożeniach granicznych (zamiast +/– 2°) za pomocą urządzenia do regulacji świateł głównych. Pomiar wartości natężenia oświetlenia ekranu, o którym mowa w pkt 6.2.5–6.2.7 i pkt 6.3 powy­ żej, wykonuje się przy użyciu fotometru o  powierzchni czynnej wpisanej w  kwadrat o  boku 65 mm.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 290 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 121 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia i oznaczenia ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników

 • Dz. U. L177 - 263 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych

 • Dz. U. L177 - 211 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania dotyczące homologacji urządzeń widzenia pośredniego oraz homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do instalacji tych urządzeń

 • Dz. U. L177 - 170 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 20 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami halogenowymi (żarówkami H4)

 • Dz. U. L177 - 113 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 19 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym

 • Dz. U. L177 - 40 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 6 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

 • Dz. U. L177 - 1 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 1 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami kategorii R2 lub HS1

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.