Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 178 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 610/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. wykonujące art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1285/2009

Data ogłoszenia:2010-07-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 178 POZ 1

Strona 1 z 3
13.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 178/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 610/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. wykonujące art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1285/2009

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restryk­ cyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (1), w szczególności jego art. 2 ust. 3,

(5)

Rada dokonała pełnego przeglądu wykazu osób, grup i podmiotów, do których ma zastosowanie rozporzą­ dzenie (WE) nr 2580/2001, wymaganego na mocy art. 2 ust. 3 tego rozporządzenia. Dokonując tego przeglądu, Rada uwzględniła uwagi przedłożone jej przez zaintere­ sowanych.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rada stwierdziła, że nie ma już podstaw, aby niektóre grupy nadal figurowały w wykazie osób, grup i podmiotów, do których ma zastosowanie rozporzą­ dzenie (WE) nr 2580/2001.

W dniu 22 grudnia 2009 r. Rada przyjęła rozporzą­ dzenie wykonawcze (UE) nr 1285/2009 wykonujące art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 (2), usta­ nawiając uaktualniony wykaz osób, grup i podmiotów, do których ma zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 2580/2001. Rada przekazała wszystkim osobom, grupom i podmiotom, o ile było to możliwe w praktyce, uzasad­ nienie przyczyn wymienienia ich w wykazie zamiesz­ czonym w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 1285/2009. W przypadku dwóch osób zmienione uzasadnienie przyczyn zostało przekazane w kwietniu 2010 r. Poprzez zawiadomienie opublikowane w Dzienniku Urzę­ dowym Unii Europejskiej (3) Rada poinformowała osoby, grupy i podmioty wymienione w wykazie zamiesz­ czonym w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 1285/2009, że postanowiła pozostawić je w wykazie. Rada poinformowała również osoby, grupy i podmioty, których to dotyczy, że możliwe jest zwrócenie się do Rady o uzasadnienie przyczyn umieszczenia ich w wykazie, o ile taka informacja nie została im wcześniej przekazana. W przypadku dwóch grup zmienione uzasadnienie zostało udostępnione w kwietniu 2010 r. (4).

(6)

(2)

Rada stwierdziła, że – oprócz grup, o których mowa w motywie 5 – pozostałe osoby, grupy i podmioty wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia uczestniczyły w aktach terrorystycznych w rozumieniu art. 1 ust. 2 i 3 wspólnego stanowiska Rady 2001/931/WPZiB z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu (5), że właściwy organ podjął w stosunku do nich decyzję w rozumieniu art. 1 ust. 4 tego wspól­ nego stanowiska oraz że w związku z tym powinny one nadal podlegać szczególnym środkom ograniczającym przewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 2580/2001.

(3)

(7)

Należy odpowiednio zaktualizować wykaz osób, grup i podmiotów, do których ma zastosowanie rozporzą­ dzenie (WE) nr 2580/2001,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Wykaz przewidziany w art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 zastępuje się wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(5) Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 93.

(1 )

Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 70. (2) Dz.U. L 346 z 23.12.2009, s. 39. (3) Dz.U. C 315 z 23.12.2009, s. 11. (4) Dz.U. C 108 z 28.4.2010, s. 8.

L 178/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.7.2010

Artykuł 2 Niniejszym uchyla się rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1285/2009. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 178 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L178 - 34 z 201013.7.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFGR i EFRROW (  Dz.U. L 171 z 23.6.2006)

 • Dz. U. L178 - 31 z 201013.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/630/WE w sprawie środków stosowanych w stanach zagrożenia, mających zastosowanie do skorupiaków przywożonych z Bangladeszu i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4739) (1)

 • Dz. U. L178 - 28 z 201013.7.2010

  Decyzja Rady 2010/386/WPZiB z dnia 12 lipca 2010 r. aktualizująca wykaz osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L178 - 17 z 201013.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia przez Unię Europejską Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA)

 • Dz. U. L178 - 15 z 201013.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 614/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L178 - 13 z 201013.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 613/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Miód kurpiowski (ChOG))

 • Dz. U. L178 - 11 z 201013.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 612/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Fasola korczyńska (ChOG)]

 • Dz. U. L178 - 5 z 201013.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 611/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. zatwierdzające nieznaczną zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Basilico Genovese (ChNP))

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.