Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 179 POZ 11 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja nr 1/2010 Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–Czarnogóra z dnia 14 czerwca 2010 r. przyjmująca jej regulamin wewnętrzny

Data ogłoszenia:2010-07-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 179 POZ 11 - Strona 3

Strona 3 z 4

Projekt protokołu jest przedkładany do zatwierdzenia Radzie Stabilizacji i Stowarzyszenia. Po zatwierdzeniu protokół jest podpisywany przez przewodniczącego i obu sekretarzy. Protokół jest składany w archiwach Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej, który będzie pełnił funkcję depozyta­ riusza dokumentów stowarzyszenia. Uwierzytelniony odpis jest przekazywany każdemu z adresatów, o których mowa w art. 6.

14.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej


L 179/13

2. Komitet Stabilizacji i Stowarzyszenia przygotowuje posie­ dzenia i obrady Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia, we właści­ wych przypadkach wprowadza w życie decyzje Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia oraz ogólnie zapewnia ciągłość powiązań stowarzyszeniowych oraz właściwą realizację Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu. Komitet rozważa wszelkie sprawy powierzone mu przez Radę Stabilizacji i Stowarzyszenia, jak również każdą inną sprawę, która może wyniknąć podczas bieżącej realizacji Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu. Przedkłada wnioski lub projekty decyzji/zaleceń do przyjęcia przez Radę Stabilizacji i Stowarzyszenia. 3. W przypadku gdy Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu odnosi się do obowiązku konsultacji lub możliwości konsultacji, taka konsultacja może zostać przeprowadzona w ramach Komi­

tetu Stabilizacji i Stowarzyszenia. Wymienione konsultacje mogą być kontynuowane w ramach Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia, jeżeli obie Strony tak uzgodnią. 4. Regulamin wewnętrzny Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia jest załączony do niniejszej decyzji. Sporządzono w Luksemburgu dnia 14 czerwca 2010 r. W imieniu Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia

D. LÓPEZ GARRIDO

Przewodniczący

L 179/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.7.2010

ZAŁĄCZNIK Regulamin Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia

Artykuł 1 Przewodnictwo Komitetowi Stabilizacji i Stowarzyszenia przewodniczą na przemian przez okres 12 miesięcy przedstawiciel Komisji Europejskiej, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, oraz przedstawiciel rządu Czarnogóry. Pierwszy okres rozpoczyna się z dniem pierw­ szego posiedzenia Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia, a kończy się z dniem 31 grudnia 2010 r. Artykuł 2 Posiedzenia Komitet Stabilizacji i Stowarzyszenia zbiera się wtedy, gdy wymagają tego okoliczności, za porozumieniem obu Stron. Każde posiedzenie Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia odbywa się w czasie i miejscu uzgod­ nionym przez obie Strony. Posiedzenia Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia są zwoływane przez prze­ wodniczącego. Artykuł 3 Delegacje Przed każdym posiedzeniem przewodniczący jest powiadamiany o planowanym składzie delegacji każdej ze Stron. Artykuł 4 Sekretariat Urzędnik Komisji Europejskiej i urzędnik rządu Czarnogóry sprawują wspólnie funkcje sekretarzy Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia. Wszystkie przewidziane w niniejszej decyzji komunikaty skierowane do prze­ wodniczącego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia i pochodzące od niego są przekazywane sekretarzom Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia oraz sekretarzom i przewodniczącemu Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia. Artykuł 5 Jawność Posiedzenia Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia są niejawne, chyba że postanowiono inaczej. Artykuł 6 Porządek obrad 1. Przewodniczący sporządza tymczasowy porządek dzienny każdego posiedzenia. Jest on przekazywany przez sekretarzy Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia adresatom określonym w art. 4 nie później niż 15 dni przed rozpoczęciem posiedzenia. Tymczasowy porządek dzienny obrad zawiera punkty, w odniesieniu do których przewodniczący otrzymał wniosek o ich włączenie do porządku obrad nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem posiedzenia, chociaż punktów tych nie wpisuje się do tymczasowego porządku obrad, chyba że towarzysząca dokumentacja została przekazana sekretarzom nie później niż w dniu przesłania porządku obrad.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 179 POZ 11 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L179 - 16 z 201014.7.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2010/42/UE z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie niektórych przepisów dotyczących łączenia funduszy, modeli funduszy podstawowych i powiązanych oraz procedury powiadamiania (  Dz.U. L 176 z 10.7.2010)

 • Dz. U. L179 - 8 z 201014.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2010 r. uchylająca decyzję Komisji 2006/109/WE przyjmującą zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L179 - 6 z 201014.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 616/2010 z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L179 - 4 z 201014.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 615/2010 z dnia 13 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L179 - 1 z 201014.7.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 388/2010/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Ukrainie

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.