Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 179 POZ 11 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja nr 1/2010 Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–Czarnogóra z dnia 14 czerwca 2010 r. przyjmująca jej regulamin wewnętrzny

Data ogłoszenia:2010-07-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 179 POZ 11 - Strona 4

Strona 4 z 4
Komitet Stabilizacji i Stowarzyszenia może zaprosić ekspertów do uczestniczenia w jego posiedzeniach w celu uzyskania informacji dotyczących określonych tematów. Komitet Stabilizacji i Stowarzyszenia przyjmuje porządek obrad na początku każdego posiedzenia. Punkty inne niż punkty już zawarte w tymczasowym porządku obrad mogą zostać w nim umieszczone, jeżeli obie Strony tak uzgodnią. 2. Przewodniczący może, w porozumieniu z obiema Stronami, skrócić terminy wskazane w ust. 1 w celu uwzględnienia wymogów szczególnego przypadku.


14.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 179/15

Artykuł 7 Protokół Protokół jest sporządzany z każdego posiedzenia i jest oparty na dokonanym przez przewodniczącego podsumowaniu wniosków, które sformułował Komitet Stabilizacji i Stowarzyszenia. Po zatwierdzeniu przez Komitet Stabilizacji i Stowarzyszenia protokół jest podpisywany przez przewodniczącego i sekretarzy, a następnie włączany do akt przez każdą ze Stron. Odpis protokołu jest przekazywany każdemu adresatowi określonemu w art. 4. Artykuł 8 Decyzje i zalecenia W szczególnych przypadkach, w których Komitet Stabilizacji i Stowarzyszenia jest umocowany przez Radę Stabilizacji i Stowarzyszenia zgodnie z art. 122 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu do podejmowania decyzji/formułowania zaleceń, takie akty noszą odpowiednio nazwy „decyzji” i „zalecenia”, po czym nastę­ puje ich numer porządkowy, data ich przyjęcia oraz opis ich przedmiotu. Decyzje i zalecenia są podej­ mowane za porozumieniem Stron. Komitet Stabilizacji i Stowarzyszenia może podejmować decyzje i formułować zalecenia w drodze procedury pisemnej, jeżeli obie Strony tak uzgodnią. Decyzje i zalecenia Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia są podpisywane przez przewodniczącego i uwierzytelniane przez obu sekretarzy oraz przekazywane adresatom określonym w art. 4 niniejszego regulaminu. Każda ze Stron może podjąć decyzję o opublikowaniu decyzji i zaleceń Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia w swojej odpowiedniej publikacji urzędowej. Artykuł 9 Wydatki Unia Europejska i Czarnogóra oddzielnie pokrywają wydatki, które ponoszą ze względu na swoje uczest­ nictwo w posiedzeniach Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia, zarówno w odniesieniu do pracowników, wydatków na podróże i diety, jak i wydatków na telekomunikację i usługi pocztowe. Wydatki związane z tłumaczeniem ustnym podczas posiedzeń, tłumaczeniem pisemnym oraz powielaniem dokumentów ponoszą Wspólnoty, z wyjątkiem wydatków związanych z tłumaczeniem ustnym lub pisemnym na język urzędowy Czarnogóry lub z tego języka – te wydatki ponosi Czarnogóra. Inne wydatki związane z organizacją posiedzeń ponosi strona, która pełni rolę gospodarza posiedzenia. Artykuł 10 Podkomitety i grupy specjalne Komitet Stabilizacji i Stowarzyszenia może powołać podkomitety lub specjalne grupy działające z upoważnienia Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia, któremu składają sprawozdania po każdym ze swoich posiedzeń. Komitet Stabilizacji i Stowarzyszenia może podjąć decyzję o rozwiązaniu któregokolwiek z istniejących podkomitetów lub grup, określeniu lub zmianie zakresu jego/jej uprawnień lub powołaniu kolejnych podkomitetów lub grup w celu wspierania go w wykonywaniu jego obowiązków. Wymienione podkomitety i grupy nie mają żadnych uprawnień decyzyjnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 179 POZ 11 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L179 - 16 z 201014.7.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2010/42/UE z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie niektórych przepisów dotyczących łączenia funduszy, modeli funduszy podstawowych i powiązanych oraz procedury powiadamiania (  Dz.U. L 176 z 10.7.2010)

 • Dz. U. L179 - 8 z 201014.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2010 r. uchylająca decyzję Komisji 2006/109/WE przyjmującą zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L179 - 6 z 201014.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 616/2010 z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L179 - 4 z 201014.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 615/2010 z dnia 13 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L179 - 1 z 201014.7.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 388/2010/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Ukrainie

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.