Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 180 POZ 21 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniająca załączniki do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania Litwy i regionu Molise we Włoszech za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz zmieniająca załączniki do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów administracyjnych Włoch za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła i enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4592) (1)

Data ogłoszenia:2010-07-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 180 POZ 21 - Strona 2

Strona 2 z 3

L 180/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.7.2010

(8)

Decyzja Komisji 2003/467/WE z dnia 23 czerwca 2003 r. ustanawiająca status bydła oficjalnie wolnego od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła dla stad w niektórych państwach członkowskich i regionach państw członkowskich (1) zawiera wykaz takich państw członkowskich i regionów odpowiednio w załącznikach I, II i III do tej decyzji. Włochy przedłożyły Komisji dokumentację, wykazującą – w odniesieniu do wszystkich prowincji w regionach Lombardia i Toskania oraz prowincji Cagliari, Medio Campidano, Ogliastra i Olbia-Tempio w regionie Sardynia – spełnienie odpowiednich warunków określo­ nych w dyrektywie 64/432/EWG, aby umożliwić uznanie tych regionów i prowincji za regiony Włoch oficjalnie wolne od gruźlicy. Włochy przedłożyły Komisji dokumentację, wykazującą – w odniesieniu do prowincji Campobasso w regionie Molise – spełnienie odpowiednich warunków określo­ nych w dyrektywie 64/432/EWG, aby umożliwić uznanie tej prowincji za region Włoch oficjalnie wolny od bruce­ lozy. Włochy przedłożyły też Komisji dokumentację, wykazu­ jącą – w odniesieniu do prowincji Neapol w regionie Kampania, prowincji Brindisi w regionie Apulia i prowincji Agrigento, Caltanissetta, Syrakuzy i Trapani w regionie Sycylia – spełnienie odpowiednich warunków określonych w dyrektywie 64/432/EWG, aby umożliwić uznanie ich za regiony Włoch oficjalnie wolne od enzoo­ tycznej białaczki bydła. W wyniku oceny dokumentacji przedłożonej przez Włochy prowincje i regiony, których to dotyczy, powinny zostać uznane za regiony Włoch oficjalnie wolne odpowiednio od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła. Włochy zwróciły się również o wprowadzenie zmian w dotyczącym tego państwa członkowskiego wpisie w wykazie regionów państw członkowskich uznanych za oficjalnie wolne od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła w załącznikach do decyzji 2003/467/WE. W obecnym podziale administracyjnym Włoch region Trydent-Górna Adyga dzieli się na dwa odrębne regiony, a mianowicie prowincję Bolzano i prowincję Trydent.


(14)

(9)

Ponadto ponieważ wszystkie prowincje regionów Emilia-Romania, Lombardia, Sardynia i Umbria wymie­ nionych w rozdziale 2 załącznika II do decyzji 2003/467/WE zostały już uznane za oficjalnie wolne od brucelozy, a wszystkie prowincje regionów EmiliaRomania, Lombardia, Marche, Piemont, Toskania, Umbria i Val d’Aosta wymienionych w rozdziale 2 załącznika III do decyzji 2003/467/WE zostały już uznane za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła, całe te regiony powinny zostać uznane za oficjalnie wolne od tych odpowiednich chorób. Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki do decyzji 2003/467/WE. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić decyzje 93/52/EWG i 2003/467/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(15)

(16) (10)

(17)

(11)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W załącznikach do decyzji 93/52/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzji. Artykuł 2

(12)

W załącznikach do decyzji 2003/467/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszej decyzji. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 8 lipca 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

(13)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 74.

15.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 180/23

ZAŁĄCZNIK I W załącznikach do decyzji 93/52/EWG wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik I otrzymuje brzmienie: „ZAŁĄCZNIK I PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

Kod ISO Państwo członkowskie

BE CZ DK DE IE LT LU HU NL AT PL RO SI SK FI SE UK 2) w załączniku II wpis dotyczący Włoch otrzymuje brzmienie: „We Włoszech: — region Abruzja: prowincja Pescara, — prowincja Bolzano, — region Friuli-Wenecja Julijska, — region Lacjum: prowincje Latina, Rieti, Rzym, Viterbo, — region Liguria: prowincja Savona, — region Lombardia, — region Marche, — region Molise, — region Piemont, — region Sardynia, — region Toskania, — prowincja Trydent, — region Umbria, — region Wenecja Euganejska.”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 180 POZ 21 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L180 - 30 z 201015.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 57/06 (ex NN 56/06, ex N 451/06) dotyczącej finansowania przedsiębiorstwa Hessische Staatsweingüter przez kraj związkowy Hesja (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1626) (1)

 • Dz. U. L180 - 28 z 201015.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie zakończenia postępowania antysubsydyjnego dotyczącego przywozu niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej i ich części pochodzących z Indii i Malezji

 • Dz. U. L180 - 26 z 201015.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej i ich części pochodzących z Indii i Malezji

 • Dz. U. L180 - 19 z 201015.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 620/2010 z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni lipca 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L180 - 17 z 201015.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 619/2010 z dnia 14 lipca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L180 - 15 z 201015.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 618/2010 z dnia 14 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L180 - 7 z 201015.7.2010

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 617/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 736/96

 • Dz. U. L180 - 1 z 201015.7.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/41/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek oraz uchylająca dyrektywę Rady 86/613/EWG

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.