Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 181 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 38/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2010-07-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 181 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 2

2009/255/WE, 2009/342/WE i 2009/422/WE w języku norwe­ skim, które maja zostać opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 maja 2010 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie noty­ fikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*). Artykuł 4

(11)

Niniejszej decyzji nie stosuje się do Liechtensteinu,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Rozdział I załącznika I do Porozumienia zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.


Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli dnia 30 kwietnia 2010 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Alan SEATTER

Artykuł 2 Teksty rozporządzenia (WE) nr 123/2009, dyrektywy 2008/120/WE oraz decyzji 2009/19/WE, 2009/248/WE,

Przewodniczący

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

15.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 181/3

ZAŁĄCZNIK W rozdziale I załącznika I do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1) w części 3.2, w pkt 40 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1266/2007) dodaje się tiret w następującym brzmieniu: „— 32009 R 0123: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 123/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.U. L 40 z 11.2.2009, s. 3).”; 2) w tytule „AKTY PRAWNE DO UWZGLĘDNIENIA PRZEZ PAŃSTWA EFTA I URZĄD NADZORU EFTA” w pkt 20 (decyzja Komisji 2003/135/WE) w części 3.2 dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32009 D 0255: decyzją Komisji 2009/255/WE z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U. L 75 z 21.3.2009, s. 24), — 32009 D 0422: decyzją Komisji 2009/422/WE z dnia 26 maja 2009 r. (Dz.U. L 137 z 3.6.2009, s. 42).”; 3) w tytule „AKTY PRAWNE DO UWZGLĘDNIENIA PRZEZ PAŃSTWA EFTA I URZĄD NADZORU EFTA” w części 3.2 w pkt 45 (decyzja Komisji 2008/655/WE) dodaje się, co następuje: „ , zmieniona: — 32009 D 0019: decyzją Komisji 2009/19/WE z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz.U. L 8 z 13.1.2009, s. 31).”; 4) w pkt 70 (decyzja Komisji 2003/467/WE) w części 4.2 dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32009 D 0342: decyzją Komisji 2009/342/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. (Dz.U. L 104 z 24.4.2009, s. 51).”; 5) w pkt. 84 (decyzja Komisji 2008/185/WE) w części 4.2 dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32009 D 0248: decyzją Komisji 2009/248/WE z dnia 18 marca 2009 r. (Dz.U. L 73 z 19.3.2009, s. 22).”; 6) w części 9.1 (dyrektywa Rady 91/630/EWG) skreśla się pkt 5; 7) po pkt 10 (rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005) w części 9.1 wprowadza się punkt w brzmieniu: „11. 32008 L 0120: dyrektywa Rady 2008/120/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiająca minimalne normy ochrony świń (wersja ujednolicona) (Dz.U. L 47 z 18.2.2009, s. 5). Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do Islandii.”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 181 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L181 - 27 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 58/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L181 - 26 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 57/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L181 - 24 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 56/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 23 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 55/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 22 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 54/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik XVIII (BHP, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 21 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 53/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik XVIII (BHP, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 20 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 52/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 19 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 51/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) i załącznik XIV (Konkurencja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 18 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 50/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) i załącznik XII (Swobodny przepływ kapitału) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 17 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 49/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 16 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 48/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 15 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 47/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 14 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 46/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 13 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 45/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 12 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 44/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 11 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 43/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 9 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 42/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 7 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 41/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 6 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 40/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 4 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 39/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.