Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 184 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 631/2010 z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 września 2010 r. do dnia 30 listopada 2010 r.

Data ogłoszenia:2010-07-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 184 POZ 4

L 184/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.7.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 631/2010 z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 września 2010 r. do dnia 30 listopada 2010 r.

KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarzą­ dzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2), w szczególności jego art. 7 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W związku z tym, zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, należy określić zakres, w jakim wnioski o pozwolenia typu „A” przesłane Komisji najpóźniej czternastego dnia lipca 2010 r. mogą zostać zrealizowane zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 341/2007. W celu zapewnienia efektywnego zarządzania procedurą wydawania pozwoleń na przywóz niniejsze rozporzą­ dzenie powinno wejść w życie niezwłocznie po jego opublikowaniu,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Wnioski o pozwolenia na przywóz typu „A” złożone zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 341/2007 w ciągu siedmiu pierwszych dni lipca 2010 r. i przesłane Komisji najpóźniej czternastego dnia lipca 2010 r. zostają zrealizowane w zależności od odsetka ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski, określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub­ likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 341/2007 (3) otwiera kontyngenty taryfowe i ustanawia zarządzanie nimi oraz wprowadza system pozwoleń na przywóz i świadectw pochodzenia czosnku i innych produktów rolnych przywożonych z krajów trzecich. Ilości, w odniesieniu do których tradycyjni importerzy i nowi importerzy złożyli wnioski o pozwolenia typu „A” w ciągu pierwszych siedmiu dni lipca 2010 r., zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 341/2007, przekraczają dostępne ilości produktów pochodzących z Chin oraz wszystkich państw trzecich innych niż Chiny i Argentyna.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 lipca 2010 r. W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13. (3) Dz.U. L 90 z 30.3.2007, s. 12.

17.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 184/5

ZAŁĄCZNIK

Pochodzenie

Numer porządkowy

Współczynnik przydziału

Argentyna — Tradycyjni importerzy — Nowi importerzy Chiny — Tradycyjni importerzy — Nowi importerzy Pozostałe kraje trzecie — Tradycyjni importerzy — Nowi importerzy

„X: Brak kontyngentu dla tego pochodzenia w danym podokresie.”

09.4104 09.4099

X X

09.4105 09.4100

18,265014 % 0,381896 %

09.4106 09.4102

100 % 89,361808 %

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 184 POZ 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L184 - 6 z 201017.7.2010

    Decyzja Komisji z dnia 15 lipca 2010 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4894)

  • Dz. U. L184 - 2 z 201017.7.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 630/2010 z dnia 16 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L184 - 1 z 201017.7.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 629/2010 z dnia 16 lipca 2010 r. ustanawiające ostateczną kwotę pomocy w odniesieniu do suszu paszowego na rok gospodarczy 2009/2010

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.