Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15 - Strona 11

Tytuł:

Regulamin nr 31 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodowych halogenowych reflektorów typu „sealed beam” z asymetrycznymi światłami mijania lub światłami drogowymi lub z obydwoma tymi światłami

Data ogłoszenia:2010-07-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15 - Strona 11

Strona 11 z 21

L 185/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.7.2010

Przykład 2

Powyższy przykład odpowiada znakowi homologacji na szybie stosowanej w zestawie dwóch zespołów optycznych HSB homologowanych w Niderlandach (E4), składającym się z reflektora światła mijania przeznaczonego do ruchu prawoi lewostronnego oraz światła drogowego, spełniających wymogi regulaminu nr 1, oraz reflektora światła drogowego spełniającego wymogi regulaminu nr 31.

17.7.2010


PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/35

ZAŁĄCZNIK 3 POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE ZESPOŁÓW HSB Rysunek 1 Kategoria 1 (Tylko światło drogowe)

Rysunek 2 Kategoria 21 (Tylko światło mijania)

L 185/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.7.2010

Rysunek 3 Kategoria 22 (Światło mijania i drogowe)

17.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/37

ZAŁĄCZNIK 4 EKRAN POMIAROWY A. Zespół HSB dla ruchu prawostronnego

h-h: płaszczyzna pozioma v-v: płaszczyzna pionowa B. Zespół HSB dla ruchu lewostronnego

Ø

(Wymiary w mm) przechodząca przez ognisko zespołu HSB

h-h: płaszczyzna pozioma v-v: płaszczyzna pionowa

Ø

(Wymiary w mm) przechodząca przez ognisko zespołu HSB

L 185/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.7.2010

ZAŁĄCZNIK 5 Minimalne wymogi dotyczące procedur kontroli zgodności produkcji 1. 1.1. 1.2. 1.2.1. PRZEPISY OGÓLNE Wymagania dotyczące zgodności uważa się za spełnione pod względem mechanicznym i geometrycznym, jeżeli różnice nie przekraczają nieuniknionych odchyłek produkcyjnych w granicach wymagań niniejszego regulaminu. W odniesieniu do właściwości fotometrycznych zgodność reflektorów pochodzących z produkcji seryjnej nie jest kwestionowana, jeżeli w czasie badań takich właściwości fotometrycznych w pobranej losowo próbce: żadna ze zmierzonych wartości nie odbiega niekorzystnie o więcej niż 20 % od wartości określonych w niniejszym regulaminie. Dla wartości B 50 L (lub R) i strefy III maksymalne niekorzystne odchylenie może wynosić, odpowiednio: B 50 L (lub R) 0,2 0,3 Strefa III 0,3 0,45 1.2.2. albo jeżeli: lx co odpowiada 20 % lx co odpowiada 30 % lx co odpowiada 20 % lx co odpowiada 30 %

1.2.2.1. dla światła mijania, wartości określone w niniejszym regulaminie są spełnione w HV (z tolerancją + 0,2 lx) oraz w odniesionym do tego ustawienia co najmniej jednym punkcie każdego pola ograniczonego na ekranie pomia­ rowym (w odległości 25 m) okręgiem o promieniu 15 cm wokół punktów B 50 L (lub R) (1) (z tolerancją + 0,1 lx), 75 R (lub L), 50 V, 25 R, 25 L, oraz w całym polu strefy IV, która znajduje się nie więcej niż 22,5 cm powyżej linii 25 R i 25 L; 1.2.2.2. oraz jeżeli, dla światła drogowego, HV znajduje się w obrębie izoluksy 0,75 Emaks, przy czym tolerancja + 20 % dla maksymalnych wartości i – 20 % dla minimalnych wartości jest zachowana dla wartości fotometrycznych w dowolnym punkcie pomiarowym określonym w pkt 8.3 niniejszego regulaminu. 1.2.3. 1.3. Jeżeli wyniki opisanego wyżej badania nie spełniają wymogów, to ustawienie osiowe reflektora można zmienić, pod warunkiem że oś wiązki światła nie zostanie przemieszczona w bok o więcej niż 1° w prawo lub w lewo (2). W odniesieniu do weryfikacji zmian pionowego położenia granicy światła i cienia pod wpływem ciepła stosuje się następującą procedurę: jeden z reflektorów wybranych jako próbki bada się zgodnie z procedurą opisaną w pkt 2.1 załącznika 6, po poddaniu go trzykrotnie cyklowi opisanemu w pkt 2.2.2 załącznika 6. Reflektor należy uznać za akceptowalny, jeśli Δ r nie przekracza 1,5 mrad. Jeżeli wartość ta jest wyższa niż 1,5 mrad, ale nie przekracza 2,0 mrad, badany jest drugi reflektor, a otrzymana średnia wartości bezwzględnych odnotowanych dla obu próbek nie może przekroczyć 1,5 mrad.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L185 - 56 z 201017.7.2010

    Regulamin nr 93 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Urządzeń zabezpieczających przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUPD) – II. Pojazdów w zakresie położenia homologowanego typu FUPD – III. Pojazdów w zakresie zabezpieczenia przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUP)

  • Dz. U. L185 - 1 z 201017.7.2010

    Regulamin nr 28 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych oraz pojazdów silnikowych w odniesieniu do sygnałów dźwiękowych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.