Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15 - Strona 19

Tytuł:

Regulamin nr 31 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodowych halogenowych reflektorów typu „sealed beam” z asymetrycznymi światłami mijania lub światłami drogowymi lub z obydwoma tymi światłami

Data ogłoszenia:2010-07-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15 - Strona 19

Strona 19 z 21

Strumień natryskuje się niemal prostopadle do badanej powierzchni. Uszkodzenie jest kontrolowane za pomocą jednej lub kilku próbek szklanych umieszczonych jako materiał refe­ rencyjny obok badanych szyb. Natryskiwanie mieszaniną jest kontynuowane do momentu osiągnięcia zmiany rozproszenia światła na próbce lub próbkach, mierzonego zgodnie z metodą opisaną w dodatku 2, o wartości: Δd = (T5-T4)/T2 = 0,0250 ± 0,0025 W celu sprawdzenia jednorodności uszkodzenia na całości badanej powierzchni można użyć kilku próbek referen­ cyjnych.


L 185/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.7.2010

DODATEK 4 BADANIE PRZYCZEPNOŚCI TAŚMY SAMOPRZYLEPNEJ 1. CEL Niniejsza metoda pozwala określić, w normalnych warunkach, liniową siłę przyczepności taśmy przylepnej do płytki szklanej. 2. ZASADA Pomiar siły potrzebnej do odklejenia taśmy klejącej z płytki szklanej pod kątem 90°. 3. OKREŚLONE WARUNKI ATMOSFERYCZNE Temperatura otoczenia musi wynosić 23 ° ± 5 °C, a wilgotność względna 65 % ± 15 %. 4. ODCINKI PRZEZNACZONE DO BADANIA Przed przeprowadzeniem badania należy poddać badaną taśmę przez 24 godziny zalecanym warunkom otoczenia (zob. pkt 3 powyżej). Dla każdej rolki należy przeprowadzić badania na 5 próbkach długości 400 mm. Próbki należy pobrać z rolek po zdjęciu trzech pierwszych obwodów rolek. 5. PROCEDURA Badanie przeprowadza się w warunkach otoczenia określonych w pkt 3. Pobrać pięć odcinków, rozwijając taśmę promieniowo z prędkością około 300 mm/s, a następnie w ciągu 15 sekund nałożyć je w następujący sposób: Nanieść stopniowo taśmę na płytkę szklaną, pocierając ją lekko wzdłużnie palcem, tak by nie powstały pęcherzyki powietrza między taśmą a płytką szklaną, nie wywierając jednak nadmiernego nacisku. Pozostawić całość przez 10 minut w zalecanych warunkach otoczenia. Odkleić od płytki około 25 mm badanego odcinka w płaszczyźnie prostopadłej do osi odcinka. Unieruchomić płytkę i odwinąć wolny koniec taśmy pod kątem 90°. Wywierana siła musi być prostopadła do linii oddzielenia płytka/taśma oraz prostopadła do płytki. Pociągnąć w celu odklejenia taśmy, z prędkością 300 mm/s ± 30 mm/s i zapisać wartość siły, której należało użyć. 6. WYNIKI Należy uszeregować pięć uzyskanych wartości, a wartość średnią przyjąć jako wynik pomiaru. Wartość tę należy wyrazić w niutonach na centymetr szerokości taśmy.

17.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/51

ZAŁĄCZNIK 8 MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE POBIERANIA PRÓBEK PRZEZ KONTROLERA 1. 1.1. PRZEPISY OGÓLNE Wymagania dotyczące zgodności uważa się za spełnione pod względem mechanicznym i geometrycznym zgodnie z wymogami niniejszego regulaminu, jeżeli ewentualne różnice nie przekraczają nieuniknionych odchyleń produkcyjnych. W odniesieniu do charakterystyki fotometrycznej zgodność reflektorów pochodzących z produkcji seryjnej nie jest kwestionowana, jeżeli w czasie badań takiej charakterystyki fotometrycznej w pobranej losowo próbce: żadna ze zmierzonych wartości nie odbiega niekorzystnie o więcej niż 20 % od wartości określonych w niniejszym regulaminie. Dla wartości B 50 L (lub R) i strefy III, maksymalne odchylenie może wynosić, odpowiednio: B 50 L (lub R) 0,2 0,3 Strefa III 0,3 0,45 lx co odpowiada 20 % lx co odpowiada 30 % lx co odpowiada 20 % lx co odpowiada 30 %

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

albo jeżeli:

1.2.2.1. dla światła mijania, wartości określone w niniejszym regulaminie są spełnione w HV (z tolerancją + 0,2 lx) oraz w odniesionym do tego ustawienia co najmniej jednym punkcie każdego pola ograniczonego na ekranie pomia­ rowym (w odległości 25 m) okręgiem o promieniu 15 cm wokół punktów B 50 L (lub R) (1) (z tolerancją + 0,1 lx), 75 R (lub L), 50 V, 25 R, 25 L, oraz w całym polu strefy IV, która znajduje się nie więcej niż 22,5 cm powyżej linii 25 R i 25 L; 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15 - Strona 19 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L185 - 56 z 201017.7.2010

    Regulamin nr 93 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Urządzeń zabezpieczających przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUPD) – II. Pojazdów w zakresie położenia homologowanego typu FUPD – III. Pojazdów w zakresie zabezpieczenia przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUP)

  • Dz. U. L185 - 1 z 201017.7.2010

    Regulamin nr 28 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych oraz pojazdów silnikowych w odniesieniu do sygnałów dźwiękowych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.