Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15 - Strona 2

Tytuł:

Regulamin nr 31 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodowych halogenowych reflektorów typu „sealed beam” z asymetrycznymi światłami mijania lub światłami drogowymi lub z obydwoma tymi światłami

Data ogłoszenia:2010-07-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15 - Strona 2

Strona 2 z 21

2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.2. 2.3. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3.

2.4.4. 2.4.5. 2.4.6. 2.4.7. 2.5.

(1) Przepisy niniejszego regulaminu nie stanowią dla Strony Porozumienia stosującej niniejszy regulamin przeszkody dla zakazania połączenia elementu HSB posiadającego szybę z tworzywa sztucznego, homologowanego na podstawie niniejszego regulaminu, z mechanicznym urządzeniem do czyszczenia reflektora (z wycieraczkami). (2) Zgodnie z definicją zawartą w załączniku 7 do ujednoliconej rezolucji w sprawie budowy pojazdów (R.E.3), (doku­ ment TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, ostatnio zmieniony poprawką 4).


17.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/17

3. 3.1.

WYSTĄPIENIE O HOMOLOGACJĘ

Wystąpienia o homologację dokonuje właściciel nazwy handlowej lub znaku towarowego albo jego należycie upoważniony przedstawiciel. We wniosku określa się: czy zespół HSB jest przeznaczony do dostarczania zarówno wiązki światła mijania, jak i wiązki światła drogowego, czy tylko jednej z tych wiązek; czy, jeżeli zespół HSB ma pełnić funkcję światła mijania, jest on przystosowany zarówno do ruchu lewostronnego, jak i prawostronnego, czy tylko do ruchu lewostronnego lub prawostron­ nego. Do każdego wniosku o homologację należy dołączyć: rysunki w trzech egzemplarzach, dostatecznie szczegółowe, by umożliwiały rozpoznanie typu i zawierające widok z przodu zespołu HSB (wraz z pokazaniem, jeżeli występuje, szczegółów ryflowania szyby) oraz przekrój; ponadto włókna żarowe i przesłony muszą być pokazane na rysunku w skali 2:1, zarówno w widoku z przodu, jak i z boku; rysunek musi określać miejsce przeznaczone na umieszczenie numeru homologacji i symboli uzupełniających, w odniesieniu do okręgu znaku homologacji; krótki opis techniczny; następujące próbki: w celu homologacji zespołu HSB emitującego bezbarwne światło: pięć próbek; w celu homologacji zespołu HSB emitującego światło barwne: dwie sztuki barwne i pięć sztuk wysyłających bezbarwne światło tego samego typu, różniących się od zgłoszonego typu tylko tym, że szyba lub filtr nie są zabarwione; w przypadku zespołów HSB emitujących światło barwne, które różnią się od zespołów wysyła­ jących światło bezbarwne wyłącznie barwą wysyłanego światła i które uprzednio spełniły wyma­ gania zawarte w pkt 6, 7 i 8 poniżej, wystarczy przedstawić jedną próbkę zespołu wysyłającego światło barwne, w celu poddania go badaniom zgodnie z pkt 9 poniżej. Do badań tworzyw sztucznych, z których wykonano szyby: trzynaście szyb;

3.1.1.

3.1.2.

3.2. 3.2.1.

3.2.2. 3.2.3. 3.2.3.1. 3.2.3.2.

3.2.3.3.

3.2.4. 3.2.4.1.

3.2.4.1.1. sześć z tych szyb może być zastąpionych przez sześć próbek materiału o wymiarach co najmniej 60 mm × 80 mm o kształcie posiadającym płaską lub wypukłą powierzchnię zewnętrzną oraz wystarczająco płaską powierzchnię (promień krzywizny nie mniejszy niż 300 mm) w środku, wynoszącą co najmniej 15 × 15 mm; 3.2.4.1.2. każda szyba lub próbka materiału musi być wyprodukowana przy zastosowaniu tej samej metody, która będzie wykorzystywana w produkcji seryjnej; 3.2.4.2. 3.3. odbłyśnik, do którego szyby mogą być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. Materiały, z których wykonano szyby lub powłoki, jeżeli występują, powinny posiadać wyniki z badań charakterystyk tych materiałów i powłok, jeżeli były one przebadane. Właściwy organ sprawdza przed udzieleniem homologacji typu, czy istnieją zadowalające środki pozwalające zapewnić skuteczną kontrolę zgodności produkcji.

3.4.

L 185/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.7.2010

4. 4.1. 4.2.

OZNAKOWANIA (1)

Zespoły HSB przedstawione do homologacji noszą nazwę handlową lub znak towarowy wnios­ kującego. Należy przewidzieć na szybie powierzchnię wystarczającą do zamieszczenia oznakowania homo­ logacyjnego oraz dodatkowych symboli, określonych w pkt 5 poniżej; powierzchnia ta musi być wskazana na rysunkach, o których mowa w pkt 3.2.1 powyżej. Muszą one posiadać, na szybie albo na korpusie, wartość napięcia znamionowego i mocy znamionowej włókna żarowego światła drogowego oraz mocy znamionowej włókna żarowego światła mijania, jeżeli ma to zastosowanie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L185 - 56 z 201017.7.2010

    Regulamin nr 93 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Urządzeń zabezpieczających przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUPD) – II. Pojazdów w zakresie położenia homologowanego typu FUPD – III. Pojazdów w zakresie zabezpieczenia przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUP)

  • Dz. U. L185 - 1 z 201017.7.2010

    Regulamin nr 28 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych oraz pojazdów silnikowych w odniesieniu do sygnałów dźwiękowych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.