Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15 - Strona 5

Tytuł:

Regulamin nr 31 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodowych halogenowych reflektorów typu „sealed beam” z asymetrycznymi światłami mijania lub światłami drogowymi lub z obydwoma tymi światłami

Data ogłoszenia:2010-07-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15 - Strona 5

Strona 5 z 21

3.2.2.1. bądź na odpowiedniej powierzchni świetlnej; 5.3.2.2.2. bądź w grupie, w taki sposób, aby każde światło zespolone, połączone lub wzajemnie sprzężone mogło być łatwo zidentyfikowane (zob. cztery możliwe przykłady w załączniku 2). 5.3.2.3. Rozmiar składników takiego pojedynczego znaku homologacji nie może być mniejszy niż mini­ malny rozmiar najmniejszego z indywidualnych znaków wymagany przez regulamin, na którego podstawie udzielono homologacji. Numer homologacji zostaje przydzielony każdemu homologowanemu typowi. Ta sama Umawia­ jąca się Strona nie może przydzielić tego samego numeru innemu typowi świateł zespolonych, połączonych lub wzajemnie sprzężonych, których dotyczy niniejszy regulamin. W załączniku 2 do niniejszego regulaminu, rysunek 8, podano przykłady rozmieszczeń znaków homologacji dla zespolonych, połączonych lub wzajemnie sprzężonych świateł ze wszystkimi wyżej wymienionymi dodatkowymi symbolami. Światła, których szyby służą również do innych typów reflektorów i które mogą być wzajemnie sprzęgane lub zespalane z innymi światłami Zastosowanie mają przepisy określone w pkt. 5.3.2 powyżej. 5.3.3.1. Dodatkowo, jeżeli stosuje się tę samą szybę, to może ona być oznakowana innym znakiem homologacji, zgodnym z innym typem reflektora lub zespołów świateł, pod warunkiem, że obudowa zespołu HSB – nawet jeżeli jest nierozdzielna z szybą – posiada miejsce opisane w pkt 4.2 powyżej i posiada znak homologacji dla rzeczywiście spełnianych funkcji. Jeżeli zespoły HSB różnych typów mają tę samą obudowę, to może ona być oznakowana różnymi znakami homologacji. 5.3.3.2. W załączniku 2 do niniejszego regulaminu, rysunek 9, podano przykłady rozmieszczeń znaków homologacji odnoszących się do powyższego przypadku.


WYMAGANIA OGÓLNE

5.3.2.4.

5.3.2.5.

5.3.3.

6. 6.1.

Każda próbka spełnia wymogi określone w niniejszym punkcie i w punktach 7 i 8 poniżej oraz, jeżeli jest to konieczne, wymogi określone w pkt 9. Zespoły HSB muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby w trakcie normalnego użytkowania, pomimo ewentualnych drgań, działały stale w zadowalający sposób i zachowywały właściwości wymagane na podstawie niniejszego regulaminu. Zespoły optyczne HSB są wyposażane w urządzenie umożliwiające taką ich regulację na pojeź­ dzie, aby mogły być spełnione stosowane wobec nich wymogi. W takie urządzenie nie muszą być wyposażane zespoły optyczne HSB, pod warunkiem że zastosowanie takich elementów jest ograniczone do pojazdów, w których ustawienie reflektorów może być regulowane w inny sposób. Jeżeli zespół optyczny HSB wytwarzający wiązkę światła drogowego i zespół optyczny HSB wytwarzający wiązkę światła mijania są zamontowane jako wymienne podzespoły połączone w jedną całość, to urządzenie regulacyjne umożliwia niezależną regulację każdego zespołu HSB.

6.2.

6.2.1.

17.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/21

6.2.2.

Jednakże nie ma to zastosowania do reflektorów z niepodzielnymi odbłyśnikami. Dla tego typu reflektorów stosuje się wymogi pkt 8.3 niniejszego regulaminu. W przypadku, w którym więcej niż jedno źródło światła jest użyte do otrzymania światła drogowego, do określenia maksymalnej wartości oświetlenia (EM) należy użyć połączonych funkcji światła drogowego. Końcówki muszą być połączone elektrycznie tylko z odpowiednimi włóknami żarowymi i muszą być odpowiednio wytrzymałe i pewnie zamocowane do zespołu HSB. Zespoły HSB muszą posiadać połączenia elektryczne zgodne ze wzorami przedstawionymi w załączniku 3 do niniejszego regulaminu i muszą być wykonane zgodnie z wymiarami poda­ nymi w tym załączniku. Badania uzupełniające należy przeprowadzić zgodnie z wymogami załącznika 6 w celu upew­ nienia się, że podczas eksploatacji nie będą zachodziły nadmierne zmiany własności świetlnych. W przypadku szyby zespołu HSB wykonanej z tworzywa sztucznego badania należy wykonać zgodnie z wymogami załącznika 7.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L185 - 56 z 201017.7.2010

    Regulamin nr 93 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Urządzeń zabezpieczających przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUPD) – II. Pojazdów w zakresie położenia homologowanego typu FUPD – III. Pojazdów w zakresie zabezpieczenia przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUP)

  • Dz. U. L185 - 1 z 201017.7.2010

    Regulamin nr 28 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych oraz pojazdów silnikowych w odniesieniu do sygnałów dźwiękowych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.