Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15 - Strona 8

Tytuł:

Regulamin nr 31 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodowych halogenowych reflektorów typu „sealed beam” z asymetrycznymi światłami mijania lub światłami drogowymi lub z obydwoma tymi światłami

Data ogłoszenia:2010-07-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15 - Strona 8

Strona 8 z 21

ZGODNOŚĆ PRODUKCJI

Reflektory homologowane zgodnie z niniejszym regulaminem muszą być wytwarzane w taki sposób, aby spełniając wymagania określone w pkt 8 i 9, odpowiadały homologowanemu typowi. W celu sprawdzenia, czy spełnione są wymogi określone w pkt 11.1, należy przeprowadzić odpowiednie inspekcje produkcji. Posiadacz homologacji jest zobowiązany w szczególności: zapewnić istnienie procedur skutecznej kontroli jakości produktów; mieć dostęp do sprzętu kontrolnego potrzebnego do sprawdzania zgodności każdego homolo­ gowanego typu;


11.2.

11.3. 11.3.1. 11.3.2.

(1) Wymóg ten będzie przedmiotem zalecenia do organów administracji.

L 185/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.7.2010

11.3.3.

zapewnić zapisywanie danych z wyników badań oraz dostępność powiązanych dokumentów przez okres ustalony w porozumieniu z organem administracji; prowadzić analizę wyników każdego rodzaju badań w celu sprawdzenia i zapewnienia stabilności właściwości produktu, uwzględniając przy tym dopuszczalne wahania występujące w produkcji przemysłowej; zapewnić przeprowadzenie w odniesieniu do każdego typu produktu co najmniej badań okre­ ślonych w załączniku 5 do niniejszego regulaminu; sprawić, by każde pobranie próbek świadczących o niezgodności z typem poddanym temu badaniu stanowiło podstawę do pobrania innej próbki oraz przeprowadzenia innego badania. Należy podejmować wszelkie niezbędne kroki w celu przywrócenia zgodności przedmiotowej produkcji. Właściwy organ, który udzielił homologacji typu, może w każdej chwili zweryfikować metodę kontroli zgodności stosowaną do każdej jednostki produkcyjnej. Osoba przeprowadzająca kontrolę otrzymuje do wglądu podczas każdej kontroli rejestry badań oraz rejestry przeglądów produkcji. Kontroler może pobrać losowe próbki do przebadania w laboratorium producenta. Minimalna liczba próbek może zostać ustalona w świetle wyników kontroli przeprowadzanych przez samego producenta. Gdy poziom jakości okazuje się być niesatysfakcjonujący lub wydaje się, że konieczne jest sprawdzenie ważności badań przeprowadzonych zgodnie z pkt 11.4.2 powyżej, kontroler musi wybrać próbki, które zostaną przesłane upoważnionej placówce technicznej, która prze­ prowadziła badania homologacji typu, stosując kryteria załącznika 8. Właściwy organ może przeprowadzić dowolne badania przewidziane w niniejszym regulaminie. Badania te prowadzi się na losowo wybranych próbkach, bez powodowania utrudnień w realizacji zamówień producentów i zgodnie z kryteriami załącznika 8. Właściwy organ musi dążyć do prowadzenia kontroli z częstotliwością raz na dwa lata. Jednakże kwestię tę pozostawia się do uznania właściwego organu zgodnie z jego wiedzą w zakresie organizacji skutecznej kontroli zgodności produkcji. W przypadku stwierdzenia negatywnych wyników właściwy organ jest zobowiązany zapewnić podjęcie wszelkich niezbędnych kroków w celu niezwłocznego przywrócenia zgodności produkcji. Nie bierze się pod uwagę reflektorów z widocznymi wadami. Nie bierze się pod uwagę wartości odniesienia.

SANKCJE Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI PRODUKCJI

11.3.4.

11.3.5.

11.3.6.

11.4.

11.4.1.

11.4.2.

11.4.3.

11.4.4.

11.4.5.

11.5. 11.6. 12. 12.1.

Homologacja udzielona zespołowi HSB zgodnie z niniejszym regulaminem może zostać cofnięta, jeżeli nie są spełnione powyższe warunki, lub jeżeli zespół HSB posiadający homologację nie odpowiada homologowanemu typowi. Jeżeli Strona Porozumienia stosująca niniejszy regulamin cofnie udzieloną uprzednio homolo­ gację, zawiadamia o tym fakcie pozostałe Strony Porozumienia stosujące niniejszy regulamin, na formularzu zawiadomienia zgodnym ze wzorem przedstawionym w załączniku 1 do niniejszego regulaminu.

MODYFIKACJA TYPU HALOGENOWEGO REFLEKTORA TYPU „SEALED BEAM” (ZESPOŁU HSB) ORAZ ROZSZERZENIE HOMOLOGACJI

12.2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L185 - 56 z 201017.7.2010

    Regulamin nr 93 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Urządzeń zabezpieczających przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUPD) – II. Pojazdów w zakresie położenia homologowanego typu FUPD – III. Pojazdów w zakresie zabezpieczenia przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUP)

  • Dz. U. L185 - 1 z 201017.7.2010

    Regulamin nr 28 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych oraz pojazdów silnikowych w odniesieniu do sygnałów dźwiękowych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.