Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15 - Strona 9

Tytuł:

Regulamin nr 31 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodowych halogenowych reflektorów typu „sealed beam” z asymetrycznymi światłami mijania lub światłami drogowymi lub z obydwoma tymi światłami

Data ogłoszenia:2010-07-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15 - Strona 9

Strona 9 z 21

13. 13.1.

Każda modyfikacja typu zespołu HSB musi zostać zgłoszona organowi administracji, który udzielił homologacji typu zespołu HSB. Organ ten może:

17.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/25

13.1.1. 13.1.2. 13.2.

uznać, że wprowadzone modyfikacje prawdopodobnie nie będą miały istotnego negatywnego skutku i że w każdym razie zespół HSB nadal spełnia wymogi; lub zażądać dodatkowego sprawozdania z badań od placówki technicznej upoważnionej do prze­ prowadzania badań. Zawiadomienie o potwierdzeniu lub odmowie homologacji określające wprowadzone zmiany należy – zgodnie z procedurą przewidzianą w pkt 5.1.4 – przesłać Stronom Porozumienia stosującym niniejszy regulamin. Właściwy organ udzielający rozszerzenia homologacji przydziela numer seryjny dla takiego rozszerzenia oraz informuje o nim, za pomocą formularza zawiadomienia zgodnego ze wzorem w załączniku 1 do niniejszego regulaminu, pozostałe Strony Porozumienia z 1958 r. stosujące niniejszy regulamin.


OSTATECZNE ZANIECHANIE PRODUKCJI

13.3.

14.

Jeżeli właściciel homologacji zaprzestaje produkcji typu zespołu HSB homologowanego zgodnie z niniejszym regulaminem, zawiadamia o tym organ, który udzielił homologacji. Po otrzymaniu odpowiedniego zawiadomienia organ ten zawiadamia pozostałe Strony Porozumienia z 1958 r. stosujące niniejszy regulamin, na formularzu zawiadomienia zgodnym ze wzorem przedsta­ wionym w załączniku 1 do niniejszego regulaminu. 15. 15.1.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

Od daty wejścia w życie serii zmian 02 do niniejszego regulaminu żadna ze Stron Porozumienia stosująca niniejszy regulamin nie może odmówić udzielenia homologacji zgodnie z niniejszym regulaminem uzupełnionym serią zmian 02. Po 24 miesiącach od daty wejścia w życie wspomnianej w punkcie 15.1 powyżej Strony Poro­ zumienia stosujące niniejszy regulamin udzielają homologacji tylko wtedy, gdy zespół HSB spełnia wymogi niniejszego regulaminu zawierającego serię zmian 02. Homologacje udzielone zgodnie z niniejszym regulaminem przed datą wspomnianą w punkcie 15.2 powyżej pozostają ważne. Jednakże Strony Porozumienia stosujące niniejszy regulamin mogą zabronić montażu zespołów HSB niespełniających wymogów niniejszego regulaminu zawierającego serię zmian 02: w pojazdach, którym udzielono homologacji typu lub homologacji indywidualnej później niż 24 miesiące po dacie wejścia w życie wspomnianej w punkcie 15.1 powyżej; w pojazdach rejestrowanych po raz pierwszy później niż pięć lat po dacie wejścia w życie wspomnianej w punkcie 15.1 powyżej.

NAZWY I ADRESY PLACÓWEK TECHNICZNYCH UPOWAŻNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ HOMOLOGACYJNYCH ORAZ NAZWY I ADRESY ORGANÓW ADMINISTRACJI

15.2.

15.3.

15.3.1. 15.3.2. 16.

Umawiające się Strony Porozumienia z 1958 r. stosujące niniejszy regulamin przekazują Sekre­ tariatowi Organizacji Narodów Zjednoczonych nazwy i adresy placówek technicznych upoważ­ nionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz organów administracji udzielających homologacji, którym należy przesyłać wydane w innych krajach zawiadomienia poświadczające udzielenie, rozszerzenie, odmowę udzielenia lub cofnięcie homologacji albo ostateczne zanie­ chanie produkcji.

L 185/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.7.2010

ZAŁĄCZNIK 1 ZAWIADOMIENIE (maksymalny format: A4 (210 × 297 mm))

17.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/27

L 185/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.7.2010

ZAŁĄCZNIK 2 PRZYKŁADY ROZMIESZCZENIA ZNAKÓW HOMOLOGACJI Rysunek 1

Powyższy znak homologacji umieszczony na zespole optycznym HSB wskazuje, że zespół uzyskał homologację o numerze 2439 w Niderlandach (E4), spełniając wymogi niniejszego regulaminu zawierającego serię zmian 02, zarówno dla światła mijania, jak i dla światła drogowego, i jest przeznaczony tylko do ruchu prawostronnego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 185 POZ 15 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L185 - 56 z 201017.7.2010

    Regulamin nr 93 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Urządzeń zabezpieczających przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUPD) – II. Pojazdów w zakresie położenia homologowanego typu FUPD – III. Pojazdów w zakresie zabezpieczenia przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUP)

  • Dz. U. L185 - 1 z 201017.7.2010

    Regulamin nr 28 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych oraz pojazdów silnikowych w odniesieniu do sygnałów dźwiękowych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.