Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 187 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 642/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie zasad stosowania (należności celne przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007

Data ogłoszenia:2010-07-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 187 POZ 5

Strona 1 z 8
21.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 187/5

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 642/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie zasad stosowania (należności celne przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007

(tekst jednolity) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 143 w związku z jego art. 4,


a także mając na uwadze, co następuje:

produktów według najbardziej odpowiedniej klasyfikacji jakościowej. Spośród możliwych obiektywnych kryteriów klasyfikacji jakościowej dla pszenicy zwyczajnej zawar­ tość białka, ciężar właściwy oraz zawartość różnych zanieczyszczeń (Schwartzbesatz) są tymi najczęściej stosowanymi w handlu oraz najłatwiejszymi w stosowaniu. Dla pszenicy durum kryteriami takimi są ciężar właściwy oraz zawartość różnych zanieczyszczeń (Schwartzbesatz) oraz szklistość ziarna. Dlatego też towary z przywozu stanowią przedmiot odpowiednich badań laboratoryjnych celem ustalenia tychże para­ metrów dla każdej przywożonej partii. Jednakże w sytuacjach, gdzie Unia ustanowiła urzędową procedurę uznawania świadectw jakości wystawionych przez władze kraju pochodzenia, analizy te powinny być wykonywane jedynie na drodze weryfikacji dostatecznie reprezenta­ tywnej liczby przywożonych partii towaru.

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zasad stosowania (należ­ ności przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). Dla zachowania przejrzystości i zrozumiałości należy je ujednolicić.

(4)

(2)

Artykuł 135 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 stanowi o pobieraniu ceł według Wspólnej taryfy celnej przy przywozie produktów wymienionych w jego art. 1. Jednakże dla produktów wymienionych w art. 136 ust. 1 tego rozporządzenia należność celna przywozowa równa się cenie interwencyjnej obowiązującej w odniesieniu do tych produktów w chwili przywozu powiększonej o 55 %, a następnie zredukowanej o cenę przywozową CIF stosującą się do przesyłki.

Artykuł 136 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 precyzuje, że do celów naliczania należności celnej przy­ wozowej należy okresowo wyznaczać reprezentatywne ceny CIF w przywozie dla produktów, do których odnosi się jego ust. 1. Dla wyznaczania takich cen, należy okre­ ślić notowania cen dla kilku rodzajów jakości pszenicy oraz notowania cen dla innych zbóż. W takim przy­ padku należy sprecyzować faktyczne źródła notowań, z jakich trzeba korzystać.

(5)

(3)

Do celów klasyfikacji jakościowej przywożonych produktów produkty objęte art. 136 ust. 1 rozporzą­ dzenia (WE) nr 1234/2007 mają zostać zaklasyfikowane w pewnych przypadkach według kilku standardów jakości. W związku z tym standardy jakości, jakie mają zostać użyte, należy określić z zastosowaniem obiektyw­ nych kryteriów klasyfikacyjnych, a także wyznaczyć marginesy tolerancji, co umożliwi zakwalifikowanie

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 161 z 29.6.1996, s. 125. (3) Zob. załącznik VIII.

Stosowanie notowań dla kilku różnych rodzajów psze­ nicy oraz innych zbóż na giełdach towarowych Stanów Zjednoczonych Ameryki będzie stanowiło zarówno prze­ jrzystą, jak i obiektywną podstawę wyznaczania repre­ zentatywnych cen CIF w przywozie. Dodanie marży handlowej wyznaczonej dla rynków Stanów Zjednoczo­ nych dla każdej jakości różnych zbóż pozwoli na przeli­ czenie każdego notowania giełdowego dla każdego zboża na cenę FOB wywozu ze Stanów Zjednoczonych. Przez dodanie kosztów frachtu morskiego między Zatoką Meksykańską lub Wielkimi Jeziorami a portem Unii, które są notowane na rynku frachtowym, takie ceny FOB można przeliczyć na reprezentatywne ceny CIF w przywozie. Biorąc pod uwagę wielkość przepływu ładunków oraz wolumen handlu w porcie w Rotterdamie, jest to port przeznaczenia w Unii, dla

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 187 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L187 - 28 z 201021.7.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 637/2010 z dnia 19 lipca 2010 r. zawieszającego składanie wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych (  Dz.U. L 186 z 20.7.2010)

 • Dz. U. L187 - 26 z 201021.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 645/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L187 - 25 z 201021.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 644/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w okresie od dnia 9 lipca 2010 r. do dnia 16 lipca 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 969/2006 dla kukurydzy

 • Dz. U. L187 - 23 z 201021.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 643/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L187 - 2 z 201021.7.2010

  Umowa między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L187 - 1 z 201021.7.2010

  Decyzja Rady 2010/404/WPZiB z dnia 14 czerwca 2010 r. dotycząca podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.