Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 188 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 18/09 (ex N 360/09) udzielonej przez Belgię na rzecz grupy KBC (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8980) (1)

Data ogłoszenia:2010-07-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 188 POZ 24

Strona 1 z 36
L 188/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.7.2010

IV

(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu UE i Traktatu Euratom)

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 18/09 (ex N 360/09) udzielonej przez Belgię na rzecz grupy KBC (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8980)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/396/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


kowej promesy kredytowej na kwotę 1,5 mld EUR (zwane dalej łącznie „drugim dokapitalizowaniem”).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

(3)

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1),

W dniu 14 maja 2009 r. belgijski rząd federalny (5) i grupa KBC ogłosiły, że doszły do porozumienia w sprawie środka na rzecz ratowania aktywów (zwanego dalej „środkiem zabezpieczenia przez państwo”) w celu pokrycia ekspozycji grupy KBC na ryzyko z tytułu dodat­ kowo zabezpieczonych papierów dłużnych (zwanych dalej „instrumentami typu CDO”). Komisja otrzymała informacje na temat drugiego dokapitalizowania i środka zabezpieczenia przez państwo w dniach 18 maja, 8 czerwca i 12 czerwca 2009 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

1. PROCEDURA

(1)

Władze belgijskie przedłożyły plan restrukturyzacji grupy KBC w dniu 18 czerwca 2009 r. w odniesieniu do pierw­ szego dokapitalizowania.

W decyzji z dnia 18 grudnia 2008 r. (2) (zwanej dalej „decyzją w sprawie dokapitalizowania”) Komisja uznała, na okres sześciu miesięcy, że dokapitalizowanie w wysokości 3,5 mld EUR przekazane grupie KBC przez belgijski rząd federalny (3) (zwane dalej „pierwszym dokapitalizowaniem”) jest zgodne ze wspólnym rynkiem jako pomoc na ratowanie na podstawie art. 87 ust. 3 lit. b) Traktatu. W przedmiotowej decyzji Komisja zażądała również od władz belgijskich przedłożenia w ciągu sześciu miesięcy planu restrukturyzacji.

(5)

Władze belgijskie zgłosiły drugie dokapitalizowanie i środek zabezpieczenia przez państwo w dniu 19 czerwca 2009 r.

(6)

(2)

W dniu 22 stycznia 2009 r. rząd flamandzki i grupa KBC ogłosili dalsze wzmocnienie bazy kapitałowej grupy KBC poprzez dokapitalizowanie w wysokości 2 mld EUR, przekazane przez rząd flamandzki. Ponadto rząd flamandzki (4) zobowiązał się do udzielenia dodat­

C 216 C 109 „decyzji o której

W dniu 30 czerwca 2009 r. Komisja zatwierdziła drugie dokapitalizowanie na okres sześciu miesięcy, pod warun­ kiem dostarczenia planu restrukturyzacji, oraz tymcza­ sowo zatwierdziła środek zabezpieczenia przez państwo. Jednocześnie Komisja podjęła decyzję o wszczęciu postę­ powania przewidzianego w art. 88 ust. 2 Traktatu w odniesieniu do wyceny i innych aspektów środka zabezpieczenia przez państwo (zwaną dalej „decyzją o wszczęciu postępowania” (6).

(1) Decyzja Komisji w sprawie C 18/09, KBC (Dz.U. z 10.9.2009, s. 10). (2) Decyzja Komisji w sprawie N 602/08, KBC, (Dz.U. z 13.5.2009, s. 4). W dalszej części odniesienia do w sprawie dokapitalizowania” odnoszą się do decyzji, mowa w tym przypisie. (3) Belgische federale overheid, les autorités fédérales belges. (4) Vlaamse overheid, le gouvernement flamand.

(5) Do celów niniejszej decyzji Komisja, odnosząc się dalej do władz belgijskich, nie wprowadza rozróżnienia na belgijski rząd federalny i władze flamandzkie. W związku z tym w stosunku do obydwu używane jest jedno określenie, tj. „władze belgijskie”. (6) Decyzja o wszczęciu postępowania dotyczy trzech zagadnień: zatwierdzenia drugiego dokapitalizowania jako pomocy na rato­ wanie udzielonej na sześć miesięcy, tymczasowego zatwierdzenia środka zabezpieczenia przez państwo oraz wszczęcia postępowania w odniesieniu do niektórych aspektów środka zabezpieczenia przez państwo.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 188 POZ 24 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L188 - 1 z 201021.7.2010

    Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 17/09 (ex N 265/09), której Niemcy zamierzają udzielić w celu restrukturyzacji Landesbank Baden-Württemberg (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9955) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.