Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 189 POZ 9 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 647/2010 z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie pomocy finansowej Unii na likwidację bloków 1–4 elektrowni jądrowej Kozłoduj w Bułgarii (program „Kozłoduj”)

Data ogłoszenia:2010-07-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 189 POZ 9 - Strona 3

Strona 3 z 4

do dnia 31 grudnia 2013 r. wynosi 300 mln EUR. 2. Roczne kwoty środków zatwierdzane są przez władzę budżetową w granicach ram finansowych. 3. W okresie między dniem 1 stycznia 2010 r. a dniem 31 grudnia 2013 r. kwota środków przyznanych na program „Kozłoduj” może zostać skorygowana, aby uwzględnić postępy odnotowane w realizacji programu i zapewnić, by planowanie i przyznawanie środków oparte było na rzeczywistych potrze­ bach płatniczych i możliwościach wykorzystania środków. Artykuł 4 W nawiązaniu do szczegółowych postanowień Aktu przystą­ pienia z 2005 r. wkład w przypadku niektórych środków może wynieść do 100 % łącznych wydatków. Podejmowane są wszelkie wysiłki w celu kontynuowania praktyki współfinan­ sowania ustanowionej w ramach pomocy przedakcesyjnej oraz wsparcia działań likwidacyjnych podejmowanych przez Bułgarię udzielanego w latach 2007–2009, a także – w stosownych przypadkach – w celu pozyskania innych źródeł współfinanso­ wania.


(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(1 )

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. (2) Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40. (3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1. (4) Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 549/2007 z dnia 14 maja 2007 r. dotyczące wdrożenia Protokołu nr 9 w sprawie jednostki 1 i jednostki 2 elektrowni jądrowej Bohunice V1 na Słowacji do Aktu dotyczącego warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (Dz.U. L 131 z 23.5.2007, s. 1).

22.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 189/11

Artykuł 5 1. Pomoc finansowa na potrzeby środków w ramach programu „Kozłoduj” udostępniana jest jako wkład Unii w zarządzany przez EBOR Międzynarodowy Fundusz Wspie­ rania Likwidacji Elektrowni Jądrowej Kozłoduj, zgodnie z art. 53d rozporządzenia finansowego. 2. Środki w ramach programu „Kozłoduj” przyjmowane są zgodnie z art. 8 ust. 2. Artykuł 6 1. Komisja, działając bezpośrednio przez swoich pracow­ ników lub za pośrednictwem jakiejkolwiek innej odpowiedniej instytucji zewnętrznej, którą wybierze, może przeprowadzać kontrole dotyczące wykorzystania pomocy. Kontrole takie mogą być przeprowadzane przez cały okres obowiązywania umowy między Unią a EBOR w sprawie udostępniania przez Unię środków finansowych Międzynarodowemu Funduszowi Wspierania Likwidacji Elektrowni Jądrowej Kozłoduj oraz przez okres pięciu lat od daty płatności salda. W stosownych przypadkach wyniki kontroli mogą skłonić Komisję do podjęcia decyzji o odzyskaniu środków. 2. Pracownikom Komisji oraz osobom trzecim upoważ­ nionym przez Komisję zapewnia się odpowiednie, konieczne do przeprowadzenia takich kontroli, prawo dostępu, w szczególności do biur beneficjenta, a także do wszelkich informacji, w tym również informacji w formacie elektro­ nicznym. Kontrole obejmują również etap osiągnięty w zakresie uzyskania zezwoleń na likwidację. Trybunał Obrachunkowy i Parlament Europejski mają te same uprawnienia co Komisja, w szczególności prawo dostępu. Ponadto w celu ochrony interesów finansowych Unii przed nadużyciami finansowymi i innym nieprawidłowościami Euro­ pejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może przeprowadzać kontrole na miejscu oraz inspekcje w ramach programu „Kozłoduj” zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi niepra­ widłowościami (1).

3. W odniesieniu do działań Unii finansowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia termin „nieprawidłowość” z art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finan­ sowych Wspólnot Europejskich (2) oznacza jakiekolwiek naru­ szenie przepisów prawa Unii lub zobowiązań umownych wyni­ kające z działania lub zaniedbania ze strony podmiotu gospo­ darczego, które wskutek nieuzasadnionego wydatku spowodo­ wało lub mogło spowodować szkodę w ogólnym budżecie Unii lub w budżetach, które są przez nią zarządzane, lub w budżetach zarządzanych przez inne organizacje międzynaro­ dowe w imieniu Unii lub Wspólnoty.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 189 POZ 9 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L189 - 28 z 201022.7.2010

  Sprostowanie do decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 388/2010/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Ukrainie (  Dz.U. L 179 z 14.7.2010)

 • Dz. U. L189 - 19 z 201022.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie wspólnych wymagań bezpieczeństwa, o których mowa w art. 7 dyrektywy 2004/49/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4889) (1)

 • Dz. U. L189 - 17 z 201022.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Finlandii

 • Dz. U. L189 - 15 z 201022.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Danii

 • Dz. U. L189 - 14 z 201022.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2010 r. dotycząca przydziału środków umorzonych z projektów w ramach dziewiątego i wcześniejszych europejskich funduszy rozwoju (EFR) w celu zaspokojenia potrzeb najbardziej potrzebującej ludności w Sudanie

 • Dz. U. L189 - 12 z 201022.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie upoważnienia do podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodów i separacji

 • Dz. U. L189 - 1 z 201022.7.2010

  Dyrektywa Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.